Vitajte na webovom sídle úradov verejného zdravotníctva

Občan

Najviac vyhľadávané informácie a služby súvisiace s verejným zdravím dôležité pre občana.

Podnikateľ

Najčastejšie vyhľadávané informácie a služby verejného zdravia dôležité pre Vaše podnikanie.

Odborná verejnosť

V tejto sekcii nájdete informácie a služby najčastejšie požadované odbornou verejnosťou.

Top aktuality

Späť Hlavným hygienikom SR sa stala MUDr. Mgr. Tatiana Červeňová, MPH, MHA

Hlavným hygienikom Slovenskej republiky je od 15.02.2024 MUDr. Mgr. Tatiana Červeňová, MPH, MHA.

Doktorka T. Červeňová roky odborne pôsobí vo verejnom zdravotníctve, prioritne so zameraním na hygienu výživy, bezpečnosti potravín, výživových doplnkov a kozmetických výrobkov. Na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Martine pôsobila od roku 1993. V roku 2004 sa stala vedúcou odboru hygieny výživy, predmetov bežného užívania a výživových doplnkov, obalov a kozmetických prostriedkov. Od septembra 2008 začala ako regionálny hygienik viesť RÚVZ v Martine, pričom na štyri roky (2018 - 2022) bola uvoľnená pre výkon funkcie viceprimátora mesta Martin.

Do pozície hlavného hygienika SR prichádzam s cieľom priblížiť ľuďom verejné zdravotníctvo a ukázať obyvateľom, že sme tu pre nich. Úrady verejného zdravotníctva sú predovšetkým preventívnymi inštitúciami, ktoré chránia zdravie,” uviedla MUDr. Mgr. Tatiana Červeňová, MPH, MHA s tým, že chce prinavrátiť dôveru v Úrad verejného zdravotníctva SR a zvýšenie kreditu pre odbornú aj laickú verejnosť.

MUDr. Mgr. Tatiana Červeňová, MPH, MHA nahradila vo funkcii hlavného hygienika Slovenskej republiky PhDr. RNDr. MUDr. Jána Mikasa, PhD., MPH, ktorý Úrad verejného zdravotníctva SR viedol od leta 2016.

Úrad verejného zdravotníctva SR riadi a za jeho činnosť zodpovedá hlavný hygienik Slovenskej republiky. ÚVZ SR je nadriadeným služobným úradom RÚVZ, ktorých je na Slovensku 36.

Úrad verejného zdravotníctva SR

Aktuality

Oblasti verejného zdravia a radiačnej ochrany

Poslaním verejného zdravotníctva je ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia. Napĺňanie svojho poslania realizuje prostredníctvom 8 doleuvedených odborných oblastí.

Epidemiológia

Prenosné ochorenia a ich monitoring, analýza epidemiologickej situácie, preventívne a represívne opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu ochorení, nemocničné nákazy, očkovanie a ďalšie súvisiace aktivity

Výživa, potraviny a kozmetické výrobky

Bezpečnosť a hygiena potravín a výživových doplnkov, správna výživa obyvateľstva, dojčenecká výživa, bezpečnosť kozmetických výrobkov, riziká pesticídov a prípravkov ochrany rastlín

Životný štýl

Zdravotný stav a uvedomenie obyvateľstva, opatrenia pre zdravý životný štýl, sledovanie rizíkových faktorov, programy a projekty podpory zdravia, poradenské centrá zdravia pre občanov

Deti a mládež

Rozvoj a zlepšovanie zdravia mladej generácie, hygiena pre životné a pracovné podmienky detí a mládeže, hodnotenie zdravotných rizík, ochrana pred poškodeniami zdravia

Životné prostredie

Hygiena životného prostredia, pitná voda, voda na kúpanie, fyzikálne, chemické a biologické faktory, hygiena zariadení, pri ktorých dochádza ku kontaktu s ľudským telom, pohrebníctvo

Pracovné prostredie

Ochrana zdravia pri práci, výkon štátneho zdravotného dozoru, rizikové práce, prevencia ochorení z vplyvu pracovných podmienok, rozhodovanie v oblasti pracovnej zdravotnej služby

Laboratóriá

Diagnostika biologického materiálu, analýzy chemických, biologických, mikrobiologických faktorov a fyzikálnych faktorov životného a pracovného prostredia

Radiačná ochrana

Ochrana zdravia pracovníkov, pacientov a obyvateľov pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia, štátny dozor v oblasti radiačnej ochrany, špecializované analýzy a merania

Regionálne úrady

Zoznam úradov verejného zdravotníctva

Bratislavský kraj

  • Bratislava (okresy Bratislava I. - V., Malacky, Pezinok a Senec)

Banskobystrický kraj

Košický kraj

Nitriansky kraj

 

Prešovský kraj

Trnavský kraj

Trenčiansky kraj

  • Trenčín (okresy Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom, Myjava)
  • Považská Bystrica (okresy Považská Bystrica, Púchov, Ilava)
  • Prievidza (okresy Prievidza a Partizánske)

Žilinský kraj