Vitajte na webovom sídle úradov verejného zdravotníctva

Občan

Najviac vyhľadávané informácie a služby súvisiace s verejným zdravím dôležité pre občana.

Podnikateľ

Najčastejšie vyhľadávané informácie a služby verejného zdravia dôležité pre Vaše podnikanie.

Odborná verejnosť

V tejto sekcii nájdete informácie a služby najčastejšie požadované odbornou verejnosťou.

Top aktuality

Aktuality

Späť Regionálne koordinačné stretnutie zamerané na radiačnú ochranu pracovníkov

V dňoch 15. až 17. novembra 2023 sa v Bratislave konalo regionálne koordinačné stretnutie, ktoré organizovali Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE).

Stretnutie sa uskutočnilo v rámci projektu európskej regionálnej spolupráce, ktorý bol iniciovaný v roku 2020 s cieľom podporiť a usmerniť členské štáty pri správnom a koherentnom uplatňovaní požiadaviek a odporúčaní MAAE súvisiacich s prírodnými zdrojmi ionizujúceho žiarenia.

Spoločná fotografia

Účelom podujatia bolo aj zhodnotiť a podať správu o dosiahnutom pokroku a úspechoch, identifikovať a prediskutovať následné aktivity. Okrem toho sa zameralo na preskúmanie stavu vnútroštátnych opatrení na ochranu pracovníkov v existujúcich situáciách ožiarenia podľa elementu 12 profilu TSA 2 RASIMS Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu.

Spoločná fotografia

Na regionálnom koordinačnom stretnutí sa zúčastnili experti z Albánska, Arménska, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Českej republiky, Estónska, Gruzínska, Grécka, Čiernej Hory, Severného Macedónska, Portugalska, Moldavska, Rumunska, Slovenska, Slovinska, Turecka a Uzbekistanu.

Odbor radiačnej ochrany ÚVZ SR

Oblasti verejného zdravia a radiačnej ochrany

Poslaním verejného zdravotníctva je ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia. Napĺňanie svojho poslania realizuje prostredníctvom 8 doleuvedených odborných oblastí.

Epidemiológia

Prenosné ochorenia a ich monitoring, analýza epidemiologickej situácie, preventívne a represívne opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu ochorení, nemocničné nákazy, očkovanie a ďalšie súvisiace aktivity

Výživa, potraviny a kozmetické výrobky

Bezpečnosť a hygiena potravín a výživových doplnkov, správna výživa obyvateľstva, dojčenecká výživa, bezpečnosť kozmetických výrobkov, riziká pesticídov a prípravkov ochrany rastlín

Životný štýl

Zdravotný stav a uvedomenie obyvateľstva, opatrenia pre zdravý životný štýl, sledovanie rizíkových faktorov, programy a projekty podpory zdravia, poradenské centrá zdravia pre občanov

Deti a mládež

Rozvoj a zlepšovanie zdravia mladej generácie, hygiena pre životné a pracovné podmienky detí a mládeže, hodnotenie zdravotných rizík, ochrana pred poškodeniami zdravia

Životné prostredie

Hygiena životného prostredia, pitná voda, voda na kúpanie, fyzikálne, chemické a biologické faktory, hygiena zariadení, pri ktorých dochádza ku kontaktu s ľudským telom, pohrebníctvo

Pracovné prostredie

Ochrana zdravia pri práci, výkon štátneho zdravotného dozoru, rizikové práce, prevencia ochorení z vplyvu pracovných podmienok, rozhodovanie v oblasti pracovnej zdravotnej služby

Laboratóriá

Diagnostika biologického materiálu, analýzy chemických, biologických, mikrobiologických faktorov a fyzikálnych faktorov životného a pracovného prostredia

Radiačná ochrana

Ochrana zdravia pracovníkov, pacientov a obyvateľov pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia, štátny dozor v oblasti radiačnej ochrany, špecializované analýzy a merania

Regionálne úrady

Zoznam úradov verejného zdravotníctva

Bratislavský kraj

  • Bratislava (okresy Bratislava I. - V., Malacky, Pezinok a Senec)

Banskobystrický kraj

Košický kraj

Nitriansky kraj

 

Prešovský kraj

Trnavský kraj

Trenčiansky kraj

  • Trenčín (okresy Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom, Myjava)
  • Považská Bystrica (okresy Považská Bystrica, Púchov, Ilava)
  • Prievidza (okresy Prievidza a Partizánske)

Žilinský kraj