Vitajte na webovom sídle úradov verejného zdravotníctva

Nové webové sídlo úradov verejného zdravotníctva sa aktuálne nachádza v skúšobnej prevádzke na doméne uvzsr.sk. Úrad verejného zdravotníctva SR a 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva budú komunikovať s verejnosťou cez jedno webové sídlo. Naším zámerom je komunikáciu pre občanov, odbornú verejnosť a podnikateľov zjednotiť, sprehľadniť a docieliť proužívateľské prostredie. Návrhy na prípadné zlepšenia môžete zaslať na adresu portal@uvzsr.sk. Účelom skúšobnej prevádzky je overiť funkcionalitu elektronických služieb a obsah webového sídla tak, aby boli významným prínosom pre občanov, podnikateľov aj odbornú verejnosť.

Pôvodná webová stránka ÚVZ SR

Občan

Najviac vyhľadávané informácie a služby súvisiace s verejným zdravím dôležité pre občana.

Podnikateľ

Najčastejšie vyhľadávané informácie a služby verejného zdravia dôležité pre Vaše podnikanie.

Odborná verejnosť

V tejto sekcii nájdete informácie a služby najčastejšie požadované odbornou verejnosťou.

Aktuality

Späť Základné informácie o vtáčej chrípke A(H5N1)

Čo je chrípka spôsobená vírusom vtáčej chrípky A(H5N1)?

Vtáčia chrípka je vysoko nákazlivé prenosné ochorenie predovšetkým vtákov a hydiny. Prirodzeným rezervoárom vírusu vtáčej chrípky sú voľne žijúce vodné vtáky.

Vírusy vtáčej chrípky sa delia na subtypy s vysokou a nízkou patogenitou. Vysokopatogénne subtypy vírusu vtáčej chrípky spôsobujú u zvierat vysokú smrtnosť, zatiaľ čo nízkopatogénne spôsobujú mierne ochorenie alebo asymptomatickú infekciu.

Vysokopatogénny subtyp vírusu vtáčej chrípky A(H5N1) je vysoko infekčný pre viaceré druhy vtákov vrátane väčšiny druhov domácej hydiny. Na rozdiel od ostatných subtypov môže infikovať aj cicavce, vrátane mačiek či ošípaných. Vysokopatogénny vírus vtáčej chrípky preukázal schopnosť prenosu na človeka, zostáva však naňho slabo adaptovaný. Prenos z vtákov na človeka je zriedkavý.

Hodnotenie rizika

Riziko prenosu vírusu chrípky A(H5N1) na širokú verejnosť je nízke. Pokračujúce monitorovanie a testovanie voľne žijúcich vtákov a domácej hydiny v EÚ je dôležité na zistenie a prevenciu ďalšieho šírenia vírusu na hydinu a iné chované vtáctvo.

Ako sa môže človek nakaziť?

K prenosu na človeka z infikovaných vtákov dochádza buď priamo, alebo nepriamym kontaktom s infikovanou živou alebo uhynutou hydinou. Takmer všetky infekcie u ľudí súviseli s úzkym kontaktom s infikovanými alebo chorými vtákmi alebo ich fekálnymi produktmi. Ohrozené sú najmä osoby, ktoré sú v priamom kontakte/manipulujú s chorými vtákmi alebo hydinou alebo ich kadávermi (napríklad farmári, veterinári a robotníci zapojení do utrácania a likvidácie). Medzi najčastejšie rizikové faktory patrí kontakt s infikovanou krvou/orgánmi alebo telesnými tekutinami infikovanej hydiny; dotýkanie sa a starostlivosť o infikovanú hydinu či plávanie alebo kúpanie sa vo vodných plochách (jazerách, rybníkoch, štrkoviskách), ktoré môžu byť kontaminované vírusom vtáčej chrípky. Z toho dôvodu sa neodporúča kúpať sa vo vodách, kde sa zhromažďuje vodné vtáctvo a v okolí ktorých sa  našli uhynuté vtáky alebo iné zvieratá.

Aké sú u človeka príznaky ochorenia?

Chrípka spôsobená vírusom vtáčej chrípky sa obvykle prejavuje primárne respiračnými príznakmi. Klinický priebeh ochorenia u ľudí závisí od vlastností vírusu vtáčej chrípky a od predchádzajúceho zdravotného stavu pacienta. Často je charakterizovaný počiatočnou horúčkou a kašľom s rýchlym postupom ochorenia do dolných dýchacích ciest. Príznaky ochorenia horných dýchacích ciest nemusia byť prítomné u všetkých pacientov. Pri ochorení môže dôjsť k poškodeniu pľúc, respiračnému zlyhaniu a zlyhaniu vnútorných orgánov.

Aké sú odporúčania pre verejnosť?

V prípade, že spozorujete uhynuté vtáctvo, odporúča sa:

 • nedotýkať sa uhynutého jedinca, vyvarovať sa  akéhokoľvek kontaktu s uhynutým vtáctvom, ich výlučkami a kontaminovanými predmetmi (povrch vajec, predmety v kuríne a pod.),
 • čo najskôr nahlásiť informáciu o uhynutom vtáctve na telefónne číslo 112 alebo orgánom Štátnej ochrany prírody SR; podrobnosti nájdete na stránke ŠVPS

Pri chove domácej hydiny je potrebné dodržiavať:

 • zásady osobnej hygieny, najmä dôkladné umývanie rúk,
 • dodržiavať odporúčania ŠVPS a v prípade zmeny správania sa hydiny okamžite informovať Štátnu veterinárnu a potravinovú správu SR.

Pri manipulácii s mäsom a vajíčkami z hydiny je dôležité:

 • dôkladné a časté umývanie rúk teplou vodou a mydlom pri príprave surového mäsa z hydiny a vajec,
 • surovú hydinu a vajcia skladovať a pripravovať oddelene od ostatných potravín; používať oddelené náradie, riady a pomôcky, ako napr. nože a dosky na krájanie pre manipuláciu so surovými potravinami,
 • uskladňovať jedlo v nádobách a obaloch tak, aby sa zabránilo kontaktu medzi surovinami a pripravenými jedlami; aby sa predišlo kontaminácii iných potravín, hydinu rozmrazovať na podnose v chladničke,
 • odstraňovať obaly, v ktorých bola zabalená hydina, vajcia, a hygienicky odstraňovať tekutinu vytekajúcu z rozmrazenej hydiny,
 • dôkladné umývanie pracovných plôch, kuchynského náradia a riadu pod tečúcou teplou vodou s prídavkom čistiaceho prostriedku na riady,
 • Dôkladná tepelná úprava potravín usmrcuje vírus, pokrm z hydiny a vajec je potrebné tepelne upraviť tak, aby sa dosiahla teplota najmenej 70 °C vo všetkých častiach spracovanej potraviny; ideálne je používať teplomer. Presvedčte sa o tom, aby po tepelnej úprave šťava z mäsa hydiny bola číra a nie ružová, aby mäso z hydiny nebolo červené alebo ružové a aby bielka a žĺtka vajec boli pevné (odporúča sa tepelná úprava vajec min. 6 minút v závislosti od ich veľkosti),
 • neodporúča sa konzumovať surové alebo nedostatočne tepelne upravené pokrmy z hydiny (vrátane vajec).

Osoby, ktoré prišli do priameho kontaktu s chorým alebo uhynutým vtáctvom, musia sledovať svoj zdravotný stav a v prípade vzniku príznakov chrípky a chrípke podobného ochorenia bezodkladne kontaktovať ošetrujúceho lekára. Ten určí ďalší postup liečby a zrealizuje laboratórne vyšetrenie vzorky biologického materiálu od chorej osoby (výter z nosa a hrdla).

Ďalšie aktuálne informácie o vtáčej chrípke nájdete tu:

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky

Oblasti verejného zdravia a radiačnej ochrany

Poslaním verejného zdravotníctva je ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia. Napĺňanie svojho poslania realizuje prostredníctvom 8 doleuvedených odborných oblastí.

Epidemiológia

Prenosné ochorenia a ich monitoring, analýza epidemiologickej situácie, preventívne a represívne opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu ochorení, nemocničné nákazy, očkovanie a ďalšie súvisiace aktivity

Výživa, potraviny a kozmetické výrobky

Bezpečnosť a hygiena potravín a výživových doplnkov, správna výživa obyvateľstva, dojčenecká výživa, bezpečnosť kozmetických výrobkov, riziká pesticídov a prípravkov ochrany rastlín

Životný štýl

Zdravotný stav a uvedomenie obyvateľstva, opatrenia pre zdravý životný štýl, sledovanie rizíkových faktorov, programy a projekty podpory zdravia, poradenské centrá zdravia pre občanov

Deti a mládež

Rozvoj a zlepšovanie zdravia mladej generácie, hygiena pre životné a pracovné podmienky detí a mládeže, hodnotenie zdravotných rizík, ochrana pred poškodeniami zdravia

Životné prostredie

Hygiena životného prostredia, pitná voda, voda na kúpanie, fyzikálne, chemické a biologické faktory, hygiena zariadení, pri ktorých dochádza ku kontaktu s ľudským telom, pohrebníctvo

Pracovné prostredie

Ochrana zdravia pri práci, výkon štátneho zdravotného dozoru, rizikové práce, prevencia ochorení z vplyvu pracovných podmienok, rozhodovanie v oblasti pracovnej zdravotnej služby

Laboratóriá

Diagnostika biologického materiálu, analýzy chemických, biologických, mikrobiologických faktorov a fyzikálnych faktorov životného a pracovného prostredia

Radiačná ochrana

Ochrana zdravia pracovníkov, pacientov a obyvateľov pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia, štátny dozor v oblasti radiačnej ochrany, špecializované analýzy a merania

Regionálne úrady

Zoznam úradov verejného zdravotníctva

Bratislavský kraj

 • Bratislava (okresy Bratislava I. - V., Malacky, Pezinok a Senec)

Banskobystrický kraj

Košický kraj

Nitriansky kraj

 

Prešovský kraj

Trnavský kraj

Trenčiansky kraj

 • Trenčín (okresy Trenčín,  Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom, Myjava)
 • Považská Bystrica (okresy Považská Bystrica, Púchov, Ilava)
 • Prievidza (okresy Prievidza a Partizánske)

Žilinský kraj