Vitajte na webovom sídle úradov verejného zdravotníctva

Občan

Najviac vyhľadávané informácie a služby súvisiace s verejným zdravím dôležité pre občana.

Podnikateľ

Najčastejšie vyhľadávané informácie a služby verejného zdravia dôležité pre Vaše podnikanie.

Odborná verejnosť

V tejto sekcii nájdete informácie a služby najčastejšie požadované odbornou verejnosťou.

Top aktuality

Aktuality

Späť Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 6. kalendárny týždeň 2024

V 6. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 68 836 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 2 778,2/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 2,5 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Žilinskom   kraji. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 7 969,2/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 2 089 osôb, čo predstavuje 3 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (1 050). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (598) a pneumónie (441).  

Ochorenia hlásilo 53 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 42 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Žilinskom kraji a najnižšia v Bratislavskom kraji. 

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 6. kalendárnom týždni 2024 hlásených 13 368 ochorení (chorobnosť 539,5/100 000), čo predstavuje 19,4 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 9,7 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (1 552,5/100 000). V 6. kalendárnom týždni 2024 boli hlásené epidémie na úrovni krajov. 

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo v 6. kalendárnom týždni 2024 hlásené spolu v 347 výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Išlo o 187 materských škôl (41 v Košickom kraji, 37 v Trnavskom kraji a v Prešovskom kraji, 20 v Žilinskom kraji, 18 v Nitrianskom kraji,   24 v Banskobystrickom kraji a 10 v Trenčianskom kraji), 155 základných škôl (40 v Prešovskom kraji, 32 v Košickom kraji, 24 v Trnavskom kraji, 23 v Nitrianskom kraji, 19 v Banskobystrickom kraji, 11 v Žilinskom kraji a šesť v Trenčianskom kraji,) a päť stredných škôl (jednu v Nitrianskom kraji, dve v Košickom kraji, jednu v Žilinskom kraji a jednu v Prešovskom kraji). 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 6. kalendárnom týždni 2024 vyšetrených 174 nazofaryngeálnych výterov a osem vzoriek sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 132 pozitívnych, z toho v 67 prípadoch išlo o vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie, v 48 prípadoch o vírus chrípky A/H1pdm09, v dvoch prípadoch o vírus chrípky A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09-like virus, v jednom prípade o vírus  A/Darwin/9/2021 (H3N2)-like virus, v jednom prípade o vírus chrípky typu B bez bližšej špecifikácie, v siedmich prípadoch o respiračný syncyciálny vírus, z toho v dvoch prípadoch bola vzorka súčasne pozitívna na vírus chrípky A/H1pdm09 a respiračný syncyciálny vírus, v piatich prípadoch o vírus SARS-CoV-2, z toho v dvoch prípadoch bola vzorka súčasne pozitívna na vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie a vírus SARS-CoV-2 a v jednom prípade išlo o adenovírus (graf 3).  

Od začiatku chrípkovej sezóny bolo vyšetrených spolu 1 900 vzoriek biologického materiálu (1 732 nazofaryngeálnych výterov a 168 sér). Z celkového počtu doteraz vyšetrených vzoriek bolo 972 pozitívnych a zistené boli nasledovné agens: 

 • 346 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie,
 • 192 x vírus chrípky A/H1pdm09, 
 • 1 x vírus chrípky A/H3,
 • 6 x A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09-like virus,
 • 24 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie,
 • 339 x vírus SARS-CoV-2,
 • 54 x respiračný syncyciálny vírus,   
 • 6 x adenovírus,
 • 2 x vírus parachrípky,
 • 1 x Mycoplasma pneumoniae.

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1

Tabuľka 1:     Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 6. kalendárnom týždni 2024

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 6. kalendárnom týždni 2024

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu

V 6. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 11 prípadov ťažkého akútneho respiračného ochorenia. Ochorenia boli hlásené z Trnavského, Žilinského, Banskobystrického, Prešovského a Košického kraja. Od začiatku chrípkovej sezóny bolo doteraz hlásených 43 prípadov SARI, z toho 13 skončilo úmrtím. 
 
Najnovšie informácie o výskyte ARO, CHPO  a COVID-19 v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:
-    https://erviss.org/ 
-    https://www.flunewseurope.org 
-    https://www.who.int/tools/flunet/flunet-summary  
-    https://worldhealthorg.shinyapps.io/euro-covid19/ .

Graf 1:    Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2022/2023 a 2023/2024

Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2022/2023 a 2023/2024

     

Graf 2:     Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2023/2024 

Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2023/2024 

        

Graf 3:    Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2023/2024

Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2023/2024

Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2

V Epidemiologickom informačnom systéme bolo v 6. kalendárnom týždni 2024 spracovaných 121 prípadov ochorenia COVID-19. Z celkového počtu hlásených prípadov ochorenia bola za mesiac február (k 11. 2.  2024) najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť zaznamenaná vo vekovej skupine 65 a viac ročných osôb (graf 4)

Graf 4:     Vekovo-špecifická chorobnosť prípadov COVID-19 v SR za mesiac február, (k 11. 2. 2024)  

Graf 4: Vekovo-špecifická chorobnosť prípadov COVID-19 v SR za mesiac február, (k 11. 2. 2024)  

 

Mapa:     7-dňová incidencia potvrdených prípadov COVID-19 (od 5. 2. 2024 do 11. 2. 2024) v SR podľa okresov (chorobnosť na 100 000)    

Mapa: 7-dňová incidencia potvrdených prípadov COVID-19 (od 5. 2. 2024 do 11. 2. 2024) v SR podľa okresov (chorobnosť na 100 000)    


PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky

Oblasti verejného zdravia a radiačnej ochrany

Poslaním verejného zdravotníctva je ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia. Napĺňanie svojho poslania realizuje prostredníctvom 8 doleuvedených odborných oblastí.

Epidemiológia

Prenosné ochorenia a ich monitoring, analýza epidemiologickej situácie, preventívne a represívne opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu ochorení, nemocničné nákazy, očkovanie a ďalšie súvisiace aktivity

Výživa, potraviny a kozmetické výrobky

Bezpečnosť a hygiena potravín a výživových doplnkov, správna výživa obyvateľstva, dojčenecká výživa, bezpečnosť kozmetických výrobkov, riziká pesticídov a prípravkov ochrany rastlín

Životný štýl

Zdravotný stav a uvedomenie obyvateľstva, opatrenia pre zdravý životný štýl, sledovanie rizíkových faktorov, programy a projekty podpory zdravia, poradenské centrá zdravia pre občanov

Deti a mládež

Rozvoj a zlepšovanie zdravia mladej generácie, hygiena pre životné a pracovné podmienky detí a mládeže, hodnotenie zdravotných rizík, ochrana pred poškodeniami zdravia

Životné prostredie

Hygiena životného prostredia, pitná voda, voda na kúpanie, fyzikálne, chemické a biologické faktory, hygiena zariadení, pri ktorých dochádza ku kontaktu s ľudským telom, pohrebníctvo

Pracovné prostredie

Ochrana zdravia pri práci, výkon štátneho zdravotného dozoru, rizikové práce, prevencia ochorení z vplyvu pracovných podmienok, rozhodovanie v oblasti pracovnej zdravotnej služby

Laboratóriá

Diagnostika biologického materiálu, analýzy chemických, biologických, mikrobiologických faktorov a fyzikálnych faktorov životného a pracovného prostredia

Radiačná ochrana

Ochrana zdravia pracovníkov, pacientov a obyvateľov pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia, štátny dozor v oblasti radiačnej ochrany, špecializované analýzy a merania

Regionálne úrady

Zoznam úradov verejného zdravotníctva

Bratislavský kraj

 • Bratislava (okresy Bratislava I. - V., Malacky, Pezinok a Senec)

Banskobystrický kraj

Košický kraj

Nitriansky kraj

 

Prešovský kraj

Trnavský kraj

Trenčiansky kraj

 • Trenčín (okresy Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom, Myjava)
 • Považská Bystrica (okresy Považská Bystrica, Púchov, Ilava)
 • Prievidza (okresy Prievidza a Partizánske)

Žilinský kraj