Vitajte na webovom sídle úradov verejného zdravotníctva

Občan

Najviac vyhľadávané informácie a služby súvisiace s verejným zdravím dôležité pre občana.

Podnikateľ

Najčastejšie vyhľadávané informácie a služby verejného zdravia dôležité pre Vaše podnikanie.

Odborná verejnosť

V tejto sekcii nájdete informácie a služby najčastejšie požadované odbornou verejnosťou.

Top aktuality

Aktuality

Späť Hlavný hygienik v Prešove: pre situáciu so žltačkou zasadala protiepidemická komisia

Aktualizované 6. 10. 2023

Hlavný hygienik SR Ján Mikas a regionálny hygienik v Prešove Jozef Varga aktívne riešia situáciu s výskytom žltačky typu A v Prešovskom kraji. Na prešovskom RÚVZ v tejto súvislosti v stredu 4. októbra 2023 zasadala regionálna protiepidemická komisia za účasti hlavného hygienika SR, regionálneho hygienika v Prešove, zástupcov dotknutých samospráv, nemocníc a regionálnych úradov verejného zdravotníctva, ministerstva zdravotníctva, infektológov, zástupcov organizácie Zdravé regióny a ďalších príslušných zložiek.

Hlavný hygienik SR Ján Mikas
 

„V územnej pôsobnosti RÚVZ Prešov identifikujeme stále nové prípady vírusovej hepatitídy typu A (VHA), avšak veľká časť prípadov je v epidemiologickej súvislosti. Ochorenie sa ľahšie šíri aj medzi deťmi. Pozitívne prípady ochorení na VHA zisťujeme na základe aktívneho epidemiologického vyšetrovania v ohniskách nákazy od augusta 2023. Epidémie vznikli z dôvodu nízkeho hygienického štandardu a miestami aj slabšieho dodržiavania nariadených protiepidemických opatrení, ktoré sme začali uplatňovať už počas leta. Z dôvodu miestnej znalosti pomerov a predpokladu ďalšieho šírenia žltačky typu A prijala protiepidemická komisia ďalšie preventívne opatrenia aj na úrovni ostatných zložiek,“ povedal regionálny hygienik v Prešove Jozef Varga.

„Prešovský región, ako aj určitá časť východného Slovenska, bojujú s ohniskami nákaz vírusovej hepatitídy typu A (žltačka). Z dôvodu zvýšeného pohybu osôb, dlhej inkubačnej doby ochorenia (môže byť až 50 dní) a obdobia, kedy sa šíreniu vírusu typu A darí (september, október), sa žltačka medzi ľuďmi šíri rýchlejšie. Protiepidemické opatrenia prijaté na úrovni RÚVZ Prešov potrebujeme podporiť súčinnosťou ďalších zložiek. Spoločnými silami a úzkou koordináciou pri uplatňovaní a zabezpečovaní ďalších opatrení a ich svedomitým dodržiavaním zo strany verejnosti sa situácia môže postupne zlepšovať,” povedal hlavný hygienik SR Ján Mikas s tým, že efekt protiepidemických opatrení, ak sa dodržiavajú naozaj dôsledne, sa neukáže hneď, ale až po niekoľkých týždňoch práve pre dlhú inkubačnú dobu ochorenia.

Protiepidemická komisia prijala dňa 4. októbra 2023 nasledovné opatrenia:

 • odporúčanie prešovskej nemocnici zákaz návštev od 5. októbra 2023
 • očkovanie osôb v ohniskách nákazy a v oblastiach s rizikom šírenia žltačky typu A v súčinnosti s organizáciou Zdravé regióny a tiež personálu v zdravotníckych a školských zariadeniach

Regionálny hygienik Jozef Varga začal so zavádzaním protiepidemických opatrení v obciach s výskytom VHA začiatkom augusta 2023. Medzi nimi boli napríklad:

 • epidemiologické vyšetrovanie v ohniskách nákazy,
 • upovedomenie občanov o ochorení VHA a o prevencii ochorenia v spolupráci s predstaviteľmi miestnej samosprávy prostredníctvom informačných letákov, prípadne miestneho rozhlasu,
 • nariadenie povinnosti osobám vo veku 1-15 rokov podrobiť sa lekárskemu dohľadu a aktívnej imunizácii,
 • zákaz organizovať a usporadúvať v obciach hromadné podujatia (športové, kultúrne, spoločenské a podobne),
 • informovanie miestnych samospráv, predajní potravín, autobusových dopravcov a Slovenskej pošty o situácii a poučenie o nutnosti dezinfekcie priestorov, dotykových plôch, ako aj rúk pracovníkov pri práci s hotovosťou, resp. pri doručovaní zásielok,
 • informovanie výchovno-vzdelávacích inštitúcií, poučenie o ochorení a možnostiach prevencie, o potrebe pravidelného vykonávania dezinfekcie priestorov, najmä kontaktných plôch, toaliet, v prípade materských škôl aj hračiek a následne aj o potrebe vykonávania ranného filtra pri nástupe detí do kolektívnych zariadení.

Štatistiky výskytu VHA v oblastiach so súčasným epidemickým výskytom VHA:

 • V územnej pôsobnosti RÚVZ Prešov bolo kumulatívne k 6. 10. 2023 hlásených 158 prípadov.
 • V územnej pôsobnosti RÚVZ Košice bolo kumulatívne k 6. 10. 2023 hlásených 139 prípadov.
 • V územnej pôsobnosti RÚVZ Michalovce bolo kumulatívne k 6.10.2023 hlásených 67 prípadov.
 • V územnej pôsobnosti RÚVZ Vranov nad Topľou bolo kumulatívne k 6.10.2023 hlásených 38 prípadov.

Celkový výskyt VHA na Slovensku za rok 2023:
K 5. 10. 2023 kumulatívne 1017 prípadov.

Infografika Žltačka A

Čo je to žltačka typu A

Vírusová hepatitída (žltačka) typu A je prenosné ochorenie, ktoré u človeka spôsobuje vírusový zápal pečene. Vírus hepatitídy A sa najčastejšie prenáša neumytými rukami, obyčajne pri nedodržaní zásad osobnej hygieny (zvlášť pri nedostatočnom umývaní rúk po toalete a pred jedlom) a pri tesnom kontakte (najmä v rodinách a kolektívoch).
Choroba začína príznakmi pripomínajúcimi chrípku a gastrointestinálnymi príznakmi spojenými s bolesťou brucha, kĺbov, celkovou nevoľnosťou, zvýšenou teplotou, prítomný býva i tmavý moč. O niekoľko dní sa u väčšiny chorých zjaví žltačka. Zdrojom nákazy je infikovaný človek v infekčnom štádiu ochorenia, kontaminovaná voda a potraviny. Inkubačná doba ochorenia (čas od vniknutia vírusu do organizmu, až po prejavenie sa prvých príznakov) je 15 – 50 dní.

Liečba žltačky typu A a prevencia

Liečba je sústredená na tlmenie príznakov a diétu šetriacu pečeň. Ochorenie nezanecháva následky a neprechádza do chronicity.
Pred žltačkou je možné chrániť sa očkovaním. Ochranu poskytuje aj vysoký hygienický štandard bývania, hromadné zásobovanie obyvateľstva zdravotne bezpečnou pitnou vodou z kontrolovaných vodovodov, zabezpečenie kanalizácie. Práve z týchto dôvodov sa ani na Slovensku nevykonáva plošné očkovanie proti žltačke typu A.

Kedy sa proti žltačke typu A očkuje

Očkovanie proti VHA sa odporúča osobám pred plánovanou cestou do krajín s nízkou sociálno-ekonomickou a hygienickou úrovňou a vysokou cirkuláciou vírusu v populácii, deťom vo veku dvoch rokov žijúcim v miestach s nízkym sociálno-hygienickým štandardom, osobám dispenzarizovaným pre chronické ochorenie pečene, zamestnancom v potravinárstve a pod. Očkovanie je možné aj postexpozične, to však nezabráni trvaniu karanténnych opatrení.

Úrad verejného zdravotníctva SR
a Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Prešove

Oblasti verejného zdravia a radiačnej ochrany

Poslaním verejného zdravotníctva je ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia. Napĺňanie svojho poslania realizuje prostredníctvom 8 doleuvedených odborných oblastí.

Epidemiológia

Prenosné ochorenia a ich monitoring, analýza epidemiologickej situácie, preventívne a represívne opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu ochorení, nemocničné nákazy, očkovanie a ďalšie súvisiace aktivity

Výživa, potraviny a kozmetické výrobky

Bezpečnosť a hygiena potravín a výživových doplnkov, správna výživa obyvateľstva, dojčenecká výživa, bezpečnosť kozmetických výrobkov, riziká pesticídov a prípravkov ochrany rastlín

Životný štýl

Zdravotný stav a uvedomenie obyvateľstva, opatrenia pre zdravý životný štýl, sledovanie rizíkových faktorov, programy a projekty podpory zdravia, poradenské centrá zdravia pre občanov

Deti a mládež

Rozvoj a zlepšovanie zdravia mladej generácie, hygiena pre životné a pracovné podmienky detí a mládeže, hodnotenie zdravotných rizík, ochrana pred poškodeniami zdravia

Životné prostredie

Hygiena životného prostredia, pitná voda, voda na kúpanie, fyzikálne, chemické a biologické faktory, hygiena zariadení, pri ktorých dochádza ku kontaktu s ľudským telom, pohrebníctvo

Pracovné prostredie

Ochrana zdravia pri práci, výkon štátneho zdravotného dozoru, rizikové práce, prevencia ochorení z vplyvu pracovných podmienok, rozhodovanie v oblasti pracovnej zdravotnej služby

Laboratóriá

Diagnostika biologického materiálu, analýzy chemických, biologických, mikrobiologických faktorov a fyzikálnych faktorov životného a pracovného prostredia

Radiačná ochrana

Ochrana zdravia pracovníkov, pacientov a obyvateľov pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia, štátny dozor v oblasti radiačnej ochrany, špecializované analýzy a merania

Regionálne úrady

Zoznam úradov verejného zdravotníctva

Bratislavský kraj

 • Bratislava (okresy Bratislava I. - V., Malacky, Pezinok a Senec)

Banskobystrický kraj

Košický kraj

Nitriansky kraj

 

Prešovský kraj

Trnavský kraj

Trenčiansky kraj

 • Trenčín (okresy Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom, Myjava)
 • Považská Bystrica (okresy Považská Bystrica, Púchov, Ilava)
 • Prievidza (okresy Prievidza a Partizánske)

Žilinský kraj