Vitajte na webovom sídle úradov verejného zdravotníctva

Občan

Najviac vyhľadávané informácie a služby súvisiace s verejným zdravím dôležité pre občana.

Podnikateľ

Najčastejšie vyhľadávané informácie a služby verejného zdravia dôležité pre Vaše podnikanie.

Odborná verejnosť

V tejto sekcii nájdete informácie a služby najčastejšie požadované odbornou verejnosťou.

Top aktuality

Aktuality

Späť Záverečná informácia k nadregionálnej epidémii akútnej gastroenteritídy

Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Trenčíne celkovo zaznamenal v nadregionálnej epidémii akútnych gastroenteritíd 496 chorých z počtu 2237 exponovaných osôb. Situácia je už stabilizovaná.

Faktorom prenosu nákazy bola strava zo spoločnosti na výrobu pokrmov v okrese Bánovce nad Bebravou, odkiaľ bola rozvážaná do ďalších prevádzok, čím sa ochorenie rozšírilo aj do iných okresov. 

RÚVZ v Trenčíne v spoločnosti vykonal opakovaný štátny zdravotný dozor. Posledná kontrola ukázala, že prevádzkovateľ zistené nedostatky odstránil a v odobratých steroch už nebola zistená prítomnosť patogénnych a podmienene patogénnych mikroorganizmov. RÚVZ povolil prevádzku priestorov od 7. 5. 2024.

Zamestnanci, u ktorých sa v odobratých vzorkách potvrdila prítomnosť vírusu Norwalk alebo zlatého stafylokoka, boli do potrebného času vyradení z pracovného procesu a aktuálne sú z preventívnych dôvodov pod dohľadom lekára pracovnej zdravotnej služby spoločnosti.

“Odborníci z RÚVZ v Trenčíne okamžite nariadili protiepidemické opatrenia, aktívne spolupracovala aj predmetná spoločnosť, ktorá navyše prijala aj vlastné opatrenia. Vďaka vzorovej súčinnosti sa podarilo situáciu zostabilizovať a zastaviť šírenie akútnych gastroenteritíd ,” uviedla Tatiana Červeňová, hlavný hygienik SR.
Záverečnú správu RÚVZ Trenčín nájdete na webovej stránke RÚVZ Trenčín.

Úrad verejného zdravotníctva SR

Oblasti verejného zdravia a radiačnej ochrany

Poslaním verejného zdravotníctva je ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia. Napĺňanie svojho poslania realizuje prostredníctvom 8 doleuvedených odborných oblastí.

Epidemiológia

Prenosné ochorenia a ich monitoring, analýza epidemiologickej situácie, preventívne a represívne opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu ochorení, nemocničné nákazy, očkovanie a ďalšie súvisiace aktivity

Výživa, potraviny a kozmetické výrobky

Bezpečnosť a hygiena potravín a výživových doplnkov, správna výživa obyvateľstva, dojčenecká výživa, bezpečnosť kozmetických výrobkov, riziká pesticídov a prípravkov ochrany rastlín

Životný štýl

Zdravotný stav a uvedomenie obyvateľstva, opatrenia pre zdravý životný štýl, sledovanie rizíkových faktorov, programy a projekty podpory zdravia, poradenské centrá zdravia pre občanov

Deti a mládež

Rozvoj a zlepšovanie zdravia mladej generácie, hygiena pre životné a pracovné podmienky detí a mládeže, hodnotenie zdravotných rizík, ochrana pred poškodeniami zdravia

Životné prostredie

Hygiena životného prostredia, pitná voda, voda na kúpanie, fyzikálne, chemické a biologické faktory, hygiena zariadení, pri ktorých dochádza ku kontaktu s ľudským telom, pohrebníctvo

Pracovné prostredie

Ochrana zdravia pri práci, výkon štátneho zdravotného dozoru, rizikové práce, prevencia ochorení z vplyvu pracovných podmienok, rozhodovanie v oblasti pracovnej zdravotnej služby

Laboratóriá

Diagnostika biologického materiálu, analýzy chemických, biologických, mikrobiologických faktorov a fyzikálnych faktorov životného a pracovného prostredia

Radiačná ochrana

Ochrana zdravia pracovníkov, pacientov a obyvateľov pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia, štátny dozor v oblasti radiačnej ochrany, špecializované analýzy a merania

Regionálne úrady

Zoznam úradov verejného zdravotníctva

Bratislavský kraj

  • Bratislava (okresy Bratislava I. - V., Malacky, Pezinok a Senec)

Banskobystrický kraj

Košický kraj

Nitriansky kraj

 

Prešovský kraj

Trnavský kraj

Trenčiansky kraj

  • Trenčín (okresy Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom, Myjava)
  • Považská Bystrica (okresy Považská Bystrica, Púchov, Ilava)
  • Prievidza (okresy Prievidza a Partizánske)

Žilinský kraj