Vitajte na webovom sídle úradov verejného zdravotníctva

Občan

Najviac vyhľadávané informácie a služby súvisiace s verejným zdravím dôležité pre občana.

Podnikateľ

Najčastejšie vyhľadávané informácie a služby verejného zdravia dôležité pre Vaše podnikanie.

Odborná verejnosť

V tejto sekcii nájdete informácie a služby najčastejšie požadované odbornou verejnosťou.

Top aktuality

Aktuality

Späť Koncentrácie liečiv v pitných vodách na Slovensku sú veľmi nízke

Liečivá patria medzi látky, ktorých prítomnosť v pitnej vode už pri nízkych koncentráciách z hľadiska zdravia vzbudzuje obavy nielen u vedcov a odborníkov, ale i u laickej verejnosti. Zisťované koncentrácie liečiv v pitnej vode sú však vo veľkej väčšine prípadov nižšie ako ich najnižšie terapeutické dávky. Potvrdzujú to aj výsledky projektu Celoslovenský skríning liečiv v pitných vodách v roku 2023, ktorý vypracoval Odbor hygieny životného prostredia (OHŽP) Úradu verejného zdravotníctva SR.

Povinnosť sledovania liečiv v pitných vodách nevyplýva zo žiadnej platnej európskej ani slovenskej legislatívy, dokonca ich štandardné sledovanie zatiaľ neodporúča ani Svetová zdravotnícka organizácia. “Nakoľko však pretrvávajú obavy verejnosti, že prítomnosť zvyškov liečiv v pitnej vode môže ovplyvniť jej kvalitu, prípadne že môže predstavovať riziko pre ľudské zdravie, je nutné sa otázkou prítomnosti liečiv v pitných vodách zaoberať,” hovorí Tatiana Červeňová, hlavný hygienik Slovenskej republiky.

ÚVZ SR zabezpečil analýzu vzoriek pitnej vody na prítomnosť liečiv, ktorá bola vykonaná v laboratóriách spoločnosti ALS SLOVAKIA, s. r. o. Zároveň v spolupráci s vybranými regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva navrhol 17 odberných miest, z ktorých boli následne odobraté vzorky pitnej vody. “Odberné miesta boli navrhnuté tak, aby sa nachádzali v blízkosti potenciálnych zdrojov zvyškov liečiv, a tak bolo možné ich prítomnosť v odobratých vzorkách pitnej vody predpokladať. Išlo o miesta, kde sa v blízkosti zdrojov pitnej vody nachádza čistiareň odpadových vôd, farma alebo chov dobytka, továreň na výrobu liekov, kde sa v okolí skladujú kaly z čistiarní, alebo sa vo zvýšenej miere aplikujú na okolité polia a podobne,” vysvetľuje Darko Babjak z OHŽP.

V každej zo 17 vzoriek pitnej vody bolo analyzovaných spolu 104 liečiv, z toho 38 antibiotík. Laboratóriá však našli iba šesť látok, pričom ani jedna nebola zo skupiny antibiotík. Išlo o 2-hydroxy karbamazepín, kofeín, karbamazepín, hydrochlorotiazid, iopamidol a metformín. Koncentrácie liečiv boli pritom také nízke, že iba v prípade troch látok (v piatich prípadoch) bolo vôbec možné spoľahlivo zistiť presné množstvo.

Podrobnejšie informácie o projekte.

Odbor hygieny životného prostredia ÚVZ SR

Oblasti verejného zdravia a radiačnej ochrany

Poslaním verejného zdravotníctva je ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia. Napĺňanie svojho poslania realizuje prostredníctvom 8 doleuvedených odborných oblastí.

Epidemiológia

Prenosné ochorenia a ich monitoring, analýza epidemiologickej situácie, preventívne a represívne opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu ochorení, nemocničné nákazy, očkovanie a ďalšie súvisiace aktivity

Výživa, potraviny a kozmetické výrobky

Bezpečnosť a hygiena potravín a výživových doplnkov, správna výživa obyvateľstva, dojčenecká výživa, bezpečnosť kozmetických výrobkov, riziká pesticídov a prípravkov ochrany rastlín

Životný štýl

Zdravotný stav a uvedomenie obyvateľstva, opatrenia pre zdravý životný štýl, sledovanie rizíkových faktorov, programy a projekty podpory zdravia, poradenské centrá zdravia pre občanov

Deti a mládež

Rozvoj a zlepšovanie zdravia mladej generácie, hygiena pre životné a pracovné podmienky detí a mládeže, hodnotenie zdravotných rizík, ochrana pred poškodeniami zdravia

Životné prostredie

Hygiena životného prostredia, pitná voda, voda na kúpanie, fyzikálne, chemické a biologické faktory, hygiena zariadení, pri ktorých dochádza ku kontaktu s ľudským telom, pohrebníctvo

Pracovné prostredie

Ochrana zdravia pri práci, výkon štátneho zdravotného dozoru, rizikové práce, prevencia ochorení z vplyvu pracovných podmienok, rozhodovanie v oblasti pracovnej zdravotnej služby

Laboratóriá

Diagnostika biologického materiálu, analýzy chemických, biologických, mikrobiologických faktorov a fyzikálnych faktorov životného a pracovného prostredia

Radiačná ochrana

Ochrana zdravia pracovníkov, pacientov a obyvateľov pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia, štátny dozor v oblasti radiačnej ochrany, špecializované analýzy a merania

Regionálne úrady

Zoznam úradov verejného zdravotníctva

Bratislavský kraj

  • Bratislava (okresy Bratislava I. - V., Malacky, Pezinok a Senec)

Banskobystrický kraj

Košický kraj

Nitriansky kraj

 

Prešovský kraj

Trnavský kraj

Trenčiansky kraj

  • Trenčín (okresy Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom, Myjava)
  • Považská Bystrica (okresy Považská Bystrica, Púchov, Ilava)
  • Prievidza (okresy Prievidza a Partizánske)

Žilinský kraj