Vitajte na webovom sídle úradov verejného zdravotníctva

Občan

Najviac vyhľadávané informácie a služby súvisiace s verejným zdravím dôležité pre občana.

Podnikateľ

Najčastejšie vyhľadávané informácie a služby verejného zdravia dôležité pre Vaše podnikanie.

Odborná verejnosť

V tejto sekcii nájdete informácie a služby najčastejšie požadované odbornou verejnosťou.

Top aktuality

Aktuality

Späť INFORMÁCIA o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 50. kalendárny týždeň 2023

V 50. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 61 436 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 2 512,0/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 12,9 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Trenčianskom kraji. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 6 676,7/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 747 osôb, čo predstavuje 2,8 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (985). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (506) a pneumónie (256).

Ochorenia hlásilo 52 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 41 % všeobecných lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Banskobystrickom kraji a najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 50. kalendárnom týždni 2023 hlásených 8 035 ochorení (chorobnosť 328,5/100 000), čo predstavuje 13,1 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 21,2 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných (779,4/100 000).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo v 50. kalendárnom týždni 2023 hlásené spolu v 97 výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Išlo o 55 materských škôl (18 v Nitrianskom kraji, 11 v Košickom kraji, osem v Banskobystrickom kraji, sedem v Prešovskom kraji, šesť v Žilinskom kraji, štyri v Trnavskom kraji a jedna v Trenčianskom kraji), 40 základných škôl (18 v Nitrianskom kraji, 10 v Košickom kraji, päť v Trnavskom kraji, tri v Banskobystrickom kraji, dve v Žilinskom kraji a po jednej v Trenčianskom a Prešovskom kraji), v jedných jasliach a v jednej strednej škole v Banskobystrickom kraji.
Zákaz návštev bol v 50. kalendárnom týždni 2023 hlásený v dvoch zdravotníckych zariadenia. Išlo o Ľubovniansku nemocnicu n. o. a o FNsP Prešov, v ktorej bol od 4. 10. 2023 vydaný zákaz návštev na lôžkových oddeleniach až do odvolania.

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 50. kalendárnom týždni 2023 vyšetrených 95 nazofaryngeálnych výterov a 5 vzoriek sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 57 pozitívnych, z toho v 27 prípadoch išlo o vírus SARS-CoV-2, v 22 prípadoch o vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie, v jednom prípade o vírus chrípky A/H1pdm09, v dvoch prípadoch o vírus chrípky typu B bez bližšej špecifikácie a v piatich prípadoch o respiračný syncyciálny vírus (graf 3).

Od začiatku chrípkovej sezóny bolo vyšetrených spolu 795 vzoriek biologického materiálu (707 nazofaryngeálnych výterov a 88 sér). Z celkového počtu doteraz vyšetrených vzoriek bolo 277 pozitívnych a zistené boli nasledovné agens:

 • 32 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie,
 • 2 x vírus chrípky A/H1pdm09,
 • 1 x A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09-like virus
 • 9 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie,
 • 200 x vírus SARS-CoV-2,
 • 25 x respiračný syncyciálny vírus,
 • 5 x adenovírus,
 • 2 x vírus parachrípky,
 • 1 x Mycoplasma pneumoniae.

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 50. kalendárnom týždni 2023

Laboratórium Nazofaryngenálne výtery Sérologické vyšetrenie
Počet vyšetrených vzoriek Počet pozitívnych vzoriek Počet vyšetrených dvojíc sér Počet pozitívnych dvojíc sér
50. k.t. kumulatívne od 40. k.t. 50. k.t. kumulatívne od 40. k.t. 50. k.t. kumulatívne od 40. k.t. 50. k.t. kumulatívne od 40. k.t.
NRC Bratislava 7 37 5 15 0 39 0 3
OLM Ban. Bystrica 40 318 20 114 0 1 0 0
OLM Košice 0 98 0 23 5 48 1 7
OLM Nitra 30 144 18 69 - - - -
OLM Poprad 8 30 4 8 - - - -
OLM Trenčín 10 80 9 35 - - - -
Spolu za SR 95 707 56 267 5 88 1 10

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu

V 50. kalendárnom týždni 2023 bol hlásený prípad ťažkého akútneho respiračného ochorenia zo Žilinského kraja.
Najnovšie informácie o výskyte ARO, CHPO a COVID-19 v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2022/2023 a 2023/2024

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2022/2023 a 2023/2024

Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2023/2024

Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2023/2024

Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2023/2024

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2023/2024

Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2

V Epidemiologickom informačnom systéme bolo v 50. kalendárnom týždni 2023 spracovaných 1 098 prípadov ochorenia COVID-19. Z celkového počtu hlásených prípadov ochorenia bola za mesiac december (k 17. 12. 2023) najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť zaznamenaná vo vekovej skupine 65-ročných a starších osôb (graf 4).

Graf 4: Vekovo-špecifická chorobnosť prípadov COVID-19 v SR za mesiac december, (k 17. 12. 2023)

Vekovo-špecifická chorobnosť prípadov COVID-19 v SR za mesiac december

Mapa: 7 - dňová incidencia (od 11. 12. 2023 do 17. 12. 2023) potvrdených prípadov COVID 19 v SR podľa okresov (chorobnosť na 100 000)

Výskyt zvolenej diahnózy v SR podľa miesta bydliska

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky

Oblasti verejného zdravia a radiačnej ochrany

Poslaním verejného zdravotníctva je ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia. Napĺňanie svojho poslania realizuje prostredníctvom 8 doleuvedených odborných oblastí.

Epidemiológia

Prenosné ochorenia a ich monitoring, analýza epidemiologickej situácie, preventívne a represívne opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu ochorení, nemocničné nákazy, očkovanie a ďalšie súvisiace aktivity

Výživa, potraviny a kozmetické výrobky

Bezpečnosť a hygiena potravín a výživových doplnkov, správna výživa obyvateľstva, dojčenecká výživa, bezpečnosť kozmetických výrobkov, riziká pesticídov a prípravkov ochrany rastlín

Životný štýl

Zdravotný stav a uvedomenie obyvateľstva, opatrenia pre zdravý životný štýl, sledovanie rizíkových faktorov, programy a projekty podpory zdravia, poradenské centrá zdravia pre občanov

Deti a mládež

Rozvoj a zlepšovanie zdravia mladej generácie, hygiena pre životné a pracovné podmienky detí a mládeže, hodnotenie zdravotných rizík, ochrana pred poškodeniami zdravia

Životné prostredie

Hygiena životného prostredia, pitná voda, voda na kúpanie, fyzikálne, chemické a biologické faktory, hygiena zariadení, pri ktorých dochádza ku kontaktu s ľudským telom, pohrebníctvo

Pracovné prostredie

Ochrana zdravia pri práci, výkon štátneho zdravotného dozoru, rizikové práce, prevencia ochorení z vplyvu pracovných podmienok, rozhodovanie v oblasti pracovnej zdravotnej služby

Laboratóriá

Diagnostika biologického materiálu, analýzy chemických, biologických, mikrobiologických faktorov a fyzikálnych faktorov životného a pracovného prostredia

Radiačná ochrana

Ochrana zdravia pracovníkov, pacientov a obyvateľov pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia, štátny dozor v oblasti radiačnej ochrany, špecializované analýzy a merania

Regionálne úrady

Zoznam úradov verejného zdravotníctva

Bratislavský kraj

 • Bratislava (okresy Bratislava I. - V., Malacky, Pezinok a Senec)

Banskobystrický kraj

Košický kraj

Nitriansky kraj

 

Prešovský kraj

Trnavský kraj

Trenčiansky kraj

 • Trenčín (okresy Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom, Myjava)
 • Považská Bystrica (okresy Považská Bystrica, Púchov, Ilava)
 • Prievidza (okresy Prievidza a Partizánske)

Žilinský kraj