Vitajte na webovom sídle úradov verejného zdravotníctva

Nové webové sídlo úradov verejného zdravotníctva sa aktuálne nachádza v skúšobnej prevádzke na doméne uvzsr.sk. Úrad verejného zdravotníctva SR a 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva budú komunikovať s verejnosťou cez jedno webové sídlo. Naším zámerom je komunikáciu pre občanov, odbornú verejnosť a podnikateľov zjednotiť, sprehľadniť a docieliť proužívateľské prostredie. Návrhy na prípadné zlepšenia môžete zaslať na adresu portal@uvzsr.sk. Účelom skúšobnej prevádzky je overiť funkcionalitu elektronických služieb a obsah webového sídla tak, aby boli významným prínosom pre občanov, podnikateľov aj odbornú verejnosť.

Pôvodná webová stránka ÚVZ SR

Občan

Najviac vyhľadávané informácie a služby súvisiace s verejným zdravím dôležité pre občana.

Podnikateľ

Najčastejšie vyhľadávané informácie a služby verejného zdravia dôležité pre Vaše podnikanie.

Odborná verejnosť

V tejto sekcii nájdete informácie a služby najčastejšie požadované odbornou verejnosťou.

Aktuality

Späť Povinnosti po zrušení krízovej situácie

Prehľad povinností v ochrane zdravia pri práci v zákone č. 355/2007 Z. z.
v nadväznosti na 
odvolanie mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky

V súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 (ďalej „pandémia“) Národná rada SR prijala dňa 6.4.2020 zákon č. 69/2020 Z. z. o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zákonom č. 69/2020 Z. z. boli prijaté opatrenia v súvislosti s výnimočným stavom, núdzovým stavom alebo mimoriadnou situáciou v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území SR, ktoré boli v legislatíve zastrešené pojmom „krízová situácia“. 
Jedným zo zákonov v oblasti zdravotníctva, v ktorých boli prijaté významné opatrenia počas pandémie, bol zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon 355/2007 Z. z.). V oblasti ochrany zdravia pri práci sa opatrenia týkali najmä zamestnávateľov, ktorí počas trvania pandémie neboli povinní plniť niektoré určené povinnosti.

Dňa 13.9.2023 vláda SR prijala uznesenie č. 446/2003 k návrhu na odvolanie mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území SR, ktorým s účinnosťou od 15.9.2023 odvolala mimoriadnu situáciu v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území SR.

 Z uvedeného uznesenia vlády SR vyplýva, že od 15.9.2023 sú zamestnávatelia povinní plniť všetky povinnosti v ochrane zdravia pri práci vyplývajúce zo zákona č. 355/2007 Z. z.

Povinnosti zamestnávateľa pri ochrane zdravia pri práci (§ 30 ods. 1 až 5 zákona č. 355/2007 Z. z.), ktoré je povinný plniť bezodkladne po ukončení krízovej situácie (od 15.9.2023):

 • zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a vypracovanie posudku o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou (§ 30 ods. 1 písm. b) až c) zákona č. 355/2007 Z. z.),
 • zabezpečiť pre zamestnancov posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu (§ 30 ods. 1 písm. f) až h) zákona č. 355/2007 Z. z.),
 • vypracovať prevádzkový poriadok z hľadiska ochrany a podpory zdravia zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do kategórie 2, 3 alebo 4 (§ 30 ods. 1 písm. i) zákona č. 355/2007 Z. z.),
 •  viesť a uchovávať evidenciu zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do kategórie 2, 3 alebo 4 (§ 30 ods. 1 písm. j) zákona č. 355/2007 Z. z.),
 • predkladať orgánu verejného zdravotníctva v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou návrhy na zaradenie prác do kategórie 3 alebo 4 vrátane ich zmeny alebo vyradenia z kategórie 3 alebo 4 (§ 30 ods. 1 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z.); vypracovať v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou každoročne k 31.12. informáciu o výsledkoch posúdenia zdravotného rizika na pracoviskách, na ktorých zamestnanci vykonávajú rizikovú prácu (§ 30 ods. 1 písm. l) zákona č. 355/2007 Z. z.),
 • umožniť pracovnej zdravotnej službe vstup na pracovisko a poskytnúť jej informácie na posúdenie zdravotného rizika (§ 30 ods. 5 zákona č. 355/2007 Z. z.).

Povinnosti fyzickej osoby - podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby (SZČO) a vykonáva prácu zaradenú do kategórie 3 alebo 4 pri ochrane zdravia pri práci (§ 30 ods. 6 a 7 zákona č. 355/2007 Z. z.), ktoré je povinná plniť bezodkladne po ukončení krízovej situácie (od 15.9.2023):

 • zabezpečiť si posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a vypracovanie posudku o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika (§ 30 ods. 6 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z.),
 • zabezpečiť posudzovanie svojej zdravotnej spôsobilosti na prácu (§ 30 ods. 6 písm. c) a e) zákona č. 355/2007 Z. z.),
 • predkladať orgánu verejného zdravotníctva návrh na zaradenie svojej práce do kategórie 3 alebo 4 vrátane zmeny alebo vyradenia z kategórie 3 alebo 4 (§ 30 ods. 6 písm. d) zákona č.  355/2007 Z. z.).

Pracovná zdravotná služba (§ 30a zákona č. 355/2007 Z. z.)

 • poskytovatelia pracovnej zdravotnej služby vykonávajú zdravotný dohľad pre zamestnancov bezodkladne po skončení krízovej situácie bez obmedzení (od 15.9.2023).

Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu výkonom lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci (§ 30e zákona č. 355/2007 Z. z.)

 • čestné vyhlásenie na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu v čase krízovej situácie u fyzickej osoby, ktorá sa uchádzala o zamestnanie na výkon práce zaradenej do kategórie 3 alebo 4 (§ 30e ods. 1 písm. c) prvý bod zákona č. 355/2007 Z. z.), je potrebné nahradiť lekárskym posudkom o zdravotnej spôsobilosti na prácu, a to do 90 dní od skončenia krízovej situácie (najneskôr do 10.12.2023),
 • čestné vyhlásenie na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov u fyzickej osoby je potrebné nahradiť potvrdením o zdravotnej spôsobilosti vydaným lekárom (§ 22 ods. 2 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších predpisov) do 90 dní od skončenia krízovej situácie (najneskôr do 10.12.2023).

Uznanie choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania (§ 31a zákona č. 355/2007 Z. z.)

 • špecializované pracoviská klinického pracovného lekárstva a kožného lekárstva uznávajú chorobu z povolania alebo ohrozenie chorobou z povolania vrátane opätovného posudzovania uznanej choroby z povolania alebo neuznanej choroby z povolania na základe žiadosti zamestnávateľa alebo posudzovanej osoby (§ 31c zákona č. 355/2007 Z. z.) bezodkladne po skončení krízovej situácie bez obmedzení (od 15.9.2023).

Ochrana zamestnancov pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb (§ 41 zákona č. 355/2007 Z. z.)

 • zamestnanci a osoby zodpovedné za prevádzkovanie odstraňovania azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb sú povinní absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu na odstraňovania azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb, ktorej lehota počas krízovej situácie neplynula, najneskôr do 90 dní od skončenia krízovej situácie (najneskôr do 10.12.2023).

Odborná spôsobilosť a vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti na určené činnosti (§ 16 zákona č. 355/2007 Z. z.)

 • orgány verejného zdravotníctva vydávajú osvedčenia o odborne spôsobilosti na určené činnosti (§ 15 zákona č. 355/2007 Z. z.) po skončení krízovej situácie bez obmedzení,
 • doklady, ktorými bolo možné nahradiť osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami (§ 15 ods. 3 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z.) a osvedčenie na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie (§ 15 ods. 3 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z.) je potrebné doplniť osvedčením o odbornej spôsobilosti na uvedené činnosti vydaným príslušným orgánom verejného zdravotníctva v lehote do 90 dní od skončenia krízovej situácie (najneskôr do 10.12.2023). 

Poznámka:
Lehota 90 dní od skončenia krízovej situácie uplynie 10. decembra 2023 (vrátane).
V Bratislave, 19.9.2023

 
 

 

 

Oblasti verejného zdravia a radiačnej ochrany

Poslaním verejného zdravotníctva je ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia. Napĺňanie svojho poslania realizuje prostredníctvom 8 doleuvedených odborných oblastí.

Epidemiológia

Prenosné ochorenia a ich monitoring, analýza epidemiologickej situácie, preventívne a represívne opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu ochorení, nemocničné nákazy, očkovanie a ďalšie súvisiace aktivity

Výživa, potraviny a kozmetické výrobky

Bezpečnosť a hygiena potravín a výživových doplnkov, správna výživa obyvateľstva, dojčenecká výživa, bezpečnosť kozmetických výrobkov, riziká pesticídov a prípravkov ochrany rastlín

Životný štýl

Zdravotný stav a uvedomenie obyvateľstva, opatrenia pre zdravý životný štýl, sledovanie rizíkových faktorov, programy a projekty podpory zdravia, poradenské centrá zdravia pre občanov

Deti a mládež

Rozvoj a zlepšovanie zdravia mladej generácie, hygiena pre životné a pracovné podmienky detí a mládeže, hodnotenie zdravotných rizík, ochrana pred poškodeniami zdravia

Životné prostredie

Hygiena životného prostredia, pitná voda, voda na kúpanie, fyzikálne, chemické a biologické faktory, hygiena zariadení, pri ktorých dochádza ku kontaktu s ľudským telom, pohrebníctvo

Pracovné prostredie

Ochrana zdravia pri práci, výkon štátneho zdravotného dozoru, rizikové práce, prevencia ochorení z vplyvu pracovných podmienok, rozhodovanie v oblasti pracovnej zdravotnej služby

Laboratóriá

Diagnostika biologického materiálu, analýzy chemických, biologických, mikrobiologických faktorov a fyzikálnych faktorov životného a pracovného prostredia

Radiačná ochrana

Ochrana zdravia pracovníkov, pacientov a obyvateľov pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia, štátny dozor v oblasti radiačnej ochrany, špecializované analýzy a merania

Regionálne úrady

Zoznam úradov verejného zdravotníctva

Bratislavský kraj

 • Bratislava (okresy Bratislava I. - V., Malacky, Pezinok a Senec)

Banskobystrický kraj

Košický kraj

Nitriansky kraj

 

Prešovský kraj

Trnavský kraj

Trenčiansky kraj

 • Trenčín (okresy Trenčín,  Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom, Myjava)
 • Považská Bystrica (okresy Považská Bystrica, Púchov, Ilava)
 • Prievidza (okresy Prievidza a Partizánske)

Žilinský kraj