Vitajte na webovom sídle úradov verejného zdravotníctva

Občan

Najviac vyhľadávané informácie a služby súvisiace s verejným zdravím dôležité pre občana.

Podnikateľ

Najčastejšie vyhľadávané informácie a služby verejného zdravia dôležité pre Vaše podnikanie.

Odborná verejnosť

V tejto sekcii nájdete informácie a služby najčastejšie požadované odbornou verejnosťou.

Top aktuality

Aktuality

Späť Vyhodnotenie Svetového dňa vody 2024

Organizácia UN-Water, ktorá koordinuje aktivity OSN v oblasti vody a hygieny, propagovala tohtoročný Svetový deň vody (SDV) pod heslom „Voda pre mier“. Poukázala tým na potrebu spoločnej zodpovednosti a vzájomnej spolupráce v oblasti vody, s cieľom zabezpečiť spravodlivejší prístup ku kvalitnej pitnej vode, čo je základom zachovania verejného zdravia.

Svetový deň vody

Pri príležitosti SDV 2024 Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) a niektoré regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) poskytli bezplatné orientačné laboratórne vyšetrenie vzoriek vody z individuálnych zdrojov (studní) v ukazovateľoch dusičnany a dusitany. Limitné hodnoty práve týchto chemických ukazovateľov sú v pitnej vode z individuálnych zdrojov najčastejšie prekračované a ich nadmerné množstvo nie je zo zdravotného hľadiska bezpečné (najmä pre malé deti).

Všetky RÚVZ a ÚVZ SR počas SDV poskytovali odborné poradenstvo a konzultácie o vhodnosti budovania vlastných vodných zdrojov a o požiadavkách na kvalitu pitnej vody. Často diskutovaná bola problematika už existujúcich zdrojov znečistenia (žumpy, hnojiská a pod.) v okolí studní, možnosti ochrany studní a úprav vody v prípade nevyhovujúcej kvality. Verejnosť zaujímali možnosti používania vody zo studní, kvalita dodávanej pitnej vody z verejných vodovodov ako aj význam stopových prvkov vo vode pre zdravie človeka. Úrady poskytovali rozhovory a články pre médiá, ako aj organizovali prednášky a besedy pre deti základných a materských škôl. Verejnosti boli poskytnuté aj informačné materiály vo forme letákov a brožúr. Boli tiež propagované dotazníky „Používate vodu zo studne?“ a „Mám rád vodu“ s cieľom získať informácie o tom, ako obyvatelia Slovenska vnímajú kvalitu pitnej vody z verejných vodovodov a individuálnych vodných zdrojov.

Odborní pracovníci ÚVZ SR a RÚVZ informovali občanov, ktorí priniesli vzorky vody na vyšetrenie, o spôsobe zverejňovania výsledkov.

Aktivity ÚVZ SR a jednotlivých RÚVZ a vyhodnotenie výsledkov analýz počas SDV 2024 sú sprehľadnené v nasledujúcich tabuľkách a grafoch.

Oblasti verejného zdravia a radiačnej ochrany

Poslaním verejného zdravotníctva je ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia. Napĺňanie svojho poslania realizuje prostredníctvom 8 doleuvedených odborných oblastí.

Epidemiológia

Prenosné ochorenia a ich monitoring, analýza epidemiologickej situácie, preventívne a represívne opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu ochorení, nemocničné nákazy, očkovanie a ďalšie súvisiace aktivity

Výživa, potraviny a kozmetické výrobky

Bezpečnosť a hygiena potravín a výživových doplnkov, správna výživa obyvateľstva, dojčenecká výživa, bezpečnosť kozmetických výrobkov, riziká pesticídov a prípravkov ochrany rastlín

Životný štýl

Zdravotný stav a uvedomenie obyvateľstva, opatrenia pre zdravý životný štýl, sledovanie rizíkových faktorov, programy a projekty podpory zdravia, poradenské centrá zdravia pre občanov

Deti a mládež

Rozvoj a zlepšovanie zdravia mladej generácie, hygiena pre životné a pracovné podmienky detí a mládeže, hodnotenie zdravotných rizík, ochrana pred poškodeniami zdravia

Životné prostredie

Hygiena životného prostredia, pitná voda, voda na kúpanie, fyzikálne, chemické a biologické faktory, hygiena zariadení, pri ktorých dochádza ku kontaktu s ľudským telom, pohrebníctvo

Pracovné prostredie

Ochrana zdravia pri práci, výkon štátneho zdravotného dozoru, rizikové práce, prevencia ochorení z vplyvu pracovných podmienok, rozhodovanie v oblasti pracovnej zdravotnej služby

Laboratóriá

Diagnostika biologického materiálu, analýzy chemických, biologických, mikrobiologických faktorov a fyzikálnych faktorov životného a pracovného prostredia

Radiačná ochrana

Ochrana zdravia pracovníkov, pacientov a obyvateľov pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia, štátny dozor v oblasti radiačnej ochrany, špecializované analýzy a merania

Regionálne úrady

Zoznam úradov verejného zdravotníctva

Bratislavský kraj

  • Bratislava (okresy Bratislava I. - V., Malacky, Pezinok a Senec)

Banskobystrický kraj

Košický kraj

Nitriansky kraj

 

Prešovský kraj

Trnavský kraj

Trenčiansky kraj

  • Trenčín (okresy Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom, Myjava)
  • Považská Bystrica (okresy Považská Bystrica, Púchov, Ilava)
  • Prievidza (okresy Prievidza a Partizánske)

Žilinský kraj