Vitajte na webovom sídle úradov verejného zdravotníctva

Nové webové sídlo úradov verejného zdravotníctva sa aktuálne nachádza v skúšobnej prevádzke na doméne uvzsr.sk. Úrad verejného zdravotníctva SR a 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva budú komunikovať s verejnosťou cez jedno webové sídlo. Naším zámerom je komunikáciu pre občanov, odbornú verejnosť a podnikateľov zjednotiť, sprehľadniť a docieliť proužívateľské prostredie. Návrhy na prípadné zlepšenia môžete zaslať na adresu portal@uvzsr.sk. Účelom skúšobnej prevádzky je overiť funkcionalitu elektronických služieb a obsah webového sídla tak, aby boli významným prínosom pre občanov, podnikateľov aj odbornú verejnosť.

Pôvodná webová stránka ÚVZ SR

Občan

Najviac vyhľadávané informácie a služby súvisiace s verejným zdravím dôležité pre občana.

Podnikateľ

Najčastejšie vyhľadávané informácie a služby verejného zdravia dôležité pre Vaše podnikanie.

Odborná verejnosť

V tejto sekcii nájdete informácie a služby najčastejšie požadované odbornou verejnosťou.

Aktuality

Späť Expertný tím WHO sa stretol s hlavným hygienikom SR na Úrade verejného zdravotníctva

Hlavný hygienik SR Ján Mikas spolu s regionálnymi hygienikmi, epidemiológmi, mikrobiológmi a IT expertmi z Úradu verejného zdravotníctva SR privítali tento týždeň (5.-9.6.2023) expertný tím Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktorý na Slovensku navštívi aj ďalšie kľúčové inštitúcie v rezorte zdravotníctva. Ide o plánovanú misiu z Ústredia WHO Európa za účelom hodnotenia informačných systémov (IS) zdravotných dát v celej krajine.

WHO chce na Slovensku zmapovať medzirezortný tok informácií, informačné systémy a samotné procesy v slovenskom zdravotníctve. Záverečná správa hodnotiacej misie WHO bude obsahovať okrem celkového hodnotenia úrovne informatizácie zdravotných dát v SR i odporúčania WHO pre proces jej ďalšej optimalizácie.

“Záujem WHO o informačné systémy v oblasti zdravotníctva potvrdzuje ich význam pre ochranu verejného zdravia. Ide pritom nielen o ochranu zdravia obyvateľstva na úrovni krajín, ale aj na úrovni medzinárodnej, resp. celosvetovej. Aktivity WHO si preto veľmi vážime,” uviedol hlavný hygienik SR Ján Mikas.

Zasadnutie s misiou z Ústredia WHO Európa

Vzájomná informovanosť a výmena poznatkov sú podľa neho v tejto súvislosti podstatné, ako v nedávnej minulosti potvrdila aj pandémia COVID-19. “Kvalitné a presné dáta sú totiž užitočným a dôležitým nástrojom napríklad pri prijímaní adresných protiepidemických/protipandemických opatrení. Úrad verejného zdravotníctva preto pokračuje v posilňovaní informačných systémov, pričom dbá na prepojenosť zdravotníckych zložiek v systéme,” dodal hlavný hygienik.

Tlačové vyhlásenie predstaviteľov

Príkladom informačného systému vo verejnom zdravotníctve je Epidemiologický informačný systém (EPIS). Zameraný je na podrobné monitorovanie výskytu infekčných ochorení v Slovenskej republike, čím je neoddeliteľnou súčasťou surveillance infekčných chorôb. Eviduje informácie o výskyte infekčných ochorení a ponúka priestor na analýzy. Tento informačný systém je pre epidemiológov dôležitým východiskom pri manažmente epidémii či zvládaní mimoriadných situácií. Zrýchľuje zabezpečovanie podkladov pre rozhodovaciu činnosť epidemiológov na prijímaní protiepidemických opatrení na ochranu zdravia obyvateľstva.

V týchto dňoch sa začala používať nová verzia EPIS, ktorá zachovala všetky pôvodné moduly, ktoré boli funkčné v predchádzajúcom IS. Okrem nich bol dopracovaný modul Register očkovania, v ktorom sa budú zbierať údaje o očkovaných osobách tak, aby bolo možné vyhodnocovať včasnosť očkovania, dodržanie schémy očkovania, kontraindikácie a dôvody odmietania očkovania. Zároveň umožní sledovanie zaočkovanosti dospelej populácie, ako aj úroveň odporúčaného očkovania.

Register očkovania bude prepojený na Register fyzických osôb, čo umožní epidemiológom RÚVZ priebežne sledovať očkovanie detí daného ročníka, ktorý podlieha očkovaniu. V prípade neočkovania dieťaťa tak môže epidemiológ vykonať včasnú intervenciu. Prínosom nového IS EPIS bude dopracovanie možnosti prijímať údaje zo zdravotných záznamov pacienta prepojením na eHealth a Elektronickú knižku občana (EZKO).

Odbor komunikácie ÚVZ SR

Oblasti verejného zdravia a radiačnej ochrany

Poslaním verejného zdravotníctva je ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia. Napĺňanie svojho poslania realizuje prostredníctvom 8 doleuvedených odborných oblastí.

Epidemiológia

Prenosné ochorenia a ich monitoring, analýza epidemiologickej situácie, preventívne a represívne opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu ochorení, nemocničné nákazy, očkovanie a ďalšie súvisiace aktivity

Výživa, potraviny a kozmetické výrobky

Bezpečnosť a hygiena potravín a výživových doplnkov, správna výživa obyvateľstva, dojčenecká výživa, bezpečnosť kozmetických výrobkov, riziká pesticídov a prípravkov ochrany rastlín

Životný štýl

Zdravotný stav a uvedomenie obyvateľstva, opatrenia pre zdravý životný štýl, sledovanie rizíkových faktorov, programy a projekty podpory zdravia, poradenské centrá zdravia pre občanov

Deti a mládež

Rozvoj a zlepšovanie zdravia mladej generácie, hygiena pre životné a pracovné podmienky detí a mládeže, hodnotenie zdravotných rizík, ochrana pred poškodeniami zdravia

Životné prostredie

Hygiena životného prostredia, pitná voda, voda na kúpanie, fyzikálne, chemické a biologické faktory, hygiena zariadení, pri ktorých dochádza ku kontaktu s ľudským telom, pohrebníctvo

Pracovné prostredie

Ochrana zdravia pri práci, výkon štátneho zdravotného dozoru, rizikové práce, prevencia ochorení z vplyvu pracovných podmienok, rozhodovanie v oblasti pracovnej zdravotnej služby

Laboratóriá

Diagnostika biologického materiálu, analýzy chemických, biologických, mikrobiologických faktorov a fyzikálnych faktorov životného a pracovného prostredia

Radiačná ochrana

Ochrana zdravia pracovníkov, pacientov a obyvateľov pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia, štátny dozor v oblasti radiačnej ochrany, špecializované analýzy a merania

Regionálne úrady

Zoznam úradov verejného zdravotníctva

Bratislavský kraj

  • Bratislava (okresy Bratislava I. - V., Malacky, Pezinok a Senec)

Banskobystrický kraj

Košický kraj

Nitriansky kraj

 

Prešovský kraj

Trnavský kraj

Trenčiansky kraj

  • Trenčín (okresy Trenčín,  Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom, Myjava)
  • Považská Bystrica (okresy Považská Bystrica, Púchov, Ilava)
  • Prievidza (okresy Prievidza a Partizánske)

Žilinský kraj