Vitajte na webovom sídle úradov verejného zdravotníctva

Občan

Najviac vyhľadávané informácie a služby súvisiace s verejným zdravím dôležité pre občana.

Podnikateľ

Najčastejšie vyhľadávané informácie a služby verejného zdravia dôležité pre Vaše podnikanie.

Odborná verejnosť

V tejto sekcii nájdete informácie a služby najčastejšie požadované odbornou verejnosťou.

Top aktuality

Aktuality

Späť ÚVZ SR koordinuje regionálny projekt zameraný na zvyšovanie úrovne radiačnej ochrany pracovníkov

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky sa stal koordinátorom regionálneho projektu RER9163 s názvom Zlepšovanie ochrany pracovníkov vystavených ožiareniu na pracoviskách s prírodným rádioaktívnym materiálom (z angl. Improving the Protection of Workers Exposed to Radiation at Naturally Occurring Radioactive Material Sites) v rámci programu technickej spolupráce s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu vo Viedni na nadchádzajúce obdobie 2024 – 2027.

Regionálny projekt bol navrhnutý pracovníkmi odborov radiačnej ochrany a schválený a podporený Medzinárodnou atómovou agentúrou pre jadrovú energiu v novembri 2023.

Cieľom projektu je posilniť kapacity dozorných a regulačných orgánov členských krajín na kontrolu, monitorovanie a evidovanie pracovísk, na ktorých môžu byť pracovníci vystavení pôsobeniu prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia a zabezpečiť tak radiačnú ochranu pracovníkov prijatím potrebných opatrení. To je možné využiť aj pri plnení stratégií Národného akčného radónového plánu Slovenskej republiky.

Prvé koordinačné stretnutie k projektu sa uskutočnilo v dňoch 24. až 26. júna 2024 v portugalskom meste Coimbra za účasti 26 zástupcov z 20 členských krajín, vrátane pracovníkov odborov radiačnej ochrany ÚVZ SR, regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici a Výskumného ústavu jadrovej energetiky, a.s.

Cieľom tohto stretnutia bolo poskytnúť priestor pre zástupcov jednotlivých zúčastnených členských štátov na bližšie plánovanie aktivít a stratégií projektu, pre výmenu informácií týkajúcich sa legislatívy v oblasti radiačnej ochrany a pre spoluprácu na prístupoch na podporu a zvýšenie radiačnej ochrany pracovníkov na pracoviskách s prírodným ionizujúcim žiarením.

Odbor radiačnej ochrany ÚVZ SR

Oblasti verejného zdravia a radiačnej ochrany

Poslaním verejného zdravotníctva je ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia. Napĺňanie svojho poslania realizuje prostredníctvom 8 doleuvedených odborných oblastí.

Epidemiológia

Prenosné ochorenia a ich monitoring, analýza epidemiologickej situácie, preventívne a represívne opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu ochorení, nemocničné nákazy, očkovanie a ďalšie súvisiace aktivity

Výživa, potraviny a kozmetické výrobky

Bezpečnosť a hygiena potravín a výživových doplnkov, správna výživa obyvateľstva, dojčenecká výživa, bezpečnosť kozmetických výrobkov, riziká pesticídov a prípravkov ochrany rastlín

Životný štýl

Zdravotný stav a uvedomenie obyvateľstva, opatrenia pre zdravý životný štýl, sledovanie rizíkových faktorov, programy a projekty podpory zdravia, poradenské centrá zdravia pre občanov

Deti a mládež

Rozvoj a zlepšovanie zdravia mladej generácie, hygiena pre životné a pracovné podmienky detí a mládeže, hodnotenie zdravotných rizík, ochrana pred poškodeniami zdravia

Životné prostredie

Hygiena životného prostredia, pitná voda, voda na kúpanie, fyzikálne, chemické a biologické faktory, hygiena zariadení, pri ktorých dochádza ku kontaktu s ľudským telom, pohrebníctvo

Pracovné prostredie

Ochrana zdravia pri práci, výkon štátneho zdravotného dozoru, rizikové práce, prevencia ochorení z vplyvu pracovných podmienok, rozhodovanie v oblasti pracovnej zdravotnej služby

Laboratóriá

Diagnostika biologického materiálu, analýzy chemických, biologických, mikrobiologických faktorov a fyzikálnych faktorov životného a pracovného prostredia

Radiačná ochrana

Ochrana zdravia pracovníkov, pacientov a obyvateľov pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia, štátny dozor v oblasti radiačnej ochrany, špecializované analýzy a merania

Regionálne úrady

Zoznam úradov verejného zdravotníctva

Bratislavský kraj

  • Bratislava (okresy Bratislava I. - V., Malacky, Pezinok a Senec)

Banskobystrický kraj

Košický kraj

Nitriansky kraj

 

Prešovský kraj

Trnavský kraj

Trenčiansky kraj

  • Trenčín (okresy Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom, Myjava)
  • Považská Bystrica (okresy Považská Bystrica, Púchov, Ilava)
  • Prievidza (okresy Prievidza a Partizánske)

Žilinský kraj