Vitajte na webovom sídle úradov verejného zdravotníctva

Občan

Najviac vyhľadávané informácie a služby súvisiace s verejným zdravím dôležité pre občana.

Podnikateľ

Najčastejšie vyhľadávané informácie a služby verejného zdravia dôležité pre Vaše podnikanie.

Odborná verejnosť

V tejto sekcii nájdete informácie a služby najčastejšie požadované odbornou verejnosťou.

Top aktuality

Aktuality

Späť Slovenskí a rakúski experti na jadrovú bezpečnosť a radiačnú ochranu sa stretli vo Voderadoch

Delegácie Slovenska a Rakúska sa stretli vo Voderadoch 17. – 18. júna na 31. bilaterálnom stretnutí v rámci plnenia medzivládnej dohody. Cieľom stretnutia bolo navzájom sa informovať o aktuálnom stave v oblasti jadrovej bezpečnosti a radiačnej ochrany.

Delegácia SR bola zložená zo zástupcov Úradu verejného zdravotníctva SR, Úradu jadrového dozoru SR, Národného jadrového fondu, Ministerstva vnútra SR, Ministerstva životného prostredia SR, Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska, Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a Slovenských elektrární.

Na rokovaní zástupcovia hovorili o aktuálnom vývoji v oblasti jadrovej bezpečnosti, radiačnej ochrany a monitoringu, o zmenách v legislatíve, o prevádzke a spúšťaní jadrových zariadení, o havarijnej pripravenosti, o problematike nového jadrového zdroja v Slovenskej republike a aj o vyraďovaní jadrových zariadení.

Úrad verejného zdravotníctva SR reprezentovali RNDr. Veronika Drábová, PhD. a Ing. Miriam Monoková, ktoré informovali o stave radiačnej ochrany vo všetkých oblastiach, kde sa zdroje ionizujúceho žiarenia využívajú, vrátane jadrových zariadení. Taktiež poskytli informácie o monitorovaní radiačnej situácie na území Slovenskej republiky a o havarijnej pripravenosti a plánovaní.

Odbor radiačnej ochrany ÚVZ SR

Oblasti verejného zdravia a radiačnej ochrany

Poslaním verejného zdravotníctva je ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia. Napĺňanie svojho poslania realizuje prostredníctvom 8 doleuvedených odborných oblastí.

Epidemiológia

Prenosné ochorenia a ich monitoring, analýza epidemiologickej situácie, preventívne a represívne opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu ochorení, nemocničné nákazy, očkovanie a ďalšie súvisiace aktivity

Výživa, potraviny a kozmetické výrobky

Bezpečnosť a hygiena potravín a výživových doplnkov, správna výživa obyvateľstva, dojčenecká výživa, bezpečnosť kozmetických výrobkov, riziká pesticídov a prípravkov ochrany rastlín

Životný štýl

Zdravotný stav a uvedomenie obyvateľstva, opatrenia pre zdravý životný štýl, sledovanie rizíkových faktorov, programy a projekty podpory zdravia, poradenské centrá zdravia pre občanov

Deti a mládež

Rozvoj a zlepšovanie zdravia mladej generácie, hygiena pre životné a pracovné podmienky detí a mládeže, hodnotenie zdravotných rizík, ochrana pred poškodeniami zdravia

Životné prostredie

Hygiena životného prostredia, pitná voda, voda na kúpanie, fyzikálne, chemické a biologické faktory, hygiena zariadení, pri ktorých dochádza ku kontaktu s ľudským telom, pohrebníctvo

Pracovné prostredie

Ochrana zdravia pri práci, výkon štátneho zdravotného dozoru, rizikové práce, prevencia ochorení z vplyvu pracovných podmienok, rozhodovanie v oblasti pracovnej zdravotnej služby

Laboratóriá

Diagnostika biologického materiálu, analýzy chemických, biologických, mikrobiologických faktorov a fyzikálnych faktorov životného a pracovného prostredia

Radiačná ochrana

Ochrana zdravia pracovníkov, pacientov a obyvateľov pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia, štátny dozor v oblasti radiačnej ochrany, špecializované analýzy a merania

Regionálne úrady

Zoznam úradov verejného zdravotníctva

Bratislavský kraj

  • Bratislava (okresy Bratislava I. - V., Malacky, Pezinok a Senec)

Banskobystrický kraj

Košický kraj

Nitriansky kraj

 

Prešovský kraj

Trnavský kraj

Trenčiansky kraj

  • Trenčín (okresy Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom, Myjava)
  • Považská Bystrica (okresy Považská Bystrica, Púchov, Ilava)
  • Prievidza (okresy Prievidza a Partizánske)

Žilinský kraj