Vitajte na webovom sídle úradov verejného zdravotníctva

Občan

Najviac vyhľadávané informácie a služby súvisiace s verejným zdravím dôležité pre občana.

Podnikateľ

Najčastejšie vyhľadávané informácie a služby verejného zdravia dôležité pre Vaše podnikanie.

Odborná verejnosť

V tejto sekcii nájdete informácie a služby najčastejšie požadované odbornou verejnosťou.

Top aktuality

Aktuality

Späť Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 47. kalendárny týždeň 2023

V 47. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 47 034 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 883,9/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 14,3 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Banskobystrickom kraji. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 5 511,6/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 393 osôb, čo predstavuje 3 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (740). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (507) a pneumónie (146).  

Ochorenia hlásilo 53 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 42 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Banskobystrickom kraji a najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 47. kalendárnom týždni 2023 hlásených 4 808 ochorení (chorobnosť 192,6/100 000), čo predstavuje 10,2 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 27,8 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (527,8/100 000).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo v 47. kalendárnom týždni 2023 hlásené spolu v 23 výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Išlo o 19 materských škôl (sedem v Košickom kraji, šesť v Trnavskom kraji, tri v Žilinskom kraji, dve v Banskobystrickom kraji a jedna v Prešovskom kraji) a štyri základné školy (tri v Trnavskom kraji a jedna v Nitrianskom kraji).

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 47. kalendárnom týždni 2023 vyšetrených 95 nazofaryngeálnych výterov a desať vzoriek sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 29 pozitívnych, z toho v 27 prípadoch išlo o vírus SARS-CoV-2, v jednom prípade o vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie a v jednom prípade o respiračný syncyciálny vírus (graf 3).

Od začiatku chrípkovej sezóny bolo vyšetrených spolu 517 vzoriek biologického materiálu (455 nazofaryngeálnych výterov a 62 sér). Z celkového počtu doteraz vyšetrených vzoriek bolo 161 pozitívnych a zistené boli nasledovné agens:

 • 4 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie,
 • 2 x vírus chrípky A/H1pdm09,
 • 5 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie,
 • 129 x vírus SARS-CoV-2,
 • 16 x respiračný syncyciálny vírus,  
 • 5 x adenovírus,
 • 2 x vírus parachrípky,
 • 1 x Mycoplasma pneumoniae.

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 47. kalendárnom týždni 2023

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií


Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu

V 47. kalendárnom týždni 2023 nebol hlásený prípad ťažkého akútneho respiračného ochorenia.

Najnovšie informácie o výskyte ARO, CHPO  a COVID-19 v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia
v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2022/2023 a 2023/2024

Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2022/2023 a 2023/2024

Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia
v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2023/2024

Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2023/2024

Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy
v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2023/2024

Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy ​​​​​​​v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2023/2024

 

Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2

V Epidemiologickom informačnom systéme bolo v 47. kalendárnom týždni 2023 spracovaných 595 prípadov ochorenia COVID-19. Z celkového počtu hlásených prípadov ochorenia bola za mesiac november (k 26. 11. 2023) najvyššia vekovo špecifická chorobnosť zaznamenaná vo vekovej skupine 65-ročných a starších osôb (graf 4).

Graf 4: Vekovo-špecifická chorobnosť prípadov COVID-19
v SR za mesiac november 2023, (k 26. 11. 2023)

Graf 4: Vekovo-špecifická chorobnosť prípadov COVID-19 ​​​​​​​v SR za mesiac november 2023, (k 26. 11. 2023)

Mapa: 7 – dňová incidencia (od 20. 11. 2023 do 26. 11. 2023) potvrdených prípadov COVID 19
v SR podľa okresov (chorobnosť na 100 000)

Mapa: 7 – dňová incidencia (od 20. 11. 2023 do 26. 11. 2023) potvrdených prípadov COVID 19 ​​​​​​​v SR podľa okresov (chorobnosť na 100 000)

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky

Oblasti verejného zdravia a radiačnej ochrany

Poslaním verejného zdravotníctva je ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia. Napĺňanie svojho poslania realizuje prostredníctvom 8 doleuvedených odborných oblastí.

Epidemiológia

Prenosné ochorenia a ich monitoring, analýza epidemiologickej situácie, preventívne a represívne opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu ochorení, nemocničné nákazy, očkovanie a ďalšie súvisiace aktivity

Výživa, potraviny a kozmetické výrobky

Bezpečnosť a hygiena potravín a výživových doplnkov, správna výživa obyvateľstva, dojčenecká výživa, bezpečnosť kozmetických výrobkov, riziká pesticídov a prípravkov ochrany rastlín

Životný štýl

Zdravotný stav a uvedomenie obyvateľstva, opatrenia pre zdravý životný štýl, sledovanie rizíkových faktorov, programy a projekty podpory zdravia, poradenské centrá zdravia pre občanov

Deti a mládež

Rozvoj a zlepšovanie zdravia mladej generácie, hygiena pre životné a pracovné podmienky detí a mládeže, hodnotenie zdravotných rizík, ochrana pred poškodeniami zdravia

Životné prostredie

Hygiena životného prostredia, pitná voda, voda na kúpanie, fyzikálne, chemické a biologické faktory, hygiena zariadení, pri ktorých dochádza ku kontaktu s ľudským telom, pohrebníctvo

Pracovné prostredie

Ochrana zdravia pri práci, výkon štátneho zdravotného dozoru, rizikové práce, prevencia ochorení z vplyvu pracovných podmienok, rozhodovanie v oblasti pracovnej zdravotnej služby

Laboratóriá

Diagnostika biologického materiálu, analýzy chemických, biologických, mikrobiologických faktorov a fyzikálnych faktorov životného a pracovného prostredia

Radiačná ochrana

Ochrana zdravia pracovníkov, pacientov a obyvateľov pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia, štátny dozor v oblasti radiačnej ochrany, špecializované analýzy a merania

Regionálne úrady

Zoznam úradov verejného zdravotníctva

Bratislavský kraj

 • Bratislava (okresy Bratislava I. - V., Malacky, Pezinok a Senec)

Banskobystrický kraj

Košický kraj

Nitriansky kraj

 

Prešovský kraj

Trnavský kraj

Trenčiansky kraj

 • Trenčín (okresy Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom, Myjava)
 • Považská Bystrica (okresy Považská Bystrica, Púchov, Ilava)
 • Prievidza (okresy Prievidza a Partizánske)

Žilinský kraj