Vitajte na webovom sídle úradov verejného zdravotníctva

Občan

Najviac vyhľadávané informácie a služby súvisiace s verejným zdravím dôležité pre občana.

Podnikateľ

Najčastejšie vyhľadávané informácie a služby verejného zdravia dôležité pre Vaše podnikanie.

Odborná verejnosť

V tejto sekcii nájdete informácie a služby najčastejšie požadované odbornou verejnosťou.

Top aktuality

Aktuality

Späť Peľová situácia v SR za 22. týždeň 2024

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergiologického hľadiska

trávy lipnicovité, pagaštan, gaštan, agát, baza, lipa, pŕhľavovité, skorocel, štiav

spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium

V 22. kalendárnom týždni dominoval v ovzduší na území Slovenska peľ tráv z čeľade lipnicovitých. Peľová sezóna tráv z čeľade lipnicovitých pokračuje na celom území. Lokálne zrážky a búrková činnosť spôsobujú výrazné regionálne rozdiely v denných koncentráciách peľu v ovzduší. Vyššie denné koncentrácie peľu v ovzduší sme zaznamenali v niektorých oblastiach, ktoré nezasiahli výdatnejšie dažde. Na ostatnom území boli denné koncentrácie peľu v ovzduší skôr v stredných hladinách. Okrem peľu tráv sa v ovzduší vyskytoval peľ skorocelu, štiavu, pŕhľavovitých, pagaštanu, gaštanu, bazy, lipy a agátu. Najvyššie denné koncentrácie peľu tráv  zachytili Košiciach 58 peľových zŕn v m3 vzduchu a v Banskej Bystrici 54 peľových zŕn v m3 vzduchu. Stúpli denné koncentrácie peľu skorocelu a pŕhľavovitých. Spóry húb (plesní) boli najpočetnejšie zastúpené najmä rodom Cladospórium.

Prognóza  peľovej situácie v SR na 23. týždeň 2024

Na celom území Slovenska pokračuje peľová sezóna tráv z čeľade lipnicovitých. V teplejších oblastiach kvitnutie tráv prešlo svojim prvým vrcholom. Peľ tráv v ovzduší dosiahne alergiologicky významné denné koncentrácie najmä v oblastiach s nízkym podielom zrážkovej činnosti. Stúpať bude množstvo peľu pŕhľavovitých, skorocelu i štiavu. Trávy z čeľade lipnicovitých ostávajú najsilnejším a najvýznamnejším alergénom až do júla. V mestách je možné znižovať denné hladiny peľu tráv v ovzduší aj správnym manažmentom kosenia či výsevom nízko údržbových kvitnúcich lúčnych plôch. Predpokladáme, že spolu s nárastom denných koncentrácií peľu v ovzduší budú narastať aj denné koncentrácie spór húb (plesní). Zrážková činnosť prispeje k lokálnemu poklesu peľu a spór v ovzduší.

RNDr. Janka Lafférsová
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v  Banskej Bystrici

Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB, RÚVZ NR, RÚVZ KE, RÚVZ TT, RÚVZ ZA a ÚVZ SR BA.

Podrobnejšie informácie nájdete aj na www.pelovespravodajstvo.sk

Oblasti verejného zdravia a radiačnej ochrany

Poslaním verejného zdravotníctva je ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia. Napĺňanie svojho poslania realizuje prostredníctvom 8 doleuvedených odborných oblastí.

Epidemiológia

Prenosné ochorenia a ich monitoring, analýza epidemiologickej situácie, preventívne a represívne opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu ochorení, nemocničné nákazy, očkovanie a ďalšie súvisiace aktivity

Výživa, potraviny a kozmetické výrobky

Bezpečnosť a hygiena potravín a výživových doplnkov, správna výživa obyvateľstva, dojčenecká výživa, bezpečnosť kozmetických výrobkov, riziká pesticídov a prípravkov ochrany rastlín

Životný štýl

Zdravotný stav a uvedomenie obyvateľstva, opatrenia pre zdravý životný štýl, sledovanie rizíkových faktorov, programy a projekty podpory zdravia, poradenské centrá zdravia pre občanov

Deti a mládež

Rozvoj a zlepšovanie zdravia mladej generácie, hygiena pre životné a pracovné podmienky detí a mládeže, hodnotenie zdravotných rizík, ochrana pred poškodeniami zdravia

Životné prostredie

Hygiena životného prostredia, pitná voda, voda na kúpanie, fyzikálne, chemické a biologické faktory, hygiena zariadení, pri ktorých dochádza ku kontaktu s ľudským telom, pohrebníctvo

Pracovné prostredie

Ochrana zdravia pri práci, výkon štátneho zdravotného dozoru, rizikové práce, prevencia ochorení z vplyvu pracovných podmienok, rozhodovanie v oblasti pracovnej zdravotnej služby

Laboratóriá

Diagnostika biologického materiálu, analýzy chemických, biologických, mikrobiologických faktorov a fyzikálnych faktorov životného a pracovného prostredia

Radiačná ochrana

Ochrana zdravia pracovníkov, pacientov a obyvateľov pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia, štátny dozor v oblasti radiačnej ochrany, špecializované analýzy a merania

Regionálne úrady

Zoznam úradov verejného zdravotníctva

Bratislavský kraj

  • Bratislava (okresy Bratislava I. - V., Malacky, Pezinok a Senec)

Banskobystrický kraj

Košický kraj

Nitriansky kraj

 

Prešovský kraj

Trnavský kraj

Trenčiansky kraj

  • Trenčín (okresy Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom, Myjava)
  • Považská Bystrica (okresy Považská Bystrica, Púchov, Ilava)
  • Prievidza (okresy Prievidza a Partizánske)

Žilinský kraj