Vitajte na webovom sídle úradov verejného zdravotníctva

Občan

Najviac vyhľadávané informácie a služby súvisiace s verejným zdravím dôležité pre občana.

Podnikateľ

Najčastejšie vyhľadávané informácie a služby verejného zdravia dôležité pre Vaše podnikanie.

Odborná verejnosť

V tejto sekcii nájdete informácie a služby najčastejšie požadované odbornou verejnosťou.

Top aktuality

Aktuality

Späť Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 8. kalendárny týždeň 2023

V 8. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 53 087 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 2 152,2/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 0,3 %  (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Prešovskom kraji, najnižšia v Nitrianskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 6 453,2/100 000 (graf  2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 349 osôb, čo predstavuje 2,5 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (852). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (326) a pneumónie (171).

Ochorenia hlásilo 52 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 42 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Žilinskom kraji a najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 8. kalendárnom týždni 2023 hlásených 5 693 ochorení (chorobnosť 230,8/100 000), čo predstavuje 10,7 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 4 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (670,8/100 000).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo v 8. kalendárnom týždni 2023 hlásené spolu v 71 výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Celkovo išlo o:

 • 34 materských škôl (20 v Košickom kraji, päť v Prešovskom kraji, po tri v Banskobystrickom a Trnavskom kraji, dve v Žilinskom a jedna v Trenčianskom kraji),
 • 35 základných škôl (15 v Košickom kraji, desať v Prešovskom kraji, šesť v Banskobystrickom kraji, tri v Žilinskom kraji a jedna v Trenčianskom kraji),
 • dve stredné školy (jedna v Trenčianskom kraji a jedna v Košickom kraji).

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 8.  kalendárnom týždni 2023 vyšetrených 198 nazofaryngeálnych výterov a desať dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 79 vzoriek pozitívnych. Z nazofaryngeálnych výterov bolo 78 pozitívnych vzoriek, z toho v 46 prípadoch išlo o vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie, v šiestich prípadoch išlo o vírus chrípky B/Austria/1359417/2021-like virus, v piatich prípadoch išlo o vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie, v štyroch prípadoch išlo o vírus chrípky A/H1pdm09, v štyroch prípadoch o vírus chrípky A/H3, v jednom prípade išlo o vírus chrípky A/Darwin/9/2021 (H3N2)-like, v 11 prípadoch išlo o respiračný syncyciálny vírus a v jednom prípade išlo o adenovírus. Sérologickým vyšetrením bol v jednom prípade zistený vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie (graf 3).

Od začiatku chrípkovej sezóny bolo vyšetrených spolu 2 130 vzoriek biologického materiálu (1 853 nazofaryngeálnych výterov a 277 dvojíc sér). Z celkového počtu doteraz vyšetrených vzoriek bolo 961 pozitívnych:

 • 485 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie,
 • 151 x vírus chrípky A/H3,
 • 26 x vírus chrípky A/H1pdm09,
 • 2 x  vírus chrípky A/Darwin/9/2021 (H3N2)-like
 • 113 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie,
 • 6 x vírus chrípky B/Austria/1359417/2021-like virus
 • 151 x respiračný syncyciálny vírus,  
 • 25 x adenovírus,
 • 2 x Mycoplasma pneumoniae.

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 8. kalendárnom týždni 2023

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu

V 8. kalendárnom týždni 2023 boli hlásené dva prípady ťažkého akútneho respiračného ochorenia z Trnavského kraja a Prešovského kraja. Od začiatku chrípkovej sezóny bolo hlásených celkovo 105 prípadov ochorenia SARI, ktoré v šiestich prípadoch skončili úmrtím.

Najnovšie informácie o výskyte ARO, CHPO  a COVID-19 v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2021/2022 a 2022/2023

 Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2021/2022 a 2022/2023
 

Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2022/2023

Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2022/2023
 

Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2022/2023

Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2022/2023
 

Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2

 

V 8. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených spolu 627 pozitívnych vzoriek  na ochorenie COVID-19 vyšetrených metódou RT-PCR, čo je o 13,4 % viac ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.

V 8. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených spolu 725 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 vyšetrených antigénovými testami, čo je o 1,5 % viac ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.

Vo virologických laboratóriách bolo od začiatku pandémie COVID-19 spolu vyšetrených 7 402 309 vzoriek nazofaryngeálnych výterov metódou RT-PCR, z toho bolo 1 862 779 vzoriek pozitívnych. V Slovenskej republike bolo zároveň vykonaných spolu 44 718 157 antigénových testov, z toho bolo 802 193 vzoriek pozitívnych.

Z celkového počtu hlásených prípadov ochorenia bola za mesiac február 2023 najvyššia chorobnosť zaznamenaná vo vekovej skupine 65-ročných a starších osôb. Hospitalizovaných je 388 pacientov. Ochoreniu doteraz podľahlo celkovo 21 017 osôb.

Najviac prípadov od začiatku roka 2023 bolo zaznamenaných v Bratislavskom kraji, najmenej v Žilinskom kraji.

V Epidemiologickom informačnom systéme bolo v 8. kalendárnom týždni 2023 spracovaných 1 396 prípadov ochorenia COVID-19.

Mapa: 7-dňová incidencia (od 20. 2. 2023 do 26. 2. 2023) potvrdených prípadov COVID-19 v SR podľa okresov (chorobnosť na 100 tis.)

Mapa: 7-dňová incidencia (od 20. 2. 2023 do 26. 2. 2023) potvrdených prípadov COVID-19  v SR podľa okresov (chorobnosť na 100 tis.)

 Graf: Vekovo-špecifická chorobnosť COVID-19 prípadov v SR v mesiaci február 2023

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky

Oblasti verejného zdravia a radiačnej ochrany

Poslaním verejného zdravotníctva je ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia. Napĺňanie svojho poslania realizuje prostredníctvom 8 doleuvedených odborných oblastí.

Epidemiológia

Prenosné ochorenia a ich monitoring, analýza epidemiologickej situácie, preventívne a represívne opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu ochorení, nemocničné nákazy, očkovanie a ďalšie súvisiace aktivity

Výživa, potraviny a kozmetické výrobky

Bezpečnosť a hygiena potravín a výživových doplnkov, správna výživa obyvateľstva, dojčenecká výživa, bezpečnosť kozmetických výrobkov, riziká pesticídov a prípravkov ochrany rastlín

Životný štýl

Zdravotný stav a uvedomenie obyvateľstva, opatrenia pre zdravý životný štýl, sledovanie rizíkových faktorov, programy a projekty podpory zdravia, poradenské centrá zdravia pre občanov

Deti a mládež

Rozvoj a zlepšovanie zdravia mladej generácie, hygiena pre životné a pracovné podmienky detí a mládeže, hodnotenie zdravotných rizík, ochrana pred poškodeniami zdravia

Životné prostredie

Hygiena životného prostredia, pitná voda, voda na kúpanie, fyzikálne, chemické a biologické faktory, hygiena zariadení, pri ktorých dochádza ku kontaktu s ľudským telom, pohrebníctvo

Pracovné prostredie

Ochrana zdravia pri práci, výkon štátneho zdravotného dozoru, rizikové práce, prevencia ochorení z vplyvu pracovných podmienok, rozhodovanie v oblasti pracovnej zdravotnej služby

Laboratóriá

Diagnostika biologického materiálu, analýzy chemických, biologických, mikrobiologických faktorov a fyzikálnych faktorov životného a pracovného prostredia

Radiačná ochrana

Ochrana zdravia pracovníkov, pacientov a obyvateľov pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia, štátny dozor v oblasti radiačnej ochrany, špecializované analýzy a merania

Regionálne úrady

Zoznam úradov verejného zdravotníctva

Bratislavský kraj

 • Bratislava (okresy Bratislava I. - V., Malacky, Pezinok a Senec)

Banskobystrický kraj

Košický kraj

Nitriansky kraj

 

Prešovský kraj

Trnavský kraj

Trenčiansky kraj

 • Trenčín (okresy Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom, Myjava)
 • Považská Bystrica (okresy Považská Bystrica, Púchov, Ilava)
 • Prievidza (okresy Prievidza a Partizánske)

Žilinský kraj