Vitajte na webovom sídle úradov verejného zdravotníctva

Občan

Najviac vyhľadávané informácie a služby súvisiace s verejným zdravím dôležité pre občana.

Podnikateľ

Najčastejšie vyhľadávané informácie a služby verejného zdravia dôležité pre Vaše podnikanie.

Odborná verejnosť

V tejto sekcii nájdete informácie a služby najčastejšie požadované odbornou verejnosťou.

Top aktuality

Aktuality

Späť Víťazstvo v celoslovenskej výtvarnej súťaži získali piataci z Galanty

Víťazom celoslovenskej výtvarnej súťaže pre základné školy pri príležitosti Svetového dňa obezity 2024 sa stala 5. B zo Základnej školy Sídlisko SNP v Galante. Ceny i diplom im osobne odovzdala doktorka Tatiana Červeňová, hlavný hygienik SR.

5. B zo Základnej školy Sídlisko SNP v Galante

Tohtoročnou témou súťaže bolo „Ovocie a zelenina ako superhrdinovia“. Žiaci z víťaznej triedy spoločnými silami vytvorili koláž tímu ovocných a zeleninových superhrdinov.

„Vaše spoločné dielo ukázalo, že ak dáte dokopy svoje nadania, dokážete vytvoriť fantastickú vec. Aj superhrdinovia z príbehov, ktoré sledujete, sa častokrát spájajú do tímov a vďaka tomu sú silnejší. Tímovo a spoločne sa ľahšie bojuje za lepšie ja,“ povedala doktorka Tatiana Červeňová.

Žiaci boli odmenení pamiatkovým diplomom, loptami, fyzickými hrami, pri ktorých uplatnia pohyb, a ako ďalšiu cenu získali praktický workshop z programu Skutočne zdravá škola. Tému zaujímavého semináru si vo víťaznej triede žiaci vyberú sami.

Výtvarná súťaž pre žiakov základných škôl pri príležitosti Svetového dňa obezity sa konala druhý rok po sebe. V rámci súťaže prijalo 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva veľké množstvo súťažných príspevkov z tried z celého Slovenska. V rámci regionálneho kola sme spoznali 36 víťazov, z ktorých bolo následne vybraných 8 víťazov v rámci krajského kola:

 • Bratislavský kraj: 5. B – SZŠ, Kaštieľ 1, Bernolákovo
 • Nitriansky kraj: 3. B ZŠ Rozmarínová, Komárno
 • Trnavský kraj: 5. B ZŠ Sídlisko SNP, Galanta
 • Trenčiansky kraj: 4. B ZŠ Ul. L. Novomeského 11, Trenčín
 • Banskobystrický kraj: 4. ročník, ZŠ Slatinské Lazy
 • Žilinský kraj: 4. B Spojená škola Belá, Oslobodenia 165, Belá
 • Prešovský kraj: 9. A ZŠ Za vodou, Stará Ľubovňa
 • Košický kraj: 9. A Špeciálna ZŠ, Vtáčkovce 2

Tatiana Červeňová

Všetkým triedam, ktoré sa zapojili do súťaže, srdečne ďakujeme za vynaložené úsilie a kreatívne nápady. Víťazom jednotlivých kôl súťaže a víťaznej triede aj touto cestou gratulujeme!

Pozrite si všetkých 36 prác, z ktorých sa vyberal víťaz súťaže (pdf, 4,1 MB)

všetkých 36 prác

Úrad verejného zdravotníctva SR a regionálne úrady verejného zdravotníctva SR

Oblasti verejného zdravia a radiačnej ochrany

Poslaním verejného zdravotníctva je ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia. Napĺňanie svojho poslania realizuje prostredníctvom 8 doleuvedených odborných oblastí.

Epidemiológia

Prenosné ochorenia a ich monitoring, analýza epidemiologickej situácie, preventívne a represívne opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu ochorení, nemocničné nákazy, očkovanie a ďalšie súvisiace aktivity

Výživa, potraviny a kozmetické výrobky

Bezpečnosť a hygiena potravín a výživových doplnkov, správna výživa obyvateľstva, dojčenecká výživa, bezpečnosť kozmetických výrobkov, riziká pesticídov a prípravkov ochrany rastlín

Životný štýl

Zdravotný stav a uvedomenie obyvateľstva, opatrenia pre zdravý životný štýl, sledovanie rizíkových faktorov, programy a projekty podpory zdravia, poradenské centrá zdravia pre občanov

Deti a mládež

Rozvoj a zlepšovanie zdravia mladej generácie, hygiena pre životné a pracovné podmienky detí a mládeže, hodnotenie zdravotných rizík, ochrana pred poškodeniami zdravia

Životné prostredie

Hygiena životného prostredia, pitná voda, voda na kúpanie, fyzikálne, chemické a biologické faktory, hygiena zariadení, pri ktorých dochádza ku kontaktu s ľudským telom, pohrebníctvo

Pracovné prostredie

Ochrana zdravia pri práci, výkon štátneho zdravotného dozoru, rizikové práce, prevencia ochorení z vplyvu pracovných podmienok, rozhodovanie v oblasti pracovnej zdravotnej služby

Laboratóriá

Diagnostika biologického materiálu, analýzy chemických, biologických, mikrobiologických faktorov a fyzikálnych faktorov životného a pracovného prostredia

Radiačná ochrana

Ochrana zdravia pracovníkov, pacientov a obyvateľov pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia, štátny dozor v oblasti radiačnej ochrany, špecializované analýzy a merania

Regionálne úrady

Zoznam úradov verejného zdravotníctva

Bratislavský kraj

 • Bratislava (okresy Bratislava I. - V., Malacky, Pezinok a Senec)

Banskobystrický kraj

Košický kraj

Nitriansky kraj

 

Prešovský kraj

Trnavský kraj

Trenčiansky kraj

 • Trenčín (okresy Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom, Myjava)
 • Považská Bystrica (okresy Považská Bystrica, Púchov, Ilava)
 • Prievidza (okresy Prievidza a Partizánske)

Žilinský kraj