Vitajte na webovom sídle úradov verejného zdravotníctva

Občan

Najviac vyhľadávané informácie a služby súvisiace s verejným zdravím dôležité pre občana.

Podnikateľ

Najčastejšie vyhľadávané informácie a služby verejného zdravia dôležité pre Vaše podnikanie.

Odborná verejnosť

V tejto sekcii nájdete informácie a služby najčastejšie požadované odbornou verejnosťou.

Top aktuality

Aktuality

Späť Európska výzva v oblasti výskumu a vzdelávania v radiačnej ochrane: Prihlasovanie na intenzívny kurz vo Francúzsku

Výzva pre mladých výskumníkov, študentov magisterského alebo doktorandského štúdia, pracovníkov radiačnej ochrany alebo lekárov, ktorí sa zaujímajú o biologické účinky časticového žiarenia.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako člen konzorcia PIANOFORTE, európskeho partnerstva v oblasti výskumu v radiačnej ochrane, prichádza s výzvou na prihlasovanie sa na:

INTENZÍVNY KURZ
Ožiarenie časticami: molekulárne, bunkové a tkanivové účinky
Termín: 8. - 12. júla 2024
Miesto konania: Centre François Baclesse, Caen, FRANCÚZSKO
(organizuje Univerzita v Caen-Normandy v spolupráci s Centre François Baclesse)

Témy kurzu:

 • Komplexné poškodenie a oprava DNA
 • Sekundárne rakovinové ochorenia
 • Cytogenetika
 • Odpoveď imunitného systému
 • Kardiovaskulárne účinky
 • Neurovaskulárne účinky
 • Cielená rádionuklidová terapia

PIANOFORTE podporí až 15 účastníkov. Kurz je bezplatný a ubytovanie zabezpečené.
Pre odporúčanie a ďalšie podmienky kontaktujte ÚVZ SR na adrese:
milos.kristof@uvzsr.sk.
Prihlásiť sa je možné do 2. mája zaslaním svojho životopisu, motivačného listu a odporúčania od ÚVZ SR profesorovi Siamak Haghdoostovi (siamak.haghdoost@unicaen.fr).
Zároveň je možné požiadať o cestovný grant.

Finančné prostriedky sú z programu Európskej únie "EURATOM" pre výskum a inovácie v rámci grantovej dohody 101061037.

Odbor radiačnej ochrany ÚVZ SR

Oblasti verejného zdravia a radiačnej ochrany

Poslaním verejného zdravotníctva je ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia. Napĺňanie svojho poslania realizuje prostredníctvom 8 doleuvedených odborných oblastí.

Epidemiológia

Prenosné ochorenia a ich monitoring, analýza epidemiologickej situácie, preventívne a represívne opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu ochorení, nemocničné nákazy, očkovanie a ďalšie súvisiace aktivity

Výživa, potraviny a kozmetické výrobky

Bezpečnosť a hygiena potravín a výživových doplnkov, správna výživa obyvateľstva, dojčenecká výživa, bezpečnosť kozmetických výrobkov, riziká pesticídov a prípravkov ochrany rastlín

Životný štýl

Zdravotný stav a uvedomenie obyvateľstva, opatrenia pre zdravý životný štýl, sledovanie rizíkových faktorov, programy a projekty podpory zdravia, poradenské centrá zdravia pre občanov

Deti a mládež

Rozvoj a zlepšovanie zdravia mladej generácie, hygiena pre životné a pracovné podmienky detí a mládeže, hodnotenie zdravotných rizík, ochrana pred poškodeniami zdravia

Životné prostredie

Hygiena životného prostredia, pitná voda, voda na kúpanie, fyzikálne, chemické a biologické faktory, hygiena zariadení, pri ktorých dochádza ku kontaktu s ľudským telom, pohrebníctvo

Pracovné prostredie

Ochrana zdravia pri práci, výkon štátneho zdravotného dozoru, rizikové práce, prevencia ochorení z vplyvu pracovných podmienok, rozhodovanie v oblasti pracovnej zdravotnej služby

Laboratóriá

Diagnostika biologického materiálu, analýzy chemických, biologických, mikrobiologických faktorov a fyzikálnych faktorov životného a pracovného prostredia

Radiačná ochrana

Ochrana zdravia pracovníkov, pacientov a obyvateľov pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia, štátny dozor v oblasti radiačnej ochrany, špecializované analýzy a merania

Regionálne úrady

Zoznam úradov verejného zdravotníctva

Bratislavský kraj

 • Bratislava (okresy Bratislava I. - V., Malacky, Pezinok a Senec)

Banskobystrický kraj

Košický kraj

Nitriansky kraj

 

Prešovský kraj

Trnavský kraj

Trenčiansky kraj

 • Trenčín (okresy Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom, Myjava)
 • Považská Bystrica (okresy Považská Bystrica, Púchov, Ilava)
 • Prievidza (okresy Prievidza a Partizánske)

Žilinský kraj