Vitajte na webovom sídle úradov verejného zdravotníctva

Nové webové sídlo úradov verejného zdravotníctva sa aktuálne nachádza v skúšobnej prevádzke na doméne uvzsr.sk. Úrad verejného zdravotníctva SR a 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva budú komunikovať s verejnosťou cez jedno webové sídlo. Naším zámerom je komunikáciu pre občanov, odbornú verejnosť a podnikateľov zjednotiť, sprehľadniť a docieliť proužívateľské prostredie. Návrhy na prípadné zlepšenia môžete zaslať na adresu portal@uvzsr.sk. Účelom skúšobnej prevádzky je overiť funkcionalitu elektronických služieb a obsah webového sídla tak, aby boli významným prínosom pre občanov, podnikateľov aj odbornú verejnosť.

Pôvodná webová stránka ÚVZ SR

Občan

Najviac vyhľadávané informácie a služby súvisiace s verejným zdravím dôležité pre občana.

Podnikateľ

Najčastejšie vyhľadávané informácie a služby verejného zdravia dôležité pre Vaše podnikanie.

Odborná verejnosť

V tejto sekcii nájdete informácie a služby najčastejšie požadované odbornou verejnosťou.

Aktuality

Späť Odporúčania pre osoby pozitívne na COVID-19 po zrušení povinnosti domácej izolácie

Zrušením vyhlášky k povinnej izolácii osôb pozitívnych na COVID-19 a karanténe úzkych kontaktov došlo k zrušeniu povinnosti byť v izolácii a karanténe. Ochorenie COVID-19 sa tak z pohľadu povinnej izolácie dostalo na úroveň ostatných akútnych respiračných ochorení, pri ktorých sa ľudia chránia sami s ohľadom na vlastné zdravie, ale aj na ochranu zraniteľných skupín (seniori, chronicky chorí, imunokompromitované osoby a pod.).

Naďalej teda stále platí - tak ako pri iných akútnych respiračných ochoreniach - že dospelí i deti s COVID-19 sú, samozrejme, v starostlivosti svojich ošetrujúcich lekárov, ktorí im stanovujú liečbu, práceneschopnosť či určujú nespôsobilosť navštevovať kolektív v čase ochorenia.

Úrad verejného zdravotníctva SR pri respiračných ochoreniach (COVID-19, chrípka a podobné ochorenia) odporúča:

 • Dôsledne dodržiavajte pokyny lekárov, teda liečte sa doma v pokoji. Berte ohľad na svoje vlastné zdravie a na zdravie zraniteľných skupín,
 • Ak ste chorí, nechoďte do práce a do školy (v prípade žiakov a študentov) a do iných verejných priestorov. Zostaňte doma až do úplného vyliečenia. V prípade pochybností kontaktujte svojho lekára,
 • Verejné priestory a hromadné podujatia nenavštevujte ani v prípade mierneho priebehu ochorenia,
 • Ak nie je možné zostať doma, napríklad z dôvodu, že si potrebujete ísť počas choroby po lieky, dbajte na správne nosenie respirátora (riadne prekrytý nos aj ústa) vo všetkých vnútorných priestoroch, nielen tam, kde je to povinné, teda napríklad aj v prostriedkoch hromadnej dopravy a podobne. Povinné riadne prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa) respirátorom je stále povinné napríklad v lekárňach aj v čakárňach u lekára,
 • Respirátor majte riadne nasadený aj vo vonkajšom prostredí, ak sú nablízku ďalšie osoby,
 • Ak ste chorí, nestretávajte sa s osobami, ktoré s vami nežijú v jednej domácnosti, obzvlášť, ak ide o vysoko rizikové skupiny (seniori, chronicky chorí, imunokompromitované osoby, tehotné ženy, malé deti a bábätká),
 • Ak je to možné, v prípade ochorenia obmedzte kontakt aj so svojimi blízkymi, s ktorými žijete v jednej domácnosti. Napríklad sa zdržiavajte v osobitnej miestnosti, pri kontakte s inými ľuďmi noste respirátor, nepoužívajte spoločné predmety (uteráky, príbory, taniere, poháre, atď). Pravidelne dôkladne vetrajte a dezinfikujte dotykové plochy, napr. kľučky, vypínače, hygienické zariadenia - WC, umývadlo a umývadlové páky a podobne.

Osobám, ktoré žijú v jednej domácnosti s pozitívnymi na COVID-19, odporúčame:

 • Je vhodné a ohľaduplné mať preventívne nasadený respirátor pri kontakte s ľuďmi v zamestnaní, škole, na hromadných podujatiach, vo vozidlách hromadnej dopravy alebo na verejných priestranstvách a vo verejných budovách (zastávky MHD, stanice, obchody, úrady),
 • Sledujte svoj zdravotný stav a v prípade objavenia sa príznakov akútneho respiračného ochorenia nechoďte do práce či školy. Otestujte sa samotestom, aj opakovane s rozostupom 1 - 2 dní. V prípade potreby (napr. zhoršenie klinických príznakov) kontaktujte svojho všeobecného lekára. V prípade akútneho zhoršenia stavu mimo ordinačných hodín praktického lekára, kontaktujte pohotovosť, prípadne rýchlu zdravotnú pomoc. Vždy ich informujte o ochorení COVID-19,
 • Dbajte na dôkladnú hygienu rúk (umývanie mydlom a teplou vodou, použitie dezinfekčných prostriedkov na ruky na báze alkoholu).

Bez ohľadu na to, či ste chorí:

 • Pravidelne a nárazovo (s oknami dokorán) v domácnosti vetrajte. Takto dôkladne vetrajte vo všetkých kolektívoch. Rovnako dezinfikujte plochy, ktorých sa ľudia často dotýkajú,
 • Ruky si dôkladne umývajte po každom návrate domov (do práce) z vonkajšieho prostredia, po ceste v hromadných prostriedkoch, pred a po návšteve lekára a nemocnice, pred, počas, po príprave jedla a pred jeho konzumáciou, po použití toalety, pri akomkoľvek pocite nečistých rúk,
 • Myslite na dôkladnú hygienu rúk (umývanie mydlom a teplou vodou, použitie dezinfekčných prostriedkov na ruky na báze alkoholu) aj v domácom prostredí,
 • Kašlite a kýchajte do jednorazovej hygienickej vreckovky, ktorú bezprostredne po použití zahoďte do koša a umyte si ruky. Ak žiadnu vreckovku nemáte poruke, prekryte si ústa aspoň lakťovou jamkou. Cieľom je zabrániť uvoľneniu potenciálne infekčných kvapôčok do okolitého vzduchu,
 • Je vhodné obmedziť podávanie rúk, objímanie sa pri pozdrave, nedotýkajte sa tváre a očí neumytými rukami, nezdieľajte osobné predmety s inými ľuďmi,
 • Podporte svoju obranyschopnosť zvýšeným príjmom vitamínov A, C, E a väčšiny vitamínov zo skupiny B, vitamínu D na podporu obranyschopnosti tela - nájdete ich v čerstvej zelenine, ovocí, strukovinách a celozrnných obilninách,
 • Dbajte na každodenný pobyt na čerstvom vzduchu, pomôže tiež dostatok spánku, aktívny životný štýl a otužovanie, 
 • Obliekajte sa primerane počasiu.

6 zásad pri Covid 19 - príručka pre pacienta s COVID-19 a jeho blízkych (pdf, 199 kB)
Ďalšie informácie, ako sa chrániť pred nákazou

Oblasti verejného zdravia a radiačnej ochrany

Poslaním verejného zdravotníctva je ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia. Napĺňanie svojho poslania realizuje prostredníctvom 8 doleuvedených odborných oblastí.

Epidemiológia

Prenosné ochorenia a ich monitoring, analýza epidemiologickej situácie, preventívne a represívne opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu ochorení, nemocničné nákazy, očkovanie a ďalšie súvisiace aktivity

Výživa, potraviny a kozmetické výrobky

Bezpečnosť a hygiena potravín a výživových doplnkov, správna výživa obyvateľstva, dojčenecká výživa, bezpečnosť kozmetických výrobkov, riziká pesticídov a prípravkov ochrany rastlín

Životný štýl

Zdravotný stav a uvedomenie obyvateľstva, opatrenia pre zdravý životný štýl, sledovanie rizíkových faktorov, programy a projekty podpory zdravia, poradenské centrá zdravia pre občanov

Deti a mládež

Rozvoj a zlepšovanie zdravia mladej generácie, hygiena pre životné a pracovné podmienky detí a mládeže, hodnotenie zdravotných rizík, ochrana pred poškodeniami zdravia

Životné prostredie

Hygiena životného prostredia, pitná voda, voda na kúpanie, fyzikálne, chemické a biologické faktory, hygiena zariadení, pri ktorých dochádza ku kontaktu s ľudským telom, pohrebníctvo

Pracovné prostredie

Ochrana zdravia pri práci, výkon štátneho zdravotného dozoru, rizikové práce, prevencia ochorení z vplyvu pracovných podmienok, rozhodovanie v oblasti pracovnej zdravotnej služby

Laboratóriá

Diagnostika biologického materiálu, analýzy chemických, biologických, mikrobiologických faktorov a fyzikálnych faktorov životného a pracovného prostredia

Radiačná ochrana

Ochrana zdravia pracovníkov, pacientov a obyvateľov pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia, štátny dozor v oblasti radiačnej ochrany, špecializované analýzy a merania

Regionálne úrady

Zoznam úradov verejného zdravotníctva

Bratislavský kraj

 • Bratislava (okresy Bratislava I. - V., Malacky, Pezinok a Senec)

Banskobystrický kraj

Košický kraj

Nitriansky kraj

 

Prešovský kraj

Trnavský kraj

Trenčiansky kraj

 • Trenčín (okresy Trenčín,  Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom, Myjava)
 • Považská Bystrica (okresy Považská Bystrica, Púchov, Ilava)
 • Prievidza (okresy Prievidza a Partizánske)

Žilinský kraj