Vitajte na webovom sídle úradov verejného zdravotníctva

Občan

Najviac vyhľadávané informácie a služby súvisiace s verejným zdravím dôležité pre občana.

Podnikateľ

Najčastejšie vyhľadávané informácie a služby verejného zdravia dôležité pre Vaše podnikanie.

Odborná verejnosť

V tejto sekcii nájdete informácie a služby najčastejšie požadované odbornou verejnosťou.

Top aktuality

Aktuality

Späť VY SA PÝTATE, MY ODPOVEDÁME: Sezónne peľové správy ste tento rok spustili už vo februári. Bude tohtoročná sezóna pre alergikov náročnejšia než vlani?

Odpovedá RNDr. Janka Lafférsová z oddelenia lekárskej mikrobiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, pod ktorý spadá aj koordinácia Peľovej informačnej služby:

„V súvislosti s teplými zimami v posledných rokoch dochádza k skoršiemu začiatku kvitnutia prvých jarných alergénov, jelše a liesky. Lieska a jelša začínajú kvitnúť už v januári, ale nástup peľovej sezóny býva pozvoľný.

Tento rok však vysoké teploty, dostatok vlahy i slnečného svitu priniesli hneď na začiatku februára prudký nástup peľovej sezóny liesky a jelše s veľmi vysokými koncentráciami peľu v ovzduší. V samotnej Banskej Bystrici sme po prvý raz počas dvadsaťročného monitoringu zaznamenali hneď v prvý februárový týždeň v ovzduší veľmi vysoké denné koncentrácie peľu liesky a jelše.

Oproti minulým rokom chýbalo výraznejšie ochladenie, ktoré by aspoň trochu pribrzdilo kvitnutie týchto drevín a tým aj spomalilo nárast denných koncentrácií peľu v ovzduší.

Vietor je ďalším z faktorov, ktorý prispieva k nárastu koncentrácií peľu v ovzduší. Väčšina významných alergénov totiž patrí medzi vetrom opeľované rastliny s vysokou produkciou peľu, ktorý môže byť transportovaný na veľké vzdialenosti. Takto transportovaný peľ prispieva jednak k nárastu denných koncentrácií peľu v ovzduší a tiež k predlžovaniu peľovej sezóny jednotlivých druhov. Na záťaž alergika vplýva teda jednak peľ rastlín kvitnúcich v jeho okolí a tiež peľ transportovaný vetrom.

V súvislosti s doterajším priebehom počasia predpokladáme tento rok aj skorší nástup peľovej sezóny brezy, ktorá je ďalším silným alergénom jarného obdobia. Nástup a priebeh peľovej sezóny tráv z čeľade lipnicovitých a neskôr paliny a ambrózie je do značnej miery potom ovplyvňovaný aj lokálnymi zrážkami, respektíve suchom.

Na základe dlhodobých výsledkov peľového monitoringu však nepredpokladáme, že by tohtoročná sezóna mala byť pre alergikov náročnejšia než vlani.“

RNDr. Janka Lafférsová, oddelenie lekárskej mikrobiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Oblasti verejného zdravia a radiačnej ochrany

Poslaním verejného zdravotníctva je ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia. Napĺňanie svojho poslania realizuje prostredníctvom 8 doleuvedených odborných oblastí.

Epidemiológia

Prenosné ochorenia a ich monitoring, analýza epidemiologickej situácie, preventívne a represívne opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu ochorení, nemocničné nákazy, očkovanie a ďalšie súvisiace aktivity

Výživa, potraviny a kozmetické výrobky

Bezpečnosť a hygiena potravín a výživových doplnkov, správna výživa obyvateľstva, dojčenecká výživa, bezpečnosť kozmetických výrobkov, riziká pesticídov a prípravkov ochrany rastlín

Životný štýl

Zdravotný stav a uvedomenie obyvateľstva, opatrenia pre zdravý životný štýl, sledovanie rizíkových faktorov, programy a projekty podpory zdravia, poradenské centrá zdravia pre občanov

Deti a mládež

Rozvoj a zlepšovanie zdravia mladej generácie, hygiena pre životné a pracovné podmienky detí a mládeže, hodnotenie zdravotných rizík, ochrana pred poškodeniami zdravia

Životné prostredie

Hygiena životného prostredia, pitná voda, voda na kúpanie, fyzikálne, chemické a biologické faktory, hygiena zariadení, pri ktorých dochádza ku kontaktu s ľudským telom, pohrebníctvo

Pracovné prostredie

Ochrana zdravia pri práci, výkon štátneho zdravotného dozoru, rizikové práce, prevencia ochorení z vplyvu pracovných podmienok, rozhodovanie v oblasti pracovnej zdravotnej služby

Laboratóriá

Diagnostika biologického materiálu, analýzy chemických, biologických, mikrobiologických faktorov a fyzikálnych faktorov životného a pracovného prostredia

Radiačná ochrana

Ochrana zdravia pracovníkov, pacientov a obyvateľov pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia, štátny dozor v oblasti radiačnej ochrany, špecializované analýzy a merania

Regionálne úrady

Zoznam úradov verejného zdravotníctva

Bratislavský kraj

  • Bratislava (okresy Bratislava I. - V., Malacky, Pezinok a Senec)

Banskobystrický kraj

Košický kraj

Nitriansky kraj

 

Prešovský kraj

Trnavský kraj

Trenčiansky kraj

  • Trenčín (okresy Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom, Myjava)
  • Považská Bystrica (okresy Považská Bystrica, Púchov, Ilava)
  • Prievidza (okresy Prievidza a Partizánske)

Žilinský kraj