Vitajte na webovom sídle úradov verejného zdravotníctva

Občan

Najviac vyhľadávané informácie a služby súvisiace s verejným zdravím dôležité pre občana.

Podnikateľ

Najčastejšie vyhľadávané informácie a služby verejného zdravia dôležité pre Vaše podnikanie.

Odborná verejnosť

V tejto sekcii nájdete informácie a služby najčastejšie požadované odbornou verejnosťou.

Top aktuality

Aktuality

Späť Peľová situácia v SR za 12. týždeň 2024

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergiologického hľadiska:

jelša, lieska, breza, cyprusovité-tisovité, jaseň, javor, topoľ, brest, vŕba, buk, dub, hrab

spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium

V uplynulom kalendárnom týždni vplyvom ochladenia a zrážkovej činnosti dochádzalo na území Slovenska najmä v prvej polovici týždňa k výraznému poklesu denných koncentrácií peľu v ovzduší. V druhej polovici týždňa už na väčšine územia dominoval najmä peľ brezy. V ovzduší sa vyskytoval aj peľ drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité, peľ topoľa, jaseňa, javora, duba, hrabu a brestu. Peľ jelše a liesky sme zachytili len ojedinele, vo veľmi nízkych koncentráciách.

Peľ brezy dosiahol najvyššie denné koncentrácie v závere týždňa. Monitorovacia stanica v Žiline zaznamenala 668 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Trnave 528, v Bratislave 440, v Nitre 365 a v Banskej Bystrici 66 peľových zŕn v m3 vzduchu. Jedine v Košiciach zatiaľ peľ brezy nedosiahol alergiologicky významnú dennú koncentráciu. Najvyššie denné koncentrácie peľu jaseňa zachytili v Bratislave, 210 peľových zŕn v m3 vzduchu, a v Nitre 78 peľových zŕn v m3 vzduchu. Spóry húb (plesní) boli zastúpené najmä rodom Cladospórium .

Prognóza peľovej situácie v SR na 13. týždeň 2024

Peľová sezóna brezy sa naplno rozbehla skoro na celom území Slovenska. Peľ brezy bude v najbližších týždňoch najsilnejším a najvýznamnejším alergénom. S peľom liesky a jelše sa stretneme už len ojedinele. Denné koncentrácie peľu drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité sa vo vyšších koncentráciách môžu vyskytnúť už len na severnom, strednom a časti východného Slovenska. Stúpnu denné koncentrácie peľu javora, hrabu, duba a jaseňa. Oteplenie, dostatok vlahy, slnečného svitu a vietor prinesú so sebou nárast denných koncentrácií peľu a spór v ovzduší. Počas daždivých a chladnejších dní bude dochádzať k poklesu denných koncentrácií peľu a spór v ovzduší . Spóry húb (plesní) zastúpené najmä rodom Cladospórium budú dosahovať vyššie denné hladiny.

RNDr. Janka Lafférsová
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB, RÚVZ NR, RÚVZ KE, RÚVZ TT, RÚVZ ZA a ÚVZ SR BA.

Podrobnejšie informácie nájdete aj na www.pelovespravodajstvo.sk

 

Oblasti verejného zdravia a radiačnej ochrany

Poslaním verejného zdravotníctva je ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia. Napĺňanie svojho poslania realizuje prostredníctvom 8 doleuvedených odborných oblastí.

Epidemiológia

Prenosné ochorenia a ich monitoring, analýza epidemiologickej situácie, preventívne a represívne opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu ochorení, nemocničné nákazy, očkovanie a ďalšie súvisiace aktivity

Výživa, potraviny a kozmetické výrobky

Bezpečnosť a hygiena potravín a výživových doplnkov, správna výživa obyvateľstva, dojčenecká výživa, bezpečnosť kozmetických výrobkov, riziká pesticídov a prípravkov ochrany rastlín

Životný štýl

Zdravotný stav a uvedomenie obyvateľstva, opatrenia pre zdravý životný štýl, sledovanie rizíkových faktorov, programy a projekty podpory zdravia, poradenské centrá zdravia pre občanov

Deti a mládež

Rozvoj a zlepšovanie zdravia mladej generácie, hygiena pre životné a pracovné podmienky detí a mládeže, hodnotenie zdravotných rizík, ochrana pred poškodeniami zdravia

Životné prostredie

Hygiena životného prostredia, pitná voda, voda na kúpanie, fyzikálne, chemické a biologické faktory, hygiena zariadení, pri ktorých dochádza ku kontaktu s ľudským telom, pohrebníctvo

Pracovné prostredie

Ochrana zdravia pri práci, výkon štátneho zdravotného dozoru, rizikové práce, prevencia ochorení z vplyvu pracovných podmienok, rozhodovanie v oblasti pracovnej zdravotnej služby

Laboratóriá

Diagnostika biologického materiálu, analýzy chemických, biologických, mikrobiologických faktorov a fyzikálnych faktorov životného a pracovného prostredia

Radiačná ochrana

Ochrana zdravia pracovníkov, pacientov a obyvateľov pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia, štátny dozor v oblasti radiačnej ochrany, špecializované analýzy a merania

Regionálne úrady

Zoznam úradov verejného zdravotníctva

Bratislavský kraj

  • Bratislava (okresy Bratislava I. - V., Malacky, Pezinok a Senec)

Banskobystrický kraj

Košický kraj

Nitriansky kraj

 

Prešovský kraj

Trnavský kraj

Trenčiansky kraj

  • Trenčín (okresy Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom, Myjava)
  • Považská Bystrica (okresy Považská Bystrica, Púchov, Ilava)
  • Prievidza (okresy Prievidza a Partizánske)

Žilinský kraj