Vitajte na webovom sídle úradov verejného zdravotníctva

Občan

Najviac vyhľadávané informácie a služby súvisiace s verejným zdravím dôležité pre občana.

Podnikateľ

Najčastejšie vyhľadávané informácie a služby verejného zdravia dôležité pre Vaše podnikanie.

Odborná verejnosť

V tejto sekcii nájdete informácie a služby najčastejšie požadované odbornou verejnosťou.

Top aktuality

Aktuality

Späť Peľová situácia v SR za 26. týždeň 2024

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergiologického hľadiska:

trávy lipnicovité, palina, ambrózia, gaštan, baza, lipa, pajaseň, pŕhľavovité, skorocel, štiav, mrlíkovité, mrkvovité, astrovité
spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium, Helminthosporium, Polythrincium

V dvadsiatom šiestom kalendárnom týždni opäť dominoval v ovzduší na území Slovenska peľ slabšie alergizujúcej pŕhľavy spolu s peľom tráv z čeľade lipnicovitých. Peľová sezóna tráv z čeľade lipnicovitých pokračovala na celom území, pričom vyššie koncentrácie peľu tráv zachytili už len monitorovacie stanice na strednom a severnom Slovensku. Aj tento týždeň vplyvom veľkých regionálnych výkyvov počasia dochádzalo k výrazným regionálnym rozdielom v denných koncentráciách peľu a spór v ovzduší. Vyššie denné koncentrácie peľu v ovzduší sme zaznamenali len v oblastiach s menšou zrážkovou činnosťou. Na celom území boli denné koncentrácie peľu v ovzduší väčšinou vo vyšších až stredných hladinách. Okrem peľu tráv a pŕhľavovitých sa v ovzduší vyskytoval peľ skorocelu, štiavu, gaštanu, bazy, lipy, mrlíkovitých, mrkvovitých a astrovitých. Zachytili sme prvý peľ paliny a ambrózie.

Najvyššie denné koncentrácie peľu tráv zachytili v Žiline, 104 peľových zŕn v m3 vzduchu, a v Banskej Bystrici 90 peľových zŕn v m3 vzduchu. Peľ pŕhľavovitých dosiahol najvyššie koncentrácie v Banskej Bystrici, 265 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Košiciach 216 peľových zŕn v m3 vzduchu a v Bratislave 201 peľových zŕn v m3 vzduchu. Spóry húb (plesní) boli najpočetnejšie zastúpené najmä rodom Cladospórium a Alternária.

Prognóza peľovej situácie v SR na 27. týždeň 2024

Peľová sezóna tráv z čeľade lipnicovitých pomaly slabne. Pokračuje peľová sezóna slabšie alergizujúcej pŕhľavy a v najbližšom období sa môžeme pripravovať na začiatok peľovej sezóny paliny. Znížená zrážková činnosť a vietor prispievali k celkovému nárastu denných koncentrácií peľu a spór v ovzduší. Predpokladáme, že peľ tráv v ovzduší dosiahne alergiologicky významné denné koncentrácie najmä na strednom a severnom Slovensku. Narastať budú aj denné hladiny peľu pŕhľavovitých a skorocelu. Pomaly začne pribúdať aj peľ ďalšieho silného alergénu leta - paliny. V najbližšom období očakávame spolu s nárastom denných koncentrácií peľu v ovzduší aj nárast denných koncentrácií spór húb (plesní).

RNDr. Janka Lafférsová
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB, RÚVZ NR, RÚVZ KE, RÚVZ TT, RÚVZ ZA a ÚVZ SR BA.
Podrobnejšie informácie nájdete aj na www.pelovespravodajstvo.sk

 

Oblasti verejného zdravia a radiačnej ochrany

Poslaním verejného zdravotníctva je ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia. Napĺňanie svojho poslania realizuje prostredníctvom 8 doleuvedených odborných oblastí.

Epidemiológia

Prenosné ochorenia a ich monitoring, analýza epidemiologickej situácie, preventívne a represívne opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu ochorení, nemocničné nákazy, očkovanie a ďalšie súvisiace aktivity

Výživa, potraviny a kozmetické výrobky

Bezpečnosť a hygiena potravín a výživových doplnkov, správna výživa obyvateľstva, dojčenecká výživa, bezpečnosť kozmetických výrobkov, riziká pesticídov a prípravkov ochrany rastlín

Životný štýl

Zdravotný stav a uvedomenie obyvateľstva, opatrenia pre zdravý životný štýl, sledovanie rizíkových faktorov, programy a projekty podpory zdravia, poradenské centrá zdravia pre občanov

Deti a mládež

Rozvoj a zlepšovanie zdravia mladej generácie, hygiena pre životné a pracovné podmienky detí a mládeže, hodnotenie zdravotných rizík, ochrana pred poškodeniami zdravia

Životné prostredie

Hygiena životného prostredia, pitná voda, voda na kúpanie, fyzikálne, chemické a biologické faktory, hygiena zariadení, pri ktorých dochádza ku kontaktu s ľudským telom, pohrebníctvo

Pracovné prostredie

Ochrana zdravia pri práci, výkon štátneho zdravotného dozoru, rizikové práce, prevencia ochorení z vplyvu pracovných podmienok, rozhodovanie v oblasti pracovnej zdravotnej služby

Laboratóriá

Diagnostika biologického materiálu, analýzy chemických, biologických, mikrobiologických faktorov a fyzikálnych faktorov životného a pracovného prostredia

Radiačná ochrana

Ochrana zdravia pracovníkov, pacientov a obyvateľov pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia, štátny dozor v oblasti radiačnej ochrany, špecializované analýzy a merania

Regionálne úrady

Zoznam úradov verejného zdravotníctva

Bratislavský kraj

  • Bratislava (okresy Bratislava I. - V., Malacky, Pezinok a Senec)

Banskobystrický kraj

Košický kraj

Nitriansky kraj

 

Prešovský kraj

Trnavský kraj

Trenčiansky kraj

  • Trenčín (okresy Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom, Myjava)
  • Považská Bystrica (okresy Považská Bystrica, Púchov, Ilava)
  • Prievidza (okresy Prievidza a Partizánske)

Žilinský kraj