Vitajte na webovom sídle úradov verejného zdravotníctva

Nové webové sídlo úradov verejného zdravotníctva sa aktuálne nachádza v skúšobnej prevádzke na doméne uvzsr.sk. Úrad verejného zdravotníctva SR a 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva budú komunikovať s verejnosťou cez jedno webové sídlo. Naším zámerom je komunikáciu pre občanov, odbornú verejnosť a podnikateľov zjednotiť, sprehľadniť a docieliť proužívateľské prostredie. Návrhy na prípadné zlepšenia môžete zaslať na adresu portal@uvzsr.sk. Účelom skúšobnej prevádzky je overiť funkcionalitu elektronických služieb a obsah webového sídla tak, aby boli významným prínosom pre občanov, podnikateľov aj odbornú verejnosť.

Pôvodná webová stránka ÚVZ SR

Občan

Najviac vyhľadávané informácie a služby súvisiace s verejným zdravím dôležité pre občana.

Podnikateľ

Najčastejšie vyhľadávané informácie a služby verejného zdravia dôležité pre Vaše podnikanie.

Odborná verejnosť

V tejto sekcii nájdete informácie a služby najčastejšie požadované odbornou verejnosťou.

Aktuality

COVID-19 a jeseň 2023

18. septembra 2023

Legionelózy

18. septembra 2023

Späť Odborníci sa stretli na prvej konferencii venovanej radónu v SR

V dňoch 29. - 31. 5. 2023 sa v priestoroch Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici konala 1. konferencia Radón v  Slovenskej republike.

Konferencie sa zúčastnila odborná verejnosť, ktorá sa zaoberá širokým spektrom oblastí radónovej problematiky v Slovenskej republike, a to z oblasti metrológie, vzdelávania a výskumu na vysokých školách, poskytovateľov služieb dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany podľa zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane, vrátane inšpektorov radiačnej ochrany územne príslušných regionálnych úradov verejného zdravotníctva a Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Účastníci 1. konferencie Radón

Účastníci konferencie za najvyššiu prioritu považujú zabezpečovanie radiačnej ochrany obyvateľstva, vrátane znižovania ožiarenia radónom, k čomu chcú prispieť priamou účasťou na zvyšovaní radónového povedomia u obyvateľov Slovenskej republiky cez realizáciu Národného akčného radónového plánu (ďalej len „NARP“), ktorý bol schválený uznesením vlády Slovenskej republiky č. 46/2022 dňa 19.01.2022. Deklarujú tiež udržateľnú spoluprácu v oblasti prevencie zhubného nádorového ochorenia pľúc (radón môže zvýšiť riziko vzniku takéhoto druhu rakoviny), a to formou aktívnej práce v príslušných poradných orgánoch, vedecko-výskumných aktivít, tvorby legislatívy a prípravy kapacít potrebných pre realizáciu cieľov a stratégií NARP-u.

Odbor radiačnej ochrany ÚVZ SR

Oblasti verejného zdravia a radiačnej ochrany

Poslaním verejného zdravotníctva je ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia. Napĺňanie svojho poslania realizuje prostredníctvom 8 doleuvedených odborných oblastí.

Epidemiológia

Prenosné ochorenia a ich monitoring, analýza epidemiologickej situácie, preventívne a represívne opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu ochorení, nemocničné nákazy, očkovanie a ďalšie súvisiace aktivity

Výživa, potraviny a kozmetické výrobky

Bezpečnosť a hygiena potravín a výživových doplnkov, správna výživa obyvateľstva, dojčenecká výživa, bezpečnosť kozmetických výrobkov, riziká pesticídov a prípravkov ochrany rastlín

Životný štýl

Zdravotný stav a uvedomenie obyvateľstva, opatrenia pre zdravý životný štýl, sledovanie rizíkových faktorov, programy a projekty podpory zdravia, poradenské centrá zdravia pre občanov

Deti a mládež

Rozvoj a zlepšovanie zdravia mladej generácie, hygiena pre životné a pracovné podmienky detí a mládeže, hodnotenie zdravotných rizík, ochrana pred poškodeniami zdravia

Životné prostredie

Hygiena životného prostredia, pitná voda, voda na kúpanie, fyzikálne, chemické a biologické faktory, hygiena zariadení, pri ktorých dochádza ku kontaktu s ľudským telom, pohrebníctvo

Pracovné prostredie

Ochrana zdravia pri práci, výkon štátneho zdravotného dozoru, rizikové práce, prevencia ochorení z vplyvu pracovných podmienok, rozhodovanie v oblasti pracovnej zdravotnej služby

Laboratóriá

Diagnostika biologického materiálu, analýzy chemických, biologických, mikrobiologických faktorov a fyzikálnych faktorov životného a pracovného prostredia

Radiačná ochrana

Ochrana zdravia pracovníkov, pacientov a obyvateľov pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia, štátny dozor v oblasti radiačnej ochrany, špecializované analýzy a merania

Regionálne úrady

Zoznam úradov verejného zdravotníctva

Bratislavský kraj

  • Bratislava (okresy Bratislava I. - V., Malacky, Pezinok a Senec)

Banskobystrický kraj

Košický kraj

Nitriansky kraj

 

Prešovský kraj

Trnavský kraj

Trenčiansky kraj

  • Trenčín (okresy Trenčín,  Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom, Myjava)
  • Považská Bystrica (okresy Považská Bystrica, Púchov, Ilava)
  • Prievidza (okresy Prievidza a Partizánske)

Žilinský kraj