Vitajte na webovom sídle úradov verejného zdravotníctva

Občan

Najviac vyhľadávané informácie a služby súvisiace s verejným zdravím dôležité pre občana.

Podnikateľ

Najčastejšie vyhľadávané informácie a služby verejného zdravia dôležité pre Vaše podnikanie.

Odborná verejnosť

V tejto sekcii nájdete informácie a služby najčastejšie požadované odbornou verejnosťou.

Top aktuality

Aktuality

Späť Svetový deň boja proti rakovine: Nezabúdajte na pravidelné vyšetrenia

Skríningové vyšetrenia odhaľujú ochorenie v skoršom štádiu a zachraňujú životy. Zistite, na ktoré vyšetrenia máte nárok, a absolvujte svoju pravidelnú a bezplatnú onkokontrolu čo najskôr.

Preventívne a skríningové opatrenia sú dôležitou súčasťou starostlivosti o zdravie. Cieľom skríningu je vyhľadávať onkologické ochorenie v jeho včasnom štádiu. Skorší záchyt ochorenia pacientovi dokáže zlepšiť možnosti liečby, znížiť jej záťaž na organizmus a významne znížiť riziko úmrtia v dôsledku ochorenia. V rámci onkologického skríningu je dokonca možné zachytiť chorobné zmeny v tele ešte pred rozvojom rakoviny a úspešnou liečbou zabrániť vzniku invazívneho nádorového ochorenia.

Na Slovensku v súčasnosti fungujú tri skríningové programy zamerané na tie skupiny obyvateľstva, ktoré čelia zvýšenému riziku vzniku ochorenia. Cieľom skríningov je včasné odhaľovanie rakoviny prsníka, rakoviny krčka maternice a rakoviny hrubého čreva a konečníka.

Podrobné informácie o skríningoch, postupy pri objednávaní a zoznamy preverených pracovísk poskytujúcich jednotlivé vyšetrenia nájdete na stránke www.onkokontrola.sk.

Onkokontrola prsníka:

 • Mamografické vyšetrenie prsníkov je určené ženám vo veku 50-69 rokov
 • Pravidelné mamografické vyšetrenia prsníkov odhaľujú rakovinu prsníka v štádiách, kedy je vysoká pravdepodobnosť na vyliečenie. Ide o najčastejšiu rakovinu žien, ročne sa na Slovensku zaeviduje viac ako 3-tisíc novozistených prípadov.
 • Vyšetrenie je bezpečné a trvá zhruba 5 minút. Prebieha krátkym stlačením prsníkov z určených uhlov, čo zabezpečuje lepšiu viditeľnosť. Röntgenovým žiarením sa zosníma každý prsník z hornej a bočnej strany.
 • Ak je všetko v poriadku, vyšetrenie absolvujete opäť o 2 roky. Ak by ste však medzičasom zaznamenali na prsníku zmeny, bezodkladne ich konzultujte so svojím lekárom.

Onkokontrola krčka maternice:

 • Cytologické vyšetrenie je určené ženám vo veku od 23 do 64 rokov.
 • Pravidelné vyšetrenia pomáhajú odhaliť rakovinu krčka maternice v štádiách, kedy je liečiteľná. U žien v reprodukčnom a produktívnom veku patrí medzi druhú najčastejšiu rakovinu, pričom najvyšší výskyt je zaznamenaný u žien vo veku okolo 45 rokov. Na Slovensku na rakovinu krčka maternice ochorie ročne približne 600 žien a zomrie približne 200 žien.
 • Až 99 % percent prípadov rakoviny krčka maternice spôsobuje vírus HPV.
 • Odber vzorky na cytologické vyšetrenie sa robí počas gynekologickej prehliadky.
 • Prvé dva cytologické stery z krčka maternice urobí lekár v ročnom intervale. Ak budete mať výsledky z oboch sterov v poriadku, vyšetrenie sa zopakuje až o 3 roky a následne pri normálnych výsledkoch pokračuje v trojročnom intervale.

Onkokontrola hrubého čreva a konečníka:

 • Vyšetrenie je určené mužom a ženám vo veku od 50 do 75 rokov.
 • Rakovina hrubého čreva a konečníka (kolorektálny karcinóm) je celosvetovo jedno z narozšírenejších onkologických ochorení.
 • Vyšetrenie sa môže realizovať dvoma spôsobmi, pacient môže absolvovať test na skryté krvácanie do stolice (TOKS), prípadne podstúpiť skríningovú kolonoskopiu.
 • Pri oboch vyšetreniach je cieľom zachytiť existenciu polypov v hrubom čreve, ktoré môžu byť predstupňom rakoviny. Prvý test (TOKS) zachytáva okom neviditeľné množstvo krvi v stolici a následne sa pátra po jeho príčine. Pri skríningovej kolonoskopii sa dajú polypy zachytiť a odstrániť ihneď počas vyšetrenia. Obidve skríningové vyšetrenia môžu odhaliť nádorové ochorenie v skorom štádiu, v ktorom sú ešte dobre liečiteľné a vyliečiteľné.
 • Test na skryté krvácanie do stolice sa robí každé 2 roky. Skríningová kolonoskopia má vyššiu spoľahlivosť a preto je interval medzi vyšetreniami dlhší, postačí každých 10 rokov.

Ďalšie odporúčané zdroje informácií

Každoročne regionálne úrady verejného zdravotníctva budú v nadväznosti na Svetový deň boja proti rakovine počas mesiaca február 2024 realizovať rôzne zdravotno-výchovné aktivity. Zamerajú sa najmä na prevenciu a edukáciu o rakovine prsníka a rakovine krčka maternice, ako aj na prevenciu rakoviny hrubého čreva a konečníka.

Detailnejšie údaje o onkologických ochoreniach (incidenčné ukazovatele či úmrtnosť podľa pohlavia, jednotlivých diagnóz, a to až na úrovni okresov) nájdete na stránke NCZI: https://iszi.nczisk.sk/nor.sr/uvod

Odbor podpory zdravia a výchovy ku zdraviu

Oblasti verejného zdravia a radiačnej ochrany

Poslaním verejného zdravotníctva je ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia. Napĺňanie svojho poslania realizuje prostredníctvom 8 doleuvedených odborných oblastí.

Epidemiológia

Prenosné ochorenia a ich monitoring, analýza epidemiologickej situácie, preventívne a represívne opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu ochorení, nemocničné nákazy, očkovanie a ďalšie súvisiace aktivity

Výživa, potraviny a kozmetické výrobky

Bezpečnosť a hygiena potravín a výživových doplnkov, správna výživa obyvateľstva, dojčenecká výživa, bezpečnosť kozmetických výrobkov, riziká pesticídov a prípravkov ochrany rastlín

Životný štýl

Zdravotný stav a uvedomenie obyvateľstva, opatrenia pre zdravý životný štýl, sledovanie rizíkových faktorov, programy a projekty podpory zdravia, poradenské centrá zdravia pre občanov

Deti a mládež

Rozvoj a zlepšovanie zdravia mladej generácie, hygiena pre životné a pracovné podmienky detí a mládeže, hodnotenie zdravotných rizík, ochrana pred poškodeniami zdravia

Životné prostredie

Hygiena životného prostredia, pitná voda, voda na kúpanie, fyzikálne, chemické a biologické faktory, hygiena zariadení, pri ktorých dochádza ku kontaktu s ľudským telom, pohrebníctvo

Pracovné prostredie

Ochrana zdravia pri práci, výkon štátneho zdravotného dozoru, rizikové práce, prevencia ochorení z vplyvu pracovných podmienok, rozhodovanie v oblasti pracovnej zdravotnej služby

Laboratóriá

Diagnostika biologického materiálu, analýzy chemických, biologických, mikrobiologických faktorov a fyzikálnych faktorov životného a pracovného prostredia

Radiačná ochrana

Ochrana zdravia pracovníkov, pacientov a obyvateľov pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia, štátny dozor v oblasti radiačnej ochrany, špecializované analýzy a merania

Regionálne úrady

Zoznam úradov verejného zdravotníctva

Bratislavský kraj

 • Bratislava (okresy Bratislava I. - V., Malacky, Pezinok a Senec)

Banskobystrický kraj

Košický kraj

Nitriansky kraj

 

Prešovský kraj

Trnavský kraj

Trenčiansky kraj

 • Trenčín (okresy Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom, Myjava)
 • Považská Bystrica (okresy Považská Bystrica, Púchov, Ilava)
 • Prievidza (okresy Prievidza a Partizánske)

Žilinský kraj