Vitajte na webovom sídle úradov verejného zdravotníctva

Občan

Najviac vyhľadávané informácie a služby súvisiace s verejným zdravím dôležité pre občana.

Podnikateľ

Najčastejšie vyhľadávané informácie a služby verejného zdravia dôležité pre Vaše podnikanie.

Odborná verejnosť

V tejto sekcii nájdete informácie a služby najčastejšie požadované odbornou verejnosťou.

Top aktuality

Aktuality

Späť Peľová situácia v SR za 15. týždeň 2024

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergiologického hľadiska:

breza, trávy lipnicovité, cyprusovité-tisovité, borovicovité, jaseň, javor, orech, buk, dub, hrab, smrekovec, platan, pŕhľavovité

spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium

V uplynulom kalendárnom týždni pokračovala peľová sezóna brezy a jej peľ dominoval v ovzduší na celom území Slovenska. Okrem peľu brezy sa v ovzduší vyskytovali väčšinou alergiologicky významné koncentrácie peľu jaseňa, hrabu, duba a na severe stredného Slovenska aj peľ tisu. Vysoké denné koncentrácie peľu v ovzduší sme na celom území zaznamenávali počas celého týždňa. Prispelo k tomu teplé počasie bez zrážok a vietor. 

Najvyššie denné koncentrácie peľu brezy zachytili v Banskej Bystrici, 450 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Bratislave 428 peľových zŕn v m3 vzduchu a v Košiciach 92 peľových zŕn v m3 vzduchu. Peľ duba dosiahol najvyššie denné hladiny v Banskej Bystrici, 497 peľových zŕn v m3 vzduchu, a v Bratislave 340 peľových zŕn v m3 vzduchu. Peľ pŕhľavovitých v Bratislave dosiahol 252 peľových zŕn v m3 vzduchu. Monitorovacie stanice v Bratislave a Banskej Bystrici zachytili aj prvý peľ tráv z čeľade lipnicovitých. Začali kvitnúť ihličnany z čeľade borovicovitých, ktorých veľké peľové zrná môžeme v najbližšom období očakávať vo forme žltých povlakov na autách i parapetoch. Spóry húb (plesní) boli najpočetnejšie zastúpené najmä rodom Cladospórium. 

Prognóza peľovej situácie v SR na 16. týždeň 2024
Peľová sezóna brezy prešla svojím vrcholom a na celom území Slovenska peľ brezy môže dosahovať alergiologicky významné denné koncentrácie. Peľ brezy ešte ostáva v najbližšom období najsilnejším a najvýznamnejším alergénom, ale jeho denné koncentrácie budú mať klesajúcu tendenciu. Vyššie denné koncentrácie môže dosiahnuť peľ buka, duba, borovicovitých a v teplejších oblastiach aj pŕhľavovitých. Pribudne peľ tráv z čeľade lipnicovitých, ktoré sa po breze stanú najvýznamnejším alergénom na ďalšie obdobie. Ochladenie, mráz a zrážky spôsobia pokles peľu a spór húb (plesní) v ovzduší. Vzhľadom na výrazne teplejšie jarné mesiace s dostatkom vlahy sa potvrdil skorší nástup peľovej sezóny tráv.

RNDr. Janka Lafférsová
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB, RÚVZ NR, RÚVZ KE, RÚVZ TT, RÚVZ ZA a ÚVZ SR BA. 
Podrobnejšie informácie nájdete aj na www.pelovespravodajstvo.sk 

Oblasti verejného zdravia a radiačnej ochrany

Poslaním verejného zdravotníctva je ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia. Napĺňanie svojho poslania realizuje prostredníctvom 8 doleuvedených odborných oblastí.

Epidemiológia

Prenosné ochorenia a ich monitoring, analýza epidemiologickej situácie, preventívne a represívne opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu ochorení, nemocničné nákazy, očkovanie a ďalšie súvisiace aktivity

Výživa, potraviny a kozmetické výrobky

Bezpečnosť a hygiena potravín a výživových doplnkov, správna výživa obyvateľstva, dojčenecká výživa, bezpečnosť kozmetických výrobkov, riziká pesticídov a prípravkov ochrany rastlín

Životný štýl

Zdravotný stav a uvedomenie obyvateľstva, opatrenia pre zdravý životný štýl, sledovanie rizíkových faktorov, programy a projekty podpory zdravia, poradenské centrá zdravia pre občanov

Deti a mládež

Rozvoj a zlepšovanie zdravia mladej generácie, hygiena pre životné a pracovné podmienky detí a mládeže, hodnotenie zdravotných rizík, ochrana pred poškodeniami zdravia

Životné prostredie

Hygiena životného prostredia, pitná voda, voda na kúpanie, fyzikálne, chemické a biologické faktory, hygiena zariadení, pri ktorých dochádza ku kontaktu s ľudským telom, pohrebníctvo

Pracovné prostredie

Ochrana zdravia pri práci, výkon štátneho zdravotného dozoru, rizikové práce, prevencia ochorení z vplyvu pracovných podmienok, rozhodovanie v oblasti pracovnej zdravotnej služby

Laboratóriá

Diagnostika biologického materiálu, analýzy chemických, biologických, mikrobiologických faktorov a fyzikálnych faktorov životného a pracovného prostredia

Radiačná ochrana

Ochrana zdravia pracovníkov, pacientov a obyvateľov pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia, štátny dozor v oblasti radiačnej ochrany, špecializované analýzy a merania

Regionálne úrady

Zoznam úradov verejného zdravotníctva

Bratislavský kraj

  • Bratislava (okresy Bratislava I. - V., Malacky, Pezinok a Senec)

Banskobystrický kraj

Košický kraj

Nitriansky kraj

 

Prešovský kraj

Trnavský kraj

Trenčiansky kraj

  • Trenčín (okresy Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom, Myjava)
  • Považská Bystrica (okresy Považská Bystrica, Púchov, Ilava)
  • Prievidza (okresy Prievidza a Partizánske)

Žilinský kraj