Vitajte na webovom sídle úradov verejného zdravotníctva

Občan

Najviac vyhľadávané informácie a služby súvisiace s verejným zdravím dôležité pre občana.

Podnikateľ

Najčastejšie vyhľadávané informácie a služby verejného zdravia dôležité pre Vaše podnikanie.

Odborná verejnosť

V tejto sekcii nájdete informácie a služby najčastejšie požadované odbornou verejnosťou.

Top aktuality

Aktuality

Späť Peľová situácia v SR za 7. týždeň 2024

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergiologického hľadiska:

jelša, lieska, cyprusovité-tisovité, jaseň, topoľ, brest spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium
V uplynulom kalendárnom týždni boli po zimnej technickej prestávke v prevádzke už všetky monitorovacie stanice na Slovensku. Na celom území Slovenska sa vyskytovali v ovzduší alergiologicky významné až veľmi vysoké denné koncentrácie peľu prvých jarných alergénov, liesky a jelše. Peľová sezóna jelše a liesky začala tento rok prudkým skokom a od začiatku februára sme zaznamenávali v ovzduší veľmi vysoké koncentrácie peľu aj na strednom Slovensku. Peľová sezóna liesky v teplejších oblastiach už prešla svojím vrcholom a pomaly ustupuje. Na celom území vrcholila peľová sezóna jelše. V Bratislave, Nitre a v teplejších oblastiach Slovenska vysoké denné hladiny dosahoval peľ drevín z čeľadí cyprusovité a tisovité, pribudol peľ brestu, topoľa a jaseňa. 

Najvyššiu dennú hladinu peľu liesky zachytili v Banskej Bystrici, a to 338 peľových zŕn v m3 vzduchu, a v Košiciach 90 peľových zŕn v m3 vzduchu. Peľ jelše v Banskej Bystrici dosiahol najvyššiu koncentráciu 1075 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Nitre 761 peľových zŕn v m3 vzduchu a v Bratislave 532 peľových zŕn v m3 vzduchu. V Bratislave dosiahol peľ drevín z čeľade cyprusovité-tisovité koncentráciu 879 peľových zŕn v m3 vzduchu, na ostatnom území dosahoval len nízke hladiny. Najvyššie hladiny peľu v ovzduší sme zaznamenali počas slnečných a veterných dní, kedy veľký podiel z denného objemu tvoril transportovaný peľ. Spóry húb (plesní) boli zastúpené najmä rodom Cladospórium a dosahovali už stredné až vyššie denné koncentrácie. 

Prognóza peľovej situácie v SR na 8. týždeň 2024

Teplo, dostatok vlahy a slnečného svitu a vietor prináša so sebou nárast denných koncentrácií peľu v ovzduší. Peľová sezóna jelše a liesky vyvrcholila na celom území Slovenska. Lieska dokvitá a denné hladiny jej peľu budú mať klesajúcu tendenciu. Denné hladiny peľu jelše sa v teplejších oblastiach udržia vo vyšších číslach, mierny nárast môžu zaznamenať ešte na severnom, strednom a časti východného Slovenska vďaka peľu transportovanému z chladnejších oblastí. Narastať budú aj denné koncentrácie peľu drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité, ktoré majú významné zastúpenie v záhradných a parkových výsadbách. Pribudne peľ brestu, topoľa a jaseňa. Mierny nárast denných hladín predpokladáme aj u spór húb (plesní). Počas daždivých dní bude dochádzať k poklesu denných koncentrácií peľu a spór v ovzduší. 

RNDr. Janka Lafférsová
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB, RÚVZ NR, RÚVZ KE, RÚVZ TT, RÚVZ ZA a ÚVZ SR BA. 
Podrobnejšie informácie nájdete aj na www.pelovespravodajstvo.sk.
 

Oblasti verejného zdravia a radiačnej ochrany

Poslaním verejného zdravotníctva je ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia. Napĺňanie svojho poslania realizuje prostredníctvom 8 doleuvedených odborných oblastí.

Epidemiológia

Prenosné ochorenia a ich monitoring, analýza epidemiologickej situácie, preventívne a represívne opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu ochorení, nemocničné nákazy, očkovanie a ďalšie súvisiace aktivity

Výživa, potraviny a kozmetické výrobky

Bezpečnosť a hygiena potravín a výživových doplnkov, správna výživa obyvateľstva, dojčenecká výživa, bezpečnosť kozmetických výrobkov, riziká pesticídov a prípravkov ochrany rastlín

Životný štýl

Zdravotný stav a uvedomenie obyvateľstva, opatrenia pre zdravý životný štýl, sledovanie rizíkových faktorov, programy a projekty podpory zdravia, poradenské centrá zdravia pre občanov

Deti a mládež

Rozvoj a zlepšovanie zdravia mladej generácie, hygiena pre životné a pracovné podmienky detí a mládeže, hodnotenie zdravotných rizík, ochrana pred poškodeniami zdravia

Životné prostredie

Hygiena životného prostredia, pitná voda, voda na kúpanie, fyzikálne, chemické a biologické faktory, hygiena zariadení, pri ktorých dochádza ku kontaktu s ľudským telom, pohrebníctvo

Pracovné prostredie

Ochrana zdravia pri práci, výkon štátneho zdravotného dozoru, rizikové práce, prevencia ochorení z vplyvu pracovných podmienok, rozhodovanie v oblasti pracovnej zdravotnej služby

Laboratóriá

Diagnostika biologického materiálu, analýzy chemických, biologických, mikrobiologických faktorov a fyzikálnych faktorov životného a pracovného prostredia

Radiačná ochrana

Ochrana zdravia pracovníkov, pacientov a obyvateľov pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia, štátny dozor v oblasti radiačnej ochrany, špecializované analýzy a merania

Regionálne úrady

Zoznam úradov verejného zdravotníctva

Bratislavský kraj

  • Bratislava (okresy Bratislava I. - V., Malacky, Pezinok a Senec)

Banskobystrický kraj

Košický kraj

Nitriansky kraj

 

Prešovský kraj

Trnavský kraj

Trenčiansky kraj

  • Trenčín (okresy Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom, Myjava)
  • Považská Bystrica (okresy Považská Bystrica, Púchov, Ilava)
  • Prievidza (okresy Prievidza a Partizánske)

Žilinský kraj