Vitajte na webovom sídle úradov verejného zdravotníctva

Občan

Najviac vyhľadávané informácie a služby súvisiace s verejným zdravím dôležité pre občana.

Podnikateľ

Najčastejšie vyhľadávané informácie a služby verejného zdravia dôležité pre Vaše podnikanie.

Odborná verejnosť

V tejto sekcii nájdete informácie a služby najčastejšie požadované odbornou verejnosťou.

Top aktuality

Aktuality

Späť Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 7. kalendárny týždeň 2024

V 7. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 61 891 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 2 398,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 13,7 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Trenčianskom kraji. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 7 225,4/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 2 009 osôb, čo predstavuje 3,2 zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (1 069). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (518) a pneumónie (422).  

Ochorenia hlásilo 56 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 43 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Žilinskom kraji a najnižšia v Bratislavskom kraji. 

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 7. kalendárnom týždni 2024 hlásených 11 339 ochorení (chorobnosť 439,4/100 000), čo predstavuje 18,3 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 18,6 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (1 340,4/100 000). V 7. kalendárnom týždni 2024 boli hlásené lokálne epidémie na úrovni krajov. 

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo v 7. kalendárnom týždni 2024 hlásené spolu v 231 výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Išlo o 136 materských škôl (31 v Košickom kraji, 29 v Prešovskom kraji, 23 v Žilinskom kraji,  16 v Nitrianskom kraji, 14 v Banskobystrickom kraji, 12 v Trnavskom kraji, šesť v Trenčianskom kraji a päť v Bratislavskom kraji), 93 základných škôl (30 v Prešovskom kraji, 24 v Košickom kraji, 13 v Nitrianskom kraji, 12 v Žilinskom kraji, päť v Banskobystrickom kraji, štyri v Bratislavskom kraji, tri v Trnavskom kraji a dve v Trenčianskom kraji) a dve stredné školy (po jednej v Banskobystrickom kraji a Prešovskom kraji). 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 7. kalendárnom týždni 2024 vyšetrených 190 nazofaryngeálnych výterov a 15 vzoriek sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 111 pozitívnych, z toho v 49 prípadoch išlo o vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie, v 50 prípadoch o vírus chrípky A/H1pdm09, v jednom prípade o vírus chrípky A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09-like virus, v dvoch prípadoch o vírus chrípky typu B bez bližšej špecifikácie, v piatich prípadoch o respiračný syncyciálny vírus a v štyroch prípadoch o vírus SARS-CoV-2, z toho v jednom prípade bola vzorka súčasne pozitívna na vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie a vírus chrípky typu B bez bližšej špecifikácie a v jednom prípade bola súčasne pozitívna na vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie a vírus SARS-CoV-2 (graf 3).  

Od začiatku chrípkovej sezóny bolo vyšetrených spolu 2 105 vzoriek biologického materiálu (1 922 nazofaryngeálnych výterov a 183 sér). Z celkového počtu doteraz vyšetrených vzoriek bolo 1 083 pozitívnych a zistené boli nasledovné agens: 

 • 395 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie,
 • 243 x vírus chrípky A/H1pdm09, 
 • 1 x vírus chrípky A/H3,
 • 7 x A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09-like virus,
 • 26 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie,
 • 343 x vírus SARS-CoV-2,
 • 59 x respiračný syncyciálny vírus,   
 • 6 x adenovírus,
 • 2 x vírus parachrípky,
 • 1 x Mycoplasma pneumoniae.

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1

Tabuľka 1:     Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 7. kalendárnom týždni 2024

Tabuľka 1:     Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 7. kalendárnom týždni 2024


Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu

V 7. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených šesť prípadov ťažkého akútneho respiračného ochorenia. Ochorenia boli hlásené z Trnavského, Banskobystrického a Prešovského kraja. Od začiatku chrípkovej sezóny bolo doteraz hlásených 49 prípadov SARI, z toho 13 skončilo úmrtím. 
 
Najnovšie informácie o výskyte ARO, CHPO  a COVID-19 v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:
-    https://erviss.org/ 
-    https://www.flunewseurope.org 
-    https://www.who.int/tools/flunet/flunet-summary  
-    https://worldhealthorg.shinyapps.io/euro-covid19/.

Graf 1:    Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2022/2023 a 2023/2024

 

Graf 1:    Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2022/2023 a 2023/2024

      

Graf 2:     Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2023/2024 

Graf 2:     Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2023/2024 

      
Graf 3:    Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2023/2024

Graf 3:    Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2023/2024


Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2

V Epidemiologickom informačnom systéme bolo v 7. kalendárnom týždni 2024 spracovaných 72 prípadov ochorenia COVID-19. Z celkového počtu hlásených prípadov ochorenia bola za mesiac február (k 18. 2.  2024) najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť zaznamenaná vo vekovej skupine 65 a viac ročných osôb (graf 4). 

Graf 4:     Vekovo-špecifická chorobnosť prípadov COVID-19 v SR za mesiac február, (k 18. 2. 2024)  

Graf 4:     Vekovo-špecifická chorobnosť prípadov COVID-19 v SR za mesiac február, (k 18. 2. 2024)


Mapa:     7-dňová incidencia potvrdených prípadov COVID-19 (od 12. 2. 2024 do 18. 2. 2024) v SR podľa okresov (chorobnosť na 100 000)

Mapa:     7-dňová incidencia potvrdených prípadov COVID-19 (od 12. 2. 2024 do 18. 2. 2024) v SR podľa okresov (chorobnosť na 100 000)


MUDr. Mgr. Tatiana Červeňová, MPH, MHA
hlavný hygienik Slovenskej republiky

Oblasti verejného zdravia a radiačnej ochrany

Poslaním verejného zdravotníctva je ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia. Napĺňanie svojho poslania realizuje prostredníctvom 8 doleuvedených odborných oblastí.

Epidemiológia

Prenosné ochorenia a ich monitoring, analýza epidemiologickej situácie, preventívne a represívne opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu ochorení, nemocničné nákazy, očkovanie a ďalšie súvisiace aktivity

Výživa, potraviny a kozmetické výrobky

Bezpečnosť a hygiena potravín a výživových doplnkov, správna výživa obyvateľstva, dojčenecká výživa, bezpečnosť kozmetických výrobkov, riziká pesticídov a prípravkov ochrany rastlín

Životný štýl

Zdravotný stav a uvedomenie obyvateľstva, opatrenia pre zdravý životný štýl, sledovanie rizíkových faktorov, programy a projekty podpory zdravia, poradenské centrá zdravia pre občanov

Deti a mládež

Rozvoj a zlepšovanie zdravia mladej generácie, hygiena pre životné a pracovné podmienky detí a mládeže, hodnotenie zdravotných rizík, ochrana pred poškodeniami zdravia

Životné prostredie

Hygiena životného prostredia, pitná voda, voda na kúpanie, fyzikálne, chemické a biologické faktory, hygiena zariadení, pri ktorých dochádza ku kontaktu s ľudským telom, pohrebníctvo

Pracovné prostredie

Ochrana zdravia pri práci, výkon štátneho zdravotného dozoru, rizikové práce, prevencia ochorení z vplyvu pracovných podmienok, rozhodovanie v oblasti pracovnej zdravotnej služby

Laboratóriá

Diagnostika biologického materiálu, analýzy chemických, biologických, mikrobiologických faktorov a fyzikálnych faktorov životného a pracovného prostredia

Radiačná ochrana

Ochrana zdravia pracovníkov, pacientov a obyvateľov pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia, štátny dozor v oblasti radiačnej ochrany, špecializované analýzy a merania

Regionálne úrady

Zoznam úradov verejného zdravotníctva

Bratislavský kraj

 • Bratislava (okresy Bratislava I. - V., Malacky, Pezinok a Senec)

Banskobystrický kraj

Košický kraj

Nitriansky kraj

 

Prešovský kraj

Trnavský kraj

Trenčiansky kraj

 • Trenčín (okresy Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom, Myjava)
 • Považská Bystrica (okresy Považská Bystrica, Púchov, Ilava)
 • Prievidza (okresy Prievidza a Partizánske)

Žilinský kraj