Vitajte na webovom sídle úradov verejného zdravotníctva

Občan

Najviac vyhľadávané informácie a služby súvisiace s verejným zdravím dôležité pre občana.

Podnikateľ

Najčastejšie vyhľadávané informácie a služby verejného zdravia dôležité pre Vaše podnikanie.

Odborná verejnosť

V tejto sekcii nájdete informácie a služby najčastejšie požadované odbornou verejnosťou.

Top aktuality

Aktuality

Späť Aktualizácia Vyhodnotenie radiačnej situácie na území Slovenskej republiky a Európy (10. máj – 16. máj 2024)

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v spolupráci s ostatnými zložkami radiačnej monitorovacej siete neustále monitoruje a vyhodnocuje radiačnú situáciu na území Slovenskej republiky a sleduje radiačnú situáciu v Európe. Monitorovacie miesta siete včasného varovania, ktoré sú rovnomerne rozmiestnené na území Slovenskej republiky, sú zobrazené na Obrázku č. 1. Ani v priebehu predchádzajúcich dní (10. máj – 16. máj 2024) neboli na našom území, ani v iných krajinách Európy zaznamenané odchýlky od štandardne meraných hodnôt.

Obrázok č. 1 -  Rozmiestnenie monitorovacích miest siete včasného varovania na území Slovenskej republiky (zdroj: Informačný systém ÚVZ SR)

Obrázok č. 1    Rozmiestnenie monitorovacích miest siete včasného varovania na území Slovenskej republiky (zdroj: Informačný systém ÚVZ SR)

Údaje o radiačnej situácii Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky transparentne reportuje aj do JRC Európskej komisie a spolu s ostatnými údajmi o radiačnej situácii v Európe sú pre verejnosť k dispozícii v európskej databáze EURDEP: https://remap.jrc.ec.europa.eu/Advanced.aspx  

Výsledky meraní priemerných denných hodnôt dávkových príkonov gama žiarenia v piatich vybraných lokalitách v Slovenskej republike, ktoré vykonáva Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, prikladáme nižšie:

Graf č. 1 -  Priemerný denný dávkový príkon Bratislava

Graf č. 1   Priemerný denný dávkový príkon Bratislava

Graf č. 2 - Priemerný denný dávkový príkon Banská Bystrica

Graf č. 2   Priemerný denný dávkový príkon Banská Bystrica

Graf č. 3 - Priemerný denný dávkový príkon Michalovce

Graf č. 3   Priemerný denný dávkový príkon Michalovce

Graf č. 4 - Priemerný denný dávkový príkon Stará Ľubovňa

Graf č. 4   Priemerný denný dávkový príkon Stará Ľubovňa

Graf č. 5 - Priemerný denný dávkový príkon Košice

Graf č. 5   Priemerný denný dávkový príkon Košice

V uvedenom období neboli zaznamenané žiadne významnejšie odchýlky od dlhodobo sledovaných hodnôt dávkových príkonov gama žiarenia meraných na území Slovenskej republiky.

Bežne sa vyskytujúce hodnoty dávkových príkonov gama žiarenia sledované na našom území sa pohybujú v rôznych oblastiach v rozmedzí 70 nSv/h až 160 nSv/h, v niektorých oblastiach dosahujú až do 200 nSv/h, v závislosti od nadmorskej výšky, geologického podložia a ďalších faktorov.

Ďalšie informácie o meraní dávkových príkonov gama žiarenia na území Slovenskej republiky môže verejnosť sledovať aj na stránke Slovenského hydrometeorologického ústavu: Rádioaktivita - SHMÚ (shmu.sk)

Odbor radiačnej ochrany ÚVZ SR

Oblasti verejného zdravia a radiačnej ochrany

Poslaním verejného zdravotníctva je ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia. Napĺňanie svojho poslania realizuje prostredníctvom 8 doleuvedených odborných oblastí.

Epidemiológia

Prenosné ochorenia a ich monitoring, analýza epidemiologickej situácie, preventívne a represívne opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu ochorení, nemocničné nákazy, očkovanie a ďalšie súvisiace aktivity

Výživa, potraviny a kozmetické výrobky

Bezpečnosť a hygiena potravín a výživových doplnkov, správna výživa obyvateľstva, dojčenecká výživa, bezpečnosť kozmetických výrobkov, riziká pesticídov a prípravkov ochrany rastlín

Životný štýl

Zdravotný stav a uvedomenie obyvateľstva, opatrenia pre zdravý životný štýl, sledovanie rizíkových faktorov, programy a projekty podpory zdravia, poradenské centrá zdravia pre občanov

Deti a mládež

Rozvoj a zlepšovanie zdravia mladej generácie, hygiena pre životné a pracovné podmienky detí a mládeže, hodnotenie zdravotných rizík, ochrana pred poškodeniami zdravia

Životné prostredie

Hygiena životného prostredia, pitná voda, voda na kúpanie, fyzikálne, chemické a biologické faktory, hygiena zariadení, pri ktorých dochádza ku kontaktu s ľudským telom, pohrebníctvo

Pracovné prostredie

Ochrana zdravia pri práci, výkon štátneho zdravotného dozoru, rizikové práce, prevencia ochorení z vplyvu pracovných podmienok, rozhodovanie v oblasti pracovnej zdravotnej služby

Laboratóriá

Diagnostika biologického materiálu, analýzy chemických, biologických, mikrobiologických faktorov a fyzikálnych faktorov životného a pracovného prostredia

Radiačná ochrana

Ochrana zdravia pracovníkov, pacientov a obyvateľov pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia, štátny dozor v oblasti radiačnej ochrany, špecializované analýzy a merania

Regionálne úrady

Zoznam úradov verejného zdravotníctva

Bratislavský kraj

  • Bratislava (okresy Bratislava I. - V., Malacky, Pezinok a Senec)

Banskobystrický kraj

Košický kraj

Nitriansky kraj

 

Prešovský kraj

Trnavský kraj

Trenčiansky kraj

  • Trenčín (okresy Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom, Myjava)
  • Považská Bystrica (okresy Považská Bystrica, Púchov, Ilava)
  • Prievidza (okresy Prievidza a Partizánske)

Žilinský kraj