Informácia pre obyvateľov v prípade úniku rádioaktívnych látok

V prípade úniku rádioaktívnych látok do životného prostredia je potrebné postupovať nasledovne:

 1. Zachovať pokoj a nepodliehať panike.
 2. Mimoriadna situácia sa vyhlasuje a odvoláva prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.
  1. Varovanie obyvateľstva sa vykonáva varovnými signálmi: „VŠEOBECNÉ OHROZENIE“ – dvojminútovým kolísavým tónom sirén.
  2. Koniec ohrozenia sa vyhlasuje signálom „KONIEC OHROZENIA“ – dvojminútovým stálym tónom sirén bez opakovania.
  3. Varovné signály a signál „KONIEC OHROZENIA“ sa následne dopĺňajú hovorenou informáciou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.
 3. Ustajnite hospodárske zvieratá a buďte pripravení na pokyn na ukrytie, prípadne na evakuáciu.
 4. Pripravte si evakuačný balíček (zbaľte si tašku/ruksak s nutnými osobnými potrebami: náhradným oblečením, peniazmi, dokladmi a najmä liekmi, ktoré užívate, dekou), prípadne aj núdzový balíček, ktorý by ste mohli využívať niekoľko dní. Odporúča sa, aby obsahoval trvanlivé potraviny (konzervy, trvanlivé pečivo – sucháre, keksy a pod.), balené tekutiny (zásoby balenej vody), základné hygienické potreby, ďalej aj funkčné prenosné rádio, baterku s náhradnými batériami, plastové vrecia a pod.
 5. Dohodnite sa vopred s rodinou a najbližšími, ako by ste komunikovali v prípade výpadku mobilných sietí.
 6. Riaďte sa inštrukciami štátnych orgánov podieľajúcich sa na riešení núdzovej situácie, pokynmi zložiek integrovaného záchranného systému (polícia, hasiči, záchranári) a miestnej správy a samosprávy, ktoré musia byť zverejňované na ich webových stránkach či verejnoprávnych médiách.
 7. ÚVZ SR bez vyžiadania a spôsobom dostupným verejnosti bude poskytovať informácie o
  1. radiačnej situácii, rizikách spôsobených ožiarením, možných núdzových situáciách a ich možných dôsledkoch na zdravie obyvateľov a životné prostredie,
  2. rádioaktivite, ionizujúcom žiarení a jeho účinkoch na zdravie obyvateľov a životné prostredie,
  3. plánovaných opatreniach na varovanie, ochranu a pomoc obyvateľom v núdzovej situácii,
  4. opatreniach, ktoré má obyvateľ vykonať v núdzovej situácii,
  5. prostriedkoch na zníženie ožiarenia.
 8. Preverte, či informácie o núdzovej situácii majú aj vaši susedia. Ak nie, povedzte im o nich osobne alebo telefonicky.
 9. Zistite, kde sa vo vašom okolí nachádzajú kryty alebo zhromaždiská civilnej ochrany. Informácie vám poskytnú orgány miestnej správy a samosprávy.
 10. Po úniku rádioaktívnych látok do životného prostredia, môžu byť obyvatelia ohrození rádioaktívnymi látkami z prechádzajúceho mraku alebo vdychovaním vzduchu, ktorý obsahuje rádionuklidy. Preto bude potrebné: zdržiavať sa vo vnútri uzatvorených budov, obmedziť pohyb na voľnom priestranstve, chrániť si dýchacie cesty respirátorom, rúškom, šatkou, vlhkou vreckovkou, prípadne uterákom a chrániť si povrch tela proti priamej rádioaktívnej kontaminácii improvizovanými prostriedkami z bežne dostupných materiálov, ktoré sú určené len na nevyhnutný čas pri evakuácii alebo na krátkodobý nevyhnutný pohyb vonku (napríklad pršiplášť).
 11. Primárne využívajte podzemné priestory: pivnice, kryty, alebo iné podobné priestory, zavrite okná, dvere, utesnite ich improvizovanými prostriedkami z bežne dostupných materiálov (napr. handrami, uterákmi, izolačnými materiálmi, atď.), vypnite akúkoľvek ventiláciu. Ak prichádzate z vonkajšieho prostredia a váš odev by mohol byť kontaminovaný rádioaktívnymi látkami, prezlečte sa, osprchujte sa, vymeňte si oblečenie a umiestnite rádioaktívne kontaminovaný odev do plastových vriec, aby ste zabránili prípadnému ďalšiemu rozširovaniu rádioaktívnej kontaminácie. Umiestnite tieto plastové vrecia mimo dosah ďalších osôb a nijakým spôsobom s nimi nemanipulujte.
 12. Počkajte niekoľko hodín, kým vyjdete von, pre možný rádioaktívny spad: postupujte podľa inštrukcií orgánov podieľajúcich sa na riešení núdzovej situácie, ktoré musia byť zverejňované prostredníctvom verejnoprávnych médií. Na tento účel je potrebné mať k dispozícii napríklad prenosný rádioprijímač na baterky (elektrinu a plyn je nevyhnutné odstaviť). Pripravte sa na to, k dispozícii by mali byť náhradné zdroje, napríklad sviečky, baterky, atď.
 13. Po opustení úkrytu a pri presune na iné miesto a pri pohybe na voľnom priestranstve je nutné mať prekryté dýchacie cesty, oči a všetky  nekryté časti tela. Na ochranu dýchacích ciest môžete použiť napríklad respirátor, rúško, šatku, vlhkú vreckovku prípadne uterák alebo iné improvizované prostriedky, pričom textil je vhodné vrstviť; na ochranu očí sú ideálne utesnené ochranné okuliare, núdzovo však možno použiť akékoľvek okuliare.
 14. Po príchode do bezpečia sa osprchujte, vymeňte si oblečenie, aby ste zabránili ďalšiemu šíreniu prípadnej rádioaktívnej kontaminácie. Opatrne umiestnite rádioaktívne kontaminovaný odev do plastových vriec. Umiestnite tieto plastové vrecia mimo dosah ďalších osôb a nijakým spôsobom s nimi nemanipulujte.
 15. ÚVZ SR nepretržite monitoruje radiačnú situáciu, naše mobilné monitorovacie skupiny sú v pohotovosti a pripravené okamžite spolupracovať s ďalšími zložkami štátu.
 16. Je nevyhnutné v každom prípade nepodliehať panike a zachovať pokoj.

Odbor radiačnej ochrany ÚVZ SR