Informačná kampaň Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na roky 2023-2025 – Bezpečná a zdravá práca v digitálnej dobe

Kampane s názvom „Zdravé pracoviská“ sú hlavnou náplňou činnosti Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) v oblasti zvyšovania informovanosti. Kampaň, ktorá bude prebiehať od roku 2023 do roku 2025, je zameraná na bezpečnú a zdravú prácu v digitálnej dobe.

Cieľom kampane Zdravé pracoviská 2023 – 2025 Bezpečná a zdravá práca v digitálnej dobe je zvýšiť povedomie o možných problémoch súvisiacich s BOZP a rizikách spojených s digitálnymi technológiami, ako aj potreba riadiť ich bezpečným a zdravým spôsobom, ktorý podporuje kultúru prevencie rizík.

Digitálne technológie menia nielen spôsob našej práce, ale aj miesto a čas jej výkonu. Robotika a umelá inteligencia (Artificial Intelligence, AI) podporujú a nahrádzajú personál pracujúci v rôznych prostrediach. Digitalizácia je síce prínosom pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ale jej dôsledky zatiaľ nie sú celkom známe a dostatočne preskúmané.

Dôležité je analyzovať možné problémy a riziká upraviť tak, aby primerane podporovali a chránili bezpečnosť a zdravie pracovníkov. Prístup zameraný na človeka pri navrhovaní, implementovaní, riadení a využívaní digitálnych technológií môže prispieť k bezpečnosti
pracujúcich a zlepšiť ich pracovnú produktivitu.

Kampaň sa zameriava na päť prioritných oblastí:

  • Práca pre digitálne platformy
  • Automatizácia úloh
  • Práca na diaľku a hybridná práca
  • Inteligentné digitálne systémy
  • Riadenie pracovníkov prostredníctvom umelej inteligencie

Na Slovensku je národným kontaktným miestom EÚ-OSHA Národný inšpektorát práce.

Podrobné informácie o kampani Bezpečná a zdravá práca v digitálnej dobe sú zverejnené na
stránke https://osha.europa.eu/sk/themes/digitalisation-work.

Podrobné informácie vrátane príručky ku kampani sú uverejnené na stránke
https://op.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/019a8080-0e4c-11ee-b12e-01aa75ed71a1/language-sk, https://healthy-workplaces.osha.europa.eu/sk, https://healthy-workplaces.osha.europa.eu/sk/tools-and-publications/publications.

Aktualizované: 05.12.2023