Vitajte na webovom sídle úradov verejného zdravotníctva

Nové webové sídlo úradov verejného zdravotníctva sa aktuálne nachádza v skúšobnej prevádzke na doméne uvzsr.sk. Úrad verejného zdravotníctva SR a 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva budú komunikovať s verejnosťou cez jedno webové sídlo. Naším zámerom je komunikáciu pre občanov, odbornú verejnosť a podnikateľov zjednotiť, sprehľadniť a docieliť proužívateľské prostredie. Návrhy na prípadné zlepšenia môžete zaslať na adresu portal@uvzsr.sk. Účelom skúšobnej prevádzky je overiť funkcionalitu elektronických služieb a obsah webového sídla tak, aby boli významným prínosom pre občanov, podnikateľov aj odbornú verejnosť.

Pôvodná webová stránka ÚVZ SR

Občan

Najviac vyhľadávané informácie a služby súvisiace s verejným zdravím dôležité pre občana.

Podnikateľ

Najčastejšie vyhľadávané informácie a služby verejného zdravia dôležité pre Vaše podnikanie.

Odborná verejnosť

V tejto sekcii nájdete informácie a služby najčastejšie požadované odbornou verejnosťou.

Aktuality

Späť Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 46. kalendárny týždeň 2023

V 46. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 37 436 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 647,8/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 7,1 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Trenčianskom kraji. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 5 098,9/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 950 osôb, čo predstavuje 2,5 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (569). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (292) a pneumónie (89).  

Ochorenia hlásilo 49 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 38 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Košickom kraji a najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 46. kalendárnom týždni 2023 hlásených 3 423 ochorení (chorobnosť 150,7/100 000), čo predstavuje 9,1 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 2,2 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (454,5/100 000). 

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo v 46. kalendárnom týždni 2023 hlásené v šiestich materských školách (tri v Žilinskom kraji, dve v Prešovskom kraji a jedna v Trnavskom kraji).

Zákaz návštev v súvislosti so zvýšeným výskytom  ARO a CHPO platil v dvoch zdravotníckych zariadeniach. Išlo o nemocnicu s poliklinikou v Rimavskej Sobote a nemocnicu v Starej Ľubovni.  

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 46. kalendárnom týždni 2023 vyšetrených 58 nazofaryngeálnych výterov a osem vzoriek sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 28 pozitívnych, z toho v 21 prípadoch išlo o vírus SARS-CoV-2, v šiestich prípadoch išlo o respiračný syncyciálny vírus, v jednom prípade išlo o vzorku, ktorá bola súčasne pozitívna na tri markery, a to vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie,  vírus chrípky typu B bez bližšej špecifikácie a respiračný syncyciálny vírus (graf 3).  

Od začiatku chrípkovej sezóny bolo vyšetrených spolu 412 vzoriek biologického materiálu (360 nazofaryngeálnych výterov a 52 sér). Z celkového počtu doteraz vyšetrených vzoriek bolo 132 pozitívnych a zistené boli nasledovné agens: 

 • 3 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie,
 • 2 x vírus chrípky A/H1pdm09, 
 • 5 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie,
 • 102 x vírus SARS-CoV-2,
 • 15 x respiračný syncyciálny vírus,   
 • 5 x adenovírus,
 • 2 x vírus parachrípky,
 • 1 x Mycoplasma pneumoniae.

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1. 

Tabuľka 1:     Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 46. kalendárnom týždni 2023

tabulka

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu

V 46. kalendárnom týždni 2023 nebol hlásený prípad ťažkého akútneho respiračného ochorenia. 

Najnovšie informácie o výskyte ARO, CHPO  a COVID-19 v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

Graf 1:    Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2022/2023 a 2023/2024

Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2022/2023 a 2023/2024

Graf 2:     Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2023/2024

Graf 2:     Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2023/2024

Graf 3:    Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2023/2024

Graf 3:    Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2023/2024

 

Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2

V Epidemiologickom informačnom systéme bolo v 46. kalendárnom týždni 2023 spracovaných 403 prípadov ochorenia COVID-19. Z celkového počtu hlásených prípadov ochorenia bola za mesiac november (k 19. 11. 2023) najvyššia vekovo špecifická chorobnosť zaznamenaná vo vekovej skupine 65-ročných a starších osôb (graf 4). 

Graf 4:    Vekovo-špecifická chorobnosť prípadov COVID-19 v SR za mesiac november 2023, (k 19. 11. 2023)

Graf 4:    Vekovo-špecifická chorobnosť prípadov COVID-19 v SR za mesiac november 2023, (k 19. 11. 2023)

Zdroj údajov: EPIS, © ÚVZ SR

Mapa:    7 - dňová incidencia (od 13. 11. 2023 do 19. 11. 2023) potvrdených prípadov COVID 19 v SR podľa okresov (chorobnosť na 100 000)

Mapa:    7 - dňová incidencia (od 13. 11. 2023 do 19. 11. 2023) potvrdených prípadov COVID 19 v SR podľa okresov (chorobnosť na 100 000)

Zdroj údajov: EPIS, © ÚVZ SR

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky

Oblasti verejného zdravia a radiačnej ochrany

Poslaním verejného zdravotníctva je ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia. Napĺňanie svojho poslania realizuje prostredníctvom 8 doleuvedených odborných oblastí.

Epidemiológia

Prenosné ochorenia a ich monitoring, analýza epidemiologickej situácie, preventívne a represívne opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu ochorení, nemocničné nákazy, očkovanie a ďalšie súvisiace aktivity

Výživa, potraviny a kozmetické výrobky

Bezpečnosť a hygiena potravín a výživových doplnkov, správna výživa obyvateľstva, dojčenecká výživa, bezpečnosť kozmetických výrobkov, riziká pesticídov a prípravkov ochrany rastlín

Životný štýl

Zdravotný stav a uvedomenie obyvateľstva, opatrenia pre zdravý životný štýl, sledovanie rizíkových faktorov, programy a projekty podpory zdravia, poradenské centrá zdravia pre občanov

Deti a mládež

Rozvoj a zlepšovanie zdravia mladej generácie, hygiena pre životné a pracovné podmienky detí a mládeže, hodnotenie zdravotných rizík, ochrana pred poškodeniami zdravia

Životné prostredie

Hygiena životného prostredia, pitná voda, voda na kúpanie, fyzikálne, chemické a biologické faktory, hygiena zariadení, pri ktorých dochádza ku kontaktu s ľudským telom, pohrebníctvo

Pracovné prostredie

Ochrana zdravia pri práci, výkon štátneho zdravotného dozoru, rizikové práce, prevencia ochorení z vplyvu pracovných podmienok, rozhodovanie v oblasti pracovnej zdravotnej služby

Laboratóriá

Diagnostika biologického materiálu, analýzy chemických, biologických, mikrobiologických faktorov a fyzikálnych faktorov životného a pracovného prostredia

Radiačná ochrana

Ochrana zdravia pracovníkov, pacientov a obyvateľov pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia, štátny dozor v oblasti radiačnej ochrany, špecializované analýzy a merania

Regionálne úrady

Zoznam úradov verejného zdravotníctva

Bratislavský kraj

 • Bratislava (okresy Bratislava I. - V., Malacky, Pezinok a Senec)

Banskobystrický kraj

Košický kraj

Nitriansky kraj

 

Prešovský kraj

Trnavský kraj

Trenčiansky kraj

 • Trenčín (okresy Trenčín,  Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom, Myjava)
 • Považská Bystrica (okresy Považská Bystrica, Púchov, Ilava)
 • Prievidza (okresy Prievidza a Partizánske)

Žilinský kraj