Vitajte na webovom sídle úradov verejného zdravotníctva

Občan

Najviac vyhľadávané informácie a služby súvisiace s verejným zdravím dôležité pre občana.

Podnikateľ

Najčastejšie vyhľadávané informácie a služby verejného zdravia dôležité pre Vaše podnikanie.

Odborná verejnosť

V tejto sekcii nájdete informácie a služby najčastejšie požadované odbornou verejnosťou.

Top aktuality

Aktuality

Späť Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 14. kalendárny týždeň 2024

V 14. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 35 597 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 462,7/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 1,5 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Prešovskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 4 764,6/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 277 osôb, čo predstavuje 3,6 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (655). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (421) a pneumónie (201).

Ochorenia hlásilo 54 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 41 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Prešovskom kraji a najnižšia v Bratislavskom kraji. 

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 14. kalendárnom týždni 2024 hlásených 3 266 ochorení (chorobnosť 134,2/100 000), čo predstavuje 9,2 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 2,8 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (437,3/100 000).     Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo v 14. kalendárnom týždni 2024 hlásené v jednej materskej škole v Prešovskom kraji. Dňa 4. 4. 2024 bol zrušený zákaz návštev vo FNsP J. A. Reimana Prešov. Dňa 8. 4. 2024 bol zrušený zákaz návštev na lôžkových oddeleniach ĽN, n.o. Stará Ľubovňa. 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 14. kalendárnom týždni 2024 vyšetrených 17 nazofaryngeálnych výterov a šesť vzoriek sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bola jedna vzorka séra pozitívna na adenovírus (graf 3).  

Od začiatku chrípkovej sezóny bolo vyšetrených spolu 2 561 vzoriek biologického materiálu (2 314 nazofaryngeálnych výterov a 247 sér). Z celkového počtu doteraz vyšetrených vzoriek bolo 1 235 pozitívnych a zistené boli nasledovné agens: 

 • 454 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie,
 • 265 x vírus chrípky A/H1pdm09, 
 • 23 x A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09-like virus,
 • 2 x vírus chrípky A/H3,
 • 1 x vírus chrípky A/Darwin/9/2021 (H3N2)-like
 • 33 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie,
 • 349 x vírus SARS-CoV-2,
 • 90 x respiračný syncyciálny vírus,   
 • 10 x adenovírus,
 • 2 x vírus parachrípky,
 • 4 x Mycoplasma pneumoniae
 • 2 x rhinovirus.

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1

Tabuľka 1:     Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 14. kalendárnom týždni 2024

Tabuľka 1:     Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 14. kalendárnom týždni 2024


Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu

V 14. kalendárnom týždni 2024 bol hlásený jeden prípad ťažkého akútneho respiračného ochorenia u 1-ročného dieťaťa zo Žilinského kraja. Od začiatku chrípkovej sezóny bolo doteraz hlásených 64 prípadov SARI, z toho 16 skončilo úmrtím.  
Najnovšie informácie o výskyte ARO, CHPO  a COVID-19 v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

Graf 1:    Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2022/2023 a 2023/2024

Graf 1:    Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2022/2023 a 2023/2024

        

Graf 2:     Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2023/2024 

Graf 2:     Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2023/2024

    
Graf 3:    Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2023/2024

Graf 3:    Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2023/2024


Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2

    V Epidemiologickom informačnom systéme bolo v 14. kalendárnom týždni 2024 spracovaných deväť prípadov ochorenia COVID-19, chorobnosť 0,17/100 000 obyvateľov (graf 4). Z celkového počtu hlásených prípadov ochorenia bola za mesiac apríl (k 8. 4. 2024) najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť zaznamenaná vo vekovej skupine 1- 4 ročných detí.

Graf 4:     Chorobnosť na COVID-19 v Slovenskej republike od 35. kalendárneho týždňa 2023 do 14. kalendárneho týždňa 2024 v porovnaní s predchádzajúcim sledovaným obdobím

Graf 4:     Chorobnosť na COVID-19 v Slovenskej republike od 35. kalendárneho týždňa 2023 do 14. kalendárneho týždňa 2024 v porovnaní s predchádzajúcim sledovaným obdobím

Pozn.: Uvedená chorobnosť znázorňuje prípady COVID-19 potvrdené PCR alebo Ag testom, ktoré boli hlásené do systému EPIS. Pravdepodobné prípady, t.j. prípady, ktoré nie sú potvrdené PCR alebo Ag testom, sú zahrnuté v hromadnom hlásení akútnych respiračných ochorení (ARO). 

Mapa:     7-dňová incidencia potvrdených prípadov COVID-19 (od 1. 4. 2024 do 7. 4. 2024) v SR podľa okresov (chorobnosť na 100 000)

Mapa:     7-dňová incidencia potvrdených prípadov COVID-19 (od 1. 4. 2024 do 7. 4. 2024) v SR podľa okresov (chorobnosť na 100 000)


MUDr. Mgr. Tatiana Červeňová, MPH, MHA
hlavný hygienik Slovenskej republiky

Oblasti verejného zdravia a radiačnej ochrany

Poslaním verejného zdravotníctva je ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia. Napĺňanie svojho poslania realizuje prostredníctvom 8 doleuvedených odborných oblastí.

Epidemiológia

Prenosné ochorenia a ich monitoring, analýza epidemiologickej situácie, preventívne a represívne opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu ochorení, nemocničné nákazy, očkovanie a ďalšie súvisiace aktivity

Výživa, potraviny a kozmetické výrobky

Bezpečnosť a hygiena potravín a výživových doplnkov, správna výživa obyvateľstva, dojčenecká výživa, bezpečnosť kozmetických výrobkov, riziká pesticídov a prípravkov ochrany rastlín

Životný štýl

Zdravotný stav a uvedomenie obyvateľstva, opatrenia pre zdravý životný štýl, sledovanie rizíkových faktorov, programy a projekty podpory zdravia, poradenské centrá zdravia pre občanov

Deti a mládež

Rozvoj a zlepšovanie zdravia mladej generácie, hygiena pre životné a pracovné podmienky detí a mládeže, hodnotenie zdravotných rizík, ochrana pred poškodeniami zdravia

Životné prostredie

Hygiena životného prostredia, pitná voda, voda na kúpanie, fyzikálne, chemické a biologické faktory, hygiena zariadení, pri ktorých dochádza ku kontaktu s ľudským telom, pohrebníctvo

Pracovné prostredie

Ochrana zdravia pri práci, výkon štátneho zdravotného dozoru, rizikové práce, prevencia ochorení z vplyvu pracovných podmienok, rozhodovanie v oblasti pracovnej zdravotnej služby

Laboratóriá

Diagnostika biologického materiálu, analýzy chemických, biologických, mikrobiologických faktorov a fyzikálnych faktorov životného a pracovného prostredia

Radiačná ochrana

Ochrana zdravia pracovníkov, pacientov a obyvateľov pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia, štátny dozor v oblasti radiačnej ochrany, špecializované analýzy a merania

Regionálne úrady

Zoznam úradov verejného zdravotníctva

Bratislavský kraj

 • Bratislava (okresy Bratislava I. - V., Malacky, Pezinok a Senec)

Banskobystrický kraj

Košický kraj

Nitriansky kraj

 

Prešovský kraj

Trnavský kraj

Trenčiansky kraj

 • Trenčín (okresy Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom, Myjava)
 • Považská Bystrica (okresy Považská Bystrica, Púchov, Ilava)
 • Prievidza (okresy Prievidza a Partizánske)

Žilinský kraj