Vitajte na webovom sídle úradov verejného zdravotníctva

Občan

Najviac vyhľadávané informácie a služby súvisiace s verejným zdravím dôležité pre občana.

Podnikateľ

Najčastejšie vyhľadávané informácie a služby verejného zdravia dôležité pre Vaše podnikanie.

Odborná verejnosť

V tejto sekcii nájdete informácie a služby najčastejšie požadované odbornou verejnosťou.

Top aktuality

Aktuality

Späť Svetový deň obezity 2024: Pozrite si výsledky regionálneho kola celoslovenskej výtvarnej súťaže pre základné školy

Prinášame vám výsledky úvodného regionálneho kola celoslovenskej výtvarnej súťaže pre triedy základných škôl. Druhý ročník súťaže pri príležitosti Svetového dňa obezity 2024 vyhlásil Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v spolupráci s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva a Skutočne zdravou školou o.z.

Na regionálne úrady verejného zdravotníctva počas marca prichádzali desiatky nápaditých výtvarných prác. Vytvorili ich spoločnými silami kolektívy žiakov v triedach základných škôl na celom Slovensku. Na každom z 36 regionálnych úradov následne porota vybrala ten výkres, ktorý svojim nápadom a spracovaním najlepšie zachytil tému zdravej životosprávy, ktorou sa dá znižovať riziko vzniku obezity. Žiaci využívali rôzne výtvarné techniky vrátane maľby, kreslenia, koláže či lepenia. Téma súťaže pre rok 2024 znela: „Ovocie a zelenina ako superhrdina“

Všetkých 36 prác

Všetkých 36 prác, ktoré zvíťazili v úvodnom regionálnom kole
 a postúpili do krajského „semifinále“ súťaže (pdf, 4,1 MB)

Máme radosť, že súťaž u detí vyvolala ohlas a zároveň chceme srdečne poďakovať všetkým zapojeným triedam, školám a vedúcim pedagógom. Vďaka tejto aktivite žiaci mohli medzi sebou diskutovať a premýšľať, ako čo najlepšie zobraziť “superschopnosti” zeleniny a ovocia, ako sú napríklad podpora správnej činnosti rozličných orgánov, alebo posilňovanie obranyschopnosti tela pred škodlivými látkami či patogénmi.

Z regionálnych víťazných prác už krajské poroty vybrali osem „semifinalistov“. Spomedzi nich napokon vzíde úplný víťaz súťaže, ktorý získa ako cenu praktický workshop z programu Skutočne zdravá škola. Tému zaujímavého semináru si víťazná trieda bude môcť vybrať sama z ich pestrej ponuky workshopov.

O výsledkoch vás budeme informovať a víťazné projekty radi zverejníme na stránkach Úradu verejného zdravotníctva SR aj webovej stránke Skutočne zdravej školy.

Pravidlá súťaže nájdete zverejnené tu.

Odbor podpory zdravia a výchovy k zdraviu ÚVZ SR

Oblasti verejného zdravia a radiačnej ochrany

Poslaním verejného zdravotníctva je ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia. Napĺňanie svojho poslania realizuje prostredníctvom 8 doleuvedených odborných oblastí.

Epidemiológia

Prenosné ochorenia a ich monitoring, analýza epidemiologickej situácie, preventívne a represívne opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu ochorení, nemocničné nákazy, očkovanie a ďalšie súvisiace aktivity

Výživa, potraviny a kozmetické výrobky

Bezpečnosť a hygiena potravín a výživových doplnkov, správna výživa obyvateľstva, dojčenecká výživa, bezpečnosť kozmetických výrobkov, riziká pesticídov a prípravkov ochrany rastlín

Životný štýl

Zdravotný stav a uvedomenie obyvateľstva, opatrenia pre zdravý životný štýl, sledovanie rizíkových faktorov, programy a projekty podpory zdravia, poradenské centrá zdravia pre občanov

Deti a mládež

Rozvoj a zlepšovanie zdravia mladej generácie, hygiena pre životné a pracovné podmienky detí a mládeže, hodnotenie zdravotných rizík, ochrana pred poškodeniami zdravia

Životné prostredie

Hygiena životného prostredia, pitná voda, voda na kúpanie, fyzikálne, chemické a biologické faktory, hygiena zariadení, pri ktorých dochádza ku kontaktu s ľudským telom, pohrebníctvo

Pracovné prostredie

Ochrana zdravia pri práci, výkon štátneho zdravotného dozoru, rizikové práce, prevencia ochorení z vplyvu pracovných podmienok, rozhodovanie v oblasti pracovnej zdravotnej služby

Laboratóriá

Diagnostika biologického materiálu, analýzy chemických, biologických, mikrobiologických faktorov a fyzikálnych faktorov životného a pracovného prostredia

Radiačná ochrana

Ochrana zdravia pracovníkov, pacientov a obyvateľov pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia, štátny dozor v oblasti radiačnej ochrany, špecializované analýzy a merania

Regionálne úrady

Zoznam úradov verejného zdravotníctva

Bratislavský kraj

  • Bratislava (okresy Bratislava I. - V., Malacky, Pezinok a Senec)

Banskobystrický kraj

Košický kraj

Nitriansky kraj

 

Prešovský kraj

Trnavský kraj

Trenčiansky kraj

  • Trenčín (okresy Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom, Myjava)
  • Považská Bystrica (okresy Považská Bystrica, Púchov, Ilava)
  • Prievidza (okresy Prievidza a Partizánske)

Žilinský kraj