Vitajte na webovom sídle úradov verejného zdravotníctva

Občan

Najviac vyhľadávané informácie a služby súvisiace s verejným zdravím dôležité pre občana.

Podnikateľ

Najčastejšie vyhľadávané informácie a služby verejného zdravia dôležité pre Vaše podnikanie.

Odborná verejnosť

V tejto sekcii nájdete informácie a služby najčastejšie požadované odbornou verejnosťou.

Top aktuality

Aktuality

Späť Záujem o využívanie vody zo studní na pitie rastie, ukázal dotazníkový prieskum

Pri príležitosti Svetového dňa vody 2024 pracovníci Ústavu verejného zdravotníctva Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine, Univerzity Komenského v Bratislave (JLF UK v Martine) a Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) pripravili pre majiteľov domových studní dotazníkový prieskum s názvom „Postoje a správanie sa majiteľov domových studní“. Pilotné výskumy v oblasti kvality vody z domových studní ukázali, že studne predstavujú významný zdroj zásobovania obyvateľov pitnou vodou, a to bez ohľadu na dostupnosť verejného vodovodu. Zber dát iniciovala JLF UK.

Cieľom dotazníkovej štúdie bolo zistiť postoje a spôsoby údržby domovej studne majiteľmi domových studní na Slovensku. Zber dát do dotazníkového prieskumu prebiehal online formou. Dotazník bol dostupný na webových stránkach JLF UK v Martine, ÚVZ SR a na webe 16 regionálnych úradov verejného zdravotníctva. Internetový odkaz na dotazník bol aktívny od 19. marca do 31. marca 2024.

Dotazník vyplnilo 251 majiteľov domových studní. Najčastejšie vypĺňali dotazník respondenti z okresu Spišská Nová Ves a Čadca. Najvyšší podiel studní, t. j. 37,1 % (93) tvorili domové studne vybudované pred rokom 1990. Využitie vody zo studne primárne na pitie vo svojich domácnostiach deklarovalo 122 (48,6 %) majiteľov. Len 27 (32,9 %) z nich uskutočnilo sledovanie kvality v odporúčanom intervale 1  2-krát za rok. Napriek tomu, že studničná voda sa využívala na pitie najmä v minulosti (pred rokom 1990), analýza ukázala, že záujem o takýto spôsob využitia studničnej vody získava na popularite. Až 47,8 % majiteľov, ktorí začali používať svoje domové studne v  rokoch 2020 do 2023, uviedlo, že studne využíva primárne na pitie.

Dotazníkový prieskum ukázal, že témou domových studní na Slovensku sa treba zaoberať. Získané údaje poskytli významný východiskový bod pre vytváranie a plánovanie preventívnych opatrení zameraných na zabezpečenie kvality studničnej vody.

Výsledky prieskumu (pdf, 458 kB).

Ústav verejného zdravotníctva Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Oblasti verejného zdravia a radiačnej ochrany

Poslaním verejného zdravotníctva je ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia. Napĺňanie svojho poslania realizuje prostredníctvom 8 doleuvedených odborných oblastí.

Epidemiológia

Prenosné ochorenia a ich monitoring, analýza epidemiologickej situácie, preventívne a represívne opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu ochorení, nemocničné nákazy, očkovanie a ďalšie súvisiace aktivity

Výživa, potraviny a kozmetické výrobky

Bezpečnosť a hygiena potravín a výživových doplnkov, správna výživa obyvateľstva, dojčenecká výživa, bezpečnosť kozmetických výrobkov, riziká pesticídov a prípravkov ochrany rastlín

Životný štýl

Zdravotný stav a uvedomenie obyvateľstva, opatrenia pre zdravý životný štýl, sledovanie rizíkových faktorov, programy a projekty podpory zdravia, poradenské centrá zdravia pre občanov

Deti a mládež

Rozvoj a zlepšovanie zdravia mladej generácie, hygiena pre životné a pracovné podmienky detí a mládeže, hodnotenie zdravotných rizík, ochrana pred poškodeniami zdravia

Životné prostredie

Hygiena životného prostredia, pitná voda, voda na kúpanie, fyzikálne, chemické a biologické faktory, hygiena zariadení, pri ktorých dochádza ku kontaktu s ľudským telom, pohrebníctvo

Pracovné prostredie

Ochrana zdravia pri práci, výkon štátneho zdravotného dozoru, rizikové práce, prevencia ochorení z vplyvu pracovných podmienok, rozhodovanie v oblasti pracovnej zdravotnej služby

Laboratóriá

Diagnostika biologického materiálu, analýzy chemických, biologických, mikrobiologických faktorov a fyzikálnych faktorov životného a pracovného prostredia

Radiačná ochrana

Ochrana zdravia pracovníkov, pacientov a obyvateľov pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia, štátny dozor v oblasti radiačnej ochrany, špecializované analýzy a merania

Regionálne úrady

Zoznam úradov verejného zdravotníctva

Bratislavský kraj

  • Bratislava (okresy Bratislava I. - V., Malacky, Pezinok a Senec)

Banskobystrický kraj

Košický kraj

Nitriansky kraj

 

Prešovský kraj

Trnavský kraj

Trenčiansky kraj

  • Trenčín (okresy Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom, Myjava)
  • Považská Bystrica (okresy Považská Bystrica, Púchov, Ilava)
  • Prievidza (okresy Prievidza a Partizánske)

Žilinský kraj