Vitajte na webovom sídle úradov verejného zdravotníctva

Občan

Najviac vyhľadávané informácie a služby súvisiace s verejným zdravím dôležité pre občana.

Podnikateľ

Najčastejšie vyhľadávané informácie a služby verejného zdravia dôležité pre Vaše podnikanie.

Odborná verejnosť

V tejto sekcii nájdete informácie a služby najčastejšie požadované odbornou verejnosťou.

Top aktuality

Aktuality

Späť Smútočné oznámenie o úmrtí MUDr. Petra Gaála, dlhoročného pracovníka ÚVZ SR a významnej osobnosti v oblasti ochrany zdravia pred žiarením

S hlbokým zármutkom vám oznamujeme, že dňa 22. 5. 2023 nás vo veku nedožitých osemdesiat rokov navždy opustil
MUDr. Peter Gaál.

fotografia zosnulého pána MUDr. Gaála

Doktor Gaál po absolvovaní Lekárskej fakulty hygieny Univerzity Karlovej v Prahe pracoval od roku 1966 do 2010 na Úrade verejného zdravotníctva SR v Bratislave. Dlhodobo zastával funkciu vedúceho odboru ochrany zdravia pred žiarením a od roku 1984 do konca roku 2010 bol hlavným odborníkom Ministerstva zdravotníctva SR pre oblasť ochrany zdravia pred žiarením. Pôsobil ako lektor inštitútov pre doškoľovanie lekárov a farmaceutov v Prahe, Bratislave a v Brne. Bol členom a hovorcom Komisie vlády SR pre radiačné havárie.

Podieľal sa na tvorbe a presadzovaní koncepcie radiačnej ochrany a na príprave právnych predpisov v oblasti verejného zdravotníctva a najmä radiačnej ochrany. Pracoval vo veľkom počte odborných pracovných skupín a výborov na rezortnej a medzirezortnej úrovni. Bol členom UNSCEAR (vedeckého výboru OSN pre atómové žiarenie), v rámci Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu vo Viedni pracoval v odborných sekciách, najmä v oblasti rádiodiagnostiky, rádioterapie a medicínskych aplikácií ionizujúceho žiarenia.

Doktor Gaál je autorom odborných publikácií a študijných materiálov pokrývajúcich celé spektrum radiačnej ochrany vrátane havarijného manažmentu a verejného zdravotníctva. Svojou činnosťou dlhodobo významne ovplyvňoval smerovanie a úroveň radiačnej ochrany v SR.

Dr. Gaál sa podieľal na vybudovaní dôležitých inštitúcií a štátnych dozorných orgánov. Ako príklad možno spomenúť Slovenskú legálnu dozimetriu, Úrad jadrového dozoru, Komisiu vlády pre radiačné havárie a ďalšie. Ako lekár presadzoval a vo významnej miere sa podieľal na tvorbe dokumentov, zabezpečení zdravotníckych opatrení a školení pre prípad mimoriadnych udalostí v jadrových zariadeniach, konkrétne „Traumatologický plán“ pre jadrové zariadenie, jódovú profylaxiu, zásady dekontaminácie, školenia tímov podieľajúcich sa na likvidácii ťažkých jadrových havárií a pod.

Jeho hlavnou zásluhou však navždy zostane to, že na Slovensku patril medzi hlavných aktérov, ktorí vybudovali ochranu zdravia pred žiarením na vysokej európskej úrovni.

Česť jeho pamiatke.

Úrad verejného zdravotníctva SR

Oblasti verejného zdravia a radiačnej ochrany

Poslaním verejného zdravotníctva je ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia. Napĺňanie svojho poslania realizuje prostredníctvom 8 doleuvedených odborných oblastí.

Epidemiológia

Prenosné ochorenia a ich monitoring, analýza epidemiologickej situácie, preventívne a represívne opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu ochorení, nemocničné nákazy, očkovanie a ďalšie súvisiace aktivity

Výživa, potraviny a kozmetické výrobky

Bezpečnosť a hygiena potravín a výživových doplnkov, správna výživa obyvateľstva, dojčenecká výživa, bezpečnosť kozmetických výrobkov, riziká pesticídov a prípravkov ochrany rastlín

Životný štýl

Zdravotný stav a uvedomenie obyvateľstva, opatrenia pre zdravý životný štýl, sledovanie rizíkových faktorov, programy a projekty podpory zdravia, poradenské centrá zdravia pre občanov

Deti a mládež

Rozvoj a zlepšovanie zdravia mladej generácie, hygiena pre životné a pracovné podmienky detí a mládeže, hodnotenie zdravotných rizík, ochrana pred poškodeniami zdravia

Životné prostredie

Hygiena životného prostredia, pitná voda, voda na kúpanie, fyzikálne, chemické a biologické faktory, hygiena zariadení, pri ktorých dochádza ku kontaktu s ľudským telom, pohrebníctvo

Pracovné prostredie

Ochrana zdravia pri práci, výkon štátneho zdravotného dozoru, rizikové práce, prevencia ochorení z vplyvu pracovných podmienok, rozhodovanie v oblasti pracovnej zdravotnej služby

Laboratóriá

Diagnostika biologického materiálu, analýzy chemických, biologických, mikrobiologických faktorov a fyzikálnych faktorov životného a pracovného prostredia

Radiačná ochrana

Ochrana zdravia pracovníkov, pacientov a obyvateľov pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia, štátny dozor v oblasti radiačnej ochrany, špecializované analýzy a merania

Regionálne úrady

Zoznam úradov verejného zdravotníctva

Bratislavský kraj

  • Bratislava (okresy Bratislava I. - V., Malacky, Pezinok a Senec)

Banskobystrický kraj

Košický kraj

Nitriansky kraj

 

Prešovský kraj

Trnavský kraj

Trenčiansky kraj

  • Trenčín (okresy Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom, Myjava)
  • Považská Bystrica (okresy Považská Bystrica, Púchov, Ilava)
  • Prievidza (okresy Prievidza a Partizánske)

Žilinský kraj