Vitajte na webovom sídle úradov verejného zdravotníctva

Občan

Najviac vyhľadávané informácie a služby súvisiace s verejným zdravím dôležité pre občana.

Podnikateľ

Najčastejšie vyhľadávané informácie a služby verejného zdravia dôležité pre Vaše podnikanie.

Odborná verejnosť

V tejto sekcii nájdete informácie a služby najčastejšie požadované odbornou verejnosťou.

Top aktuality

Aktuality

Späť Stretnutie hlavných hygienikov krajín V4

Slovenská republika bola tento rok hosťujúcou krajinou stretnutia hlavných hygienikov krajín Vyšehradskej skupiny. Poprední predstavitelia verejného zdravotníctva zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska a Poľskej republiky diskutovali v dňoch 23. – 24. mája 2023 vo Vysokých Tatrách na aktuálne témy z oblasti verejného zdravotníctva. Stretnutie sa konalo v rámci predsedníctva SR vo V4. 

Hlavní predstavitelia delegácií krajín V4

Hlavní predstavitelia delegácií krajín V4:

 • Zdeněk Kyselý, vedúci odboru ochrany verejného zdravia, v zastúpení hlavnej hygieničky Českej republiky Pavly Svrčinovej
 • Müller Cecília, hlavná hygienička Maďarska
 • Krzysztof Saczka, hlavný hygienik Poľskej republiky
 • Ján Mikas, hlavný hygienik Slovenskej republiky

Témy rokovania delegácií krajín V4:

 • pandemická pripravenosť (skúsenosti a poučenia do budúcnosti)
 • predpandemická a postpandemická laboratórna diagnostika
 • EÚ digitálne COVID preukazy

 „Informácie na úrovni Európskej únie sú medzi členskými štátmi zdieľané pravidelne na platformách, v ktorých sme mnohí členmi. Avšak platforma V4 umožňuje výmenu informácií medzi štyrmi blízkymi štátmi, ktoré majú podobné problémy a vedeli by ich jednotne vyriešiť. Formát krajín V4 dokáže pomôcť najmä v cezhraničných krízových momentoch, keď krajiny musia rýchlo konať na národnej úrovni. Rokovanie krajín V4 tiež potvrdilo, že je dôležité priateľsky zdieľať odborné informácie a načúvať skúsenostiam iných štátov. Výmena expertných poznatkov je veľmi podstatná i v časoch mimo kríz, pretože v momente, keď kríza vypukne, je možné opierať rozhodnutia práve o tieto získané vedomosti. Ďakujem kolegom z krajín V4 za prezdieľanie cenných informácií z krízových čias, ktorými sme boli všetci v uplynulých pandemických rokoch ovplyvnení. Preto opäť raz vyzdvihujem obrovské nasadenie a neuveriteľné ľudské výkony odborných pracovníkov úradov verejného zdravotníctva a zdravotníkov,“ povedal hlavný hygienik Slovenskej republiky Ján Mikas.

Hlavné závery rokovania delegácií krajín V4:

 •  budovať užšiu spoluprácu na úrovni krajín V4 v krízových situáciách cezhraničného charakteru; koordinácia zložiek nielen vo vnútri štátu, ale aj na medzirezortnej úrovni; spoločná výmena poznatkov pri otvorených otázkach v rámci národných legislatív
 • vyzdvihnúť prácu epidemiológov - EPIS a moderné informačné systémy, nevyhnutné pri prijímaní adekvátnych opatrení 
 • pokračovať v posilňovaní systémov epidemiologického dohľadu; celoplošný monitoring odpadových vôd postupne rozširovať okrem vírusu SARS-CoV-2 aj na iné infekčné agens; používanie sekvenácie ako dôležitej diagnostickej metódy už v súčasnosti s obrovským potenciálom do budúcnosti 
 • pokračovať v budovaní personálnych a materiálno-technických kapacít vo verejnom zdravotníctve; pandémia COVID-19 poukázala na extrémnu potrebu mať dostatok odborníkov a kvalitného laboratórneho vybavenia vo verejnom zdravotníctve; pandémie môžu vznikať aj v budúcnosti.

Odbor komunikácie ÚVZ SR

Oblasti verejného zdravia a radiačnej ochrany

Poslaním verejného zdravotníctva je ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia. Napĺňanie svojho poslania realizuje prostredníctvom 8 doleuvedených odborných oblastí.

Epidemiológia

Prenosné ochorenia a ich monitoring, analýza epidemiologickej situácie, preventívne a represívne opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu ochorení, nemocničné nákazy, očkovanie a ďalšie súvisiace aktivity

Výživa, potraviny a kozmetické výrobky

Bezpečnosť a hygiena potravín a výživových doplnkov, správna výživa obyvateľstva, dojčenecká výživa, bezpečnosť kozmetických výrobkov, riziká pesticídov a prípravkov ochrany rastlín

Životný štýl

Zdravotný stav a uvedomenie obyvateľstva, opatrenia pre zdravý životný štýl, sledovanie rizíkových faktorov, programy a projekty podpory zdravia, poradenské centrá zdravia pre občanov

Deti a mládež

Rozvoj a zlepšovanie zdravia mladej generácie, hygiena pre životné a pracovné podmienky detí a mládeže, hodnotenie zdravotných rizík, ochrana pred poškodeniami zdravia

Životné prostredie

Hygiena životného prostredia, pitná voda, voda na kúpanie, fyzikálne, chemické a biologické faktory, hygiena zariadení, pri ktorých dochádza ku kontaktu s ľudským telom, pohrebníctvo

Pracovné prostredie

Ochrana zdravia pri práci, výkon štátneho zdravotného dozoru, rizikové práce, prevencia ochorení z vplyvu pracovných podmienok, rozhodovanie v oblasti pracovnej zdravotnej služby

Laboratóriá

Diagnostika biologického materiálu, analýzy chemických, biologických, mikrobiologických faktorov a fyzikálnych faktorov životného a pracovného prostredia

Radiačná ochrana

Ochrana zdravia pracovníkov, pacientov a obyvateľov pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia, štátny dozor v oblasti radiačnej ochrany, špecializované analýzy a merania

Regionálne úrady

Zoznam úradov verejného zdravotníctva

Bratislavský kraj

 • Bratislava (okresy Bratislava I. - V., Malacky, Pezinok a Senec)

Banskobystrický kraj

Košický kraj

Nitriansky kraj

 

Prešovský kraj

Trnavský kraj

Trenčiansky kraj

 • Trenčín (okresy Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom, Myjava)
 • Považská Bystrica (okresy Považská Bystrica, Púchov, Ilava)
 • Prievidza (okresy Prievidza a Partizánske)

Žilinský kraj