Informácia o aktuálnej situácii vo výskyte osýpok v Európe

Osýpky patria medzi najzávažnejšie vírusové ochorenia detského veku. Ich závažnosť spočíva najmä v častých komplikáciách ako sú zápaly pľúc, priedušiek, uší a centrálneho nervového systému. Ochorenie patrí k najnákazlivejším prenosným ochoreniam a rýchlo sa šíri vzduchom, najmä medzi neočkovanými skupinami obyvateľstva. Riziko šírenia a trvalého prenosu osýpok existuje najmä v oblastiach s vnímavou populáciou (nezaočkovanou populáciou, nedostatočne očkovanou populáciou, či populáciou, ktorá neprekonala osýpky).

Očkovanie dvoma dávkami vakcíny je najúčinnejším spôsobom prevencie osýpkového ochorenia. Každá osoba cestujúca do krajiny postihnutej osýpkami, ktorá nie je riadne očkovaná dvomi dávkami vakcíny proti osýpkam, je v riziku, že pri kontakte s chorým na osýpky ochorie.

Úrad verejného zdravotníctva SR ako aj regionálne úrady verejného zdravotníctva Slovenskej republiky venujú surveillance osýpok zvýšenú pozornosť. Epidemiologická situácia vo výskyte osýpok na Slovensku sa pravidelne monitoruje a v prípade zmeny v epidemiologickej situácii sú bezodkladne prijímané potrebné protiepidemické opatrenia na zabránenie šírenia tohto infekčného ochorenia.

Od januára do decembra 2022 hlásili členské štáty EÚ/EHP celkovo 127 prípadov osýpok. V roku 2022 neboli štátmi EÚ/EHP hlásené žiadne úmrtia súvisiace s osýpkami.

Slovensko v roku 2022 neevidovalo ani jeden prípad osýpok, podobne ako Česká republika a Maďarsko. Rakúsko hlásilo jeden prípad, Poľsko evidovalo 27 prípadov ochorenia. Najvyšší počet prípadov osýpok z členských štátov EÚ/EHP hlásili Poľsko (27), Francúzsko (19), Taliansko (18) a Nemecko (15).

Výrazný pokles štátmi EÚ/EHP hlásených prípadov osýpok v roku 2022, kontrastuje s obvyklým ročným výskytom osýpok. Podobný pokles bol pozorovaný aj v iných krajinách na celom svete.

Nedostatočné hlásenie, nedostatočná diagnostika alebo skutočný pokles v dôsledku priamych alebo nepriamych účinkov opatrení týkajúcich sa pandémie COVID-19 zrejme zapríčinili pokles počtu hlásených prípadov. Zrušenie opatrení súvisiacich s pandémiou COVID-19 môže následne viesť k zvýšenému výskytu prípadov osýpok v štátoch EÚ/EHP. Aktívny dohľad nad osýpkami a preventívne kroky v oblasti verejného zdravia, vrátane vysokej miery očkovania, sú preto vhodnými nástrojmi na zabránenie nárastu počtu prípadov osýpok.

V tabuľke nájdete informácie o výskyte osýpok v Európe, január – december 2022, ktoré zverejnilo Európske centrum pre kontrolu a prevenciu prenosných ochorení (ECDC)

Krajina Prípady osýpok,  január - december 2022
Počet prípadov osýpok Počet úmrtí
Belgicko 19 0
Bulharsko 1 0
Cyprus 0 0
Česká republika 0 0
Dánsko 0 0
Estónsko 0 0
Fínsko 1 0
Francúzsko 19 0
Grécko 1 0
Holandsko 6 0
Chorvátsko 0 0
Írsko 2 0
Island 0 0
Litva 0 0
Lotyšsko 0 0
Luxembursko 0 0
Maďarsko 0 0
Malta 0 0
Nemecko 15 0
Nórsko 1 0
Poľsko 27 0
Portugalsko 0 0
Rakúsko 1 0
Rumunsko 10 0
Slovensko 0 0
Slovinsko 0 0
Španielsko 1 0
Švédsko 5 0
Taliansko 18 0
Spolu 127 0

Podrobnejšie informácie sú dostupné na webových stránkach ECDC (Európske centrum pre kontrolu a prevenciu prenosných ochorení) a WHO (Svetová zdravotnícka organizácia):