Vitajte na webovom sídle úradov verejného zdravotníctva

Občan

Najviac vyhľadávané informácie a služby súvisiace s verejným zdravím dôležité pre občana.

Podnikateľ

Najčastejšie vyhľadávané informácie a služby verejného zdravia dôležité pre Vaše podnikanie.

Odborná verejnosť

V tejto sekcii nájdete informácie a služby najčastejšie požadované odbornou verejnosťou.

Top aktuality

Aktuality

Späť Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 13. kalendárny týždeň 2024

V 13. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 34 006 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 484,3/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 17,2 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Trenčianskom kraji. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 4 940,6/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 156 osôb, čo predstavuje 3,4 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (611). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (394) a pneumónie (151).

Ochorenia hlásilo 49 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 39 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Prešovskom kraji a najnižšia v Bratislavskom kraji. 

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 13. kalendárnom týždni 2024 hlásených 2 990 ochorení (chorobnosť 130,5/100 000), čo predstavuje 8,8 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 26,4 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (452,1/100 000).     

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo v 13. kalendárnom týždni 2024 hlásené spolu v 21 výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Išlo o 19 materských škôl (štyri v Prešovskom kraji, po troch v Trnavskom, Nitrianskom a Žilinskom kraji, po dvoch v Banskobystrickom, Trenčianskom a Košickom kraji) a dve základné školy (v Prešovskom kraji a Košickom kraji). 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 13. kalendárnom týždni 2024 vyšetrených 22 nazofaryngeálnych výterov a desať vzoriek sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo sedem pozitívnych, z toho v štyroch prípadoch išlo o respiračný syncyciálny vírus, v dvoch prípadoch o vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie a v jednom prípade o vírus chrípky A/H3 (graf 3).  

Od začiatku chrípkovej sezóny bolo vyšetrených spolu 2 538 vzoriek biologického materiálu (2 297 nazofaryngeálnych výterov a 241 sér). Z celkového počtu doteraz vyšetrených vzoriek bolo 1 234 pozitívnych a zistené boli nasledovné agens: 

 • 454 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie,
 • 265 x vírus chrípky A/H1pdm09, 
 • 23 x A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09-like virus,
 • 2 x vírus chrípky A/H3,
 • 1 x vírus chrípky A/Darwin/9/2021 (H3N2)-like
 • 33 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie,
 • 349 x vírus SARS-CoV-2,
 • 90 x respiračný syncyciálny vírus,   
 • 9 x adenovírus,
 • 2 x vírus parachrípky,
 • 4 x Mycoplasma pneumoniae
 • 2 x rhinovirus.

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1. 

Tabuľka 1:     Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 13. kalendárnom týždni 2024

Tabuľka 1:     Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 13. kalendárnom týždni 2024


Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu

V 13. kalendárnom týždni 2024 neboli hlásené žiadne prípady ťažkého akútneho respiračného ochorenia. Od začiatku chrípkovej sezóny bolo doteraz hlásených 63 prípadov SARI, z toho 16 skončilo úmrtím.  
Najnovšie informácie o výskyte ARO, CHPO  a COVID-19 v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

Graf 1:    Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2022/2023 a 2023/2024

Graf 1:    Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2022/2023 a 2023/2024


Graf 2:     Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2023/2024 

Graf 2:     Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2023/2024 


Graf 3:    Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2023/2024

Graf 3:    Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2023/2024

 

Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2

    V Epidemiologickom informačnom systéme bolo v 13. kalendárnom týždni 2024 spracovaných deväť prípadov ochorenia COVID-19, chorobnosť 0,17/100 000 obyvateľov (graf 4).  Z celkového počtu hlásených prípadov ochorenia bola za mesiac marec (k 31. 3. 2024) najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť zaznamenaná vo vekovej skupine 65 a viac ročných osôb.

Graf 4:     Chorobnosť na COVID-19 v Slovenskej republike od 35. kalendárneho týždňa 2023 do 13. kalendárneho týždňa 2024 v porovnaní s predchádzajúcim sledovaným obdobím
 

Graf 4:     Chorobnosť na COVID-19 v Slovenskej republike od 35. kalendárneho týždňa 2023 do 13. kalendárneho týždňa 2024 v porovnaní s predchádzajúcim sledovaným obdobím

Pozn.: Uvedená chorobnosť znázorňuje prípady COVID-19 potvrdené PCR alebo Ag testom, ktoré boli hlásené do systému EPIS. Pravdepodobné prípady, t.j. prípady, ktoré nie sú potvrdené PCR alebo Ag testom, sú zahrnuté v hromadnom hlásení akútnych respiračných ochorení (ARO). 

Mapa:     7-dňová incidencia potvrdených prípadov COVID-19 (od 25. 3. 2024 do 31. 3. 2024) v SR podľa okresov (chorobnosť na 100 000)

Mapa:     7-dňová incidencia potvrdených prípadov COVID-19 (od 25. 3. 2024 do 31. 3. 2024) v SR podľa okresov (chorobnosť na 100 000)


 MUDr. Mgr. Tatiana Červeňová, MPH, MHA
hlavný hygienik Slovenskej republiky

Oblasti verejného zdravia a radiačnej ochrany

Poslaním verejného zdravotníctva je ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia. Napĺňanie svojho poslania realizuje prostredníctvom 8 doleuvedených odborných oblastí.

Epidemiológia

Prenosné ochorenia a ich monitoring, analýza epidemiologickej situácie, preventívne a represívne opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu ochorení, nemocničné nákazy, očkovanie a ďalšie súvisiace aktivity

Výživa, potraviny a kozmetické výrobky

Bezpečnosť a hygiena potravín a výživových doplnkov, správna výživa obyvateľstva, dojčenecká výživa, bezpečnosť kozmetických výrobkov, riziká pesticídov a prípravkov ochrany rastlín

Životný štýl

Zdravotný stav a uvedomenie obyvateľstva, opatrenia pre zdravý životný štýl, sledovanie rizíkových faktorov, programy a projekty podpory zdravia, poradenské centrá zdravia pre občanov

Deti a mládež

Rozvoj a zlepšovanie zdravia mladej generácie, hygiena pre životné a pracovné podmienky detí a mládeže, hodnotenie zdravotných rizík, ochrana pred poškodeniami zdravia

Životné prostredie

Hygiena životného prostredia, pitná voda, voda na kúpanie, fyzikálne, chemické a biologické faktory, hygiena zariadení, pri ktorých dochádza ku kontaktu s ľudským telom, pohrebníctvo

Pracovné prostredie

Ochrana zdravia pri práci, výkon štátneho zdravotného dozoru, rizikové práce, prevencia ochorení z vplyvu pracovných podmienok, rozhodovanie v oblasti pracovnej zdravotnej služby

Laboratóriá

Diagnostika biologického materiálu, analýzy chemických, biologických, mikrobiologických faktorov a fyzikálnych faktorov životného a pracovného prostredia

Radiačná ochrana

Ochrana zdravia pracovníkov, pacientov a obyvateľov pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia, štátny dozor v oblasti radiačnej ochrany, špecializované analýzy a merania

Regionálne úrady

Zoznam úradov verejného zdravotníctva

Bratislavský kraj

 • Bratislava (okresy Bratislava I. - V., Malacky, Pezinok a Senec)

Banskobystrický kraj

Košický kraj

Nitriansky kraj

 

Prešovský kraj

Trnavský kraj

Trenčiansky kraj

 • Trenčín (okresy Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom, Myjava)
 • Považská Bystrica (okresy Považská Bystrica, Púchov, Ilava)
 • Prievidza (okresy Prievidza a Partizánske)

Žilinský kraj