Vitajte na webovom sídle úradov verejného zdravotníctva

Občan

Najviac vyhľadávané informácie a služby súvisiace s verejným zdravím dôležité pre občana.

Podnikateľ

Najčastejšie vyhľadávané informácie a služby verejného zdravia dôležité pre Vaše podnikanie.

Odborná verejnosť

V tejto sekcii nájdete informácie a služby najčastejšie požadované odbornou verejnosťou.

Top aktuality

Aktuality

Späť Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2024 (27. týždeň)

V 27. týždni (ku dňu 4.7.2024) boli do prevádzky uvedené ďalšie umelé a prírodné kúpaliská. Regionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) pokračovali v kontrolách pripravenosti na kúpaciu sezónu (ďalej len „KS“) odberoch vzoriek na kúpaliskách ktorých prevádzkovatelia požiadali o začiatok prevádzky a v monitorovaní kvality vody na kúpanie na prírodných vodných plochách ktoré majú neorganizovanú rekreáciu a sú bez prevádzkovateľa.

PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ A PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY

Stav prírodných kúpalísk (ďalej len „PK“) a prírodných vodných plôch s neorganizovanou rekreáciou:

Kraj Prírodné kúpaliská Iné vodné plochy s vyhovujúcou kvalitou vody
V prevádzke V príprave na prevádzku Mimo prevádzky
BB Jazero na Plážovom kúpalisku Aqualand – Banská Bystrica Drieňok Pláž ORMET Plážové kúpalisko Tornaľa Zelená voda - Kurinec     Belianske jazero Jazero Klinger Počúvadlianske jazero Veľké Kolpašské jazero Veľké Richnavské jazero Vindšachtské jazero Dolno Hodrušské jazero Ružiná - pri obci Ružiná
BA Zlaté piesky Slnečné jazerá Kuchajda     Vajnorské jazero Čunovské jazerá Rusovské jazero Veľký Draždiak Jazero Malé Leváre Bielske jazero (Veľký Biel) Čiernovodské jazero Jazero Nové Košariská Ivanka pri Dunaji Strieborné jazero
KE       Plážové kúpalisko – JAZERO Ružín (Košice - okolie) Pod Bukovcom Palcmanská Maša Jazero Úhorná Turzovské jazero Zemplínska šírava (Paľkov Biela hora Hôrka Kamenec Medvedia hora) Vinianske jazero
NR       APÁLI - mŕtve rameno Váhu Štrkoviskové jazero Kava TONA Šurany
PO VN Levoča - Žabia cesta Veľká Domaša – Tíšava Delňa     Veľká Domaša (Valkov Dobrá Holčíkovce Nová Kelča Nová Kelča - polostrov Krym Poľany)
TN       VN Prusy VN Brezová pod Bradlom VN Stará Myjava VN Dubník I. Stará Turá Zelená voda - Nové mesto nad Váhom Kanianka Veľké Uherce
TT Prírodné kúpalisko v Thermalparku     Šulianske jazero Štrkovisko Sekule – Oširíd RO Kunovská priehrada Sobotište Štrkovisko Gbely Adamov
ZA Liptovská Mara - Liptovský Trnovec     VD Orava (ATC Jami ATC Slanica ATC Prístav ATC Stará Hora Nábrežie - Námestovo) Šútovské jazero - Kraľovany Rieka
Sumár 13 - - 56

Vysvetlivky: VN - vodná nádrž ATC - autokemping VD - vodné dielo RO - rekreačná oblasť

Hygienickým požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie nevyhoveli na základe ostatných laboratórnych výsledkov vzorky vody odobrané na lokalite VN Ružín (Počkaj Beach). Výsledky laboratórnych analýz preukázali prekročenie medznej hodnoty (ďalej len „MH“) ukazovateľov Escherichia coli a črevné enterokoky. Po intenzívnych zrážkach bolo na VN Ružín (Gelnica) taktiež pozorované veľké množstvo naplaveného odpadu. Voda nie je vhodná na kúpanie ani na prírodnej vodnej ploche Laborec Humenné a Nitrianske Rudno z dôvodu prekročenia MH ukazovateľa črevné enterokoky. Na RO Gazarka Šaštín Stráže bolo zistené prekročenie limitnej hodnoty ukazovateľa chlorofyl-a. Voda s mierne zhoršenými vlastnosťami bola zaznamenaná na lokalite Zelená voda – Kurinec kde okrem zníženej priehľadnosti bola zvýšená koncentrácia chlorofylu-a z dôvodu prítomnosti rias ktorých prítomnosť nie je zdravotne významná. Znížená priehľadnosť bola zistená aj na VN Lipovina – Bátovce Duchonka Ružiná - pri obci Divín Jazero Krpáčovo Horná Lehota.

Výsledky odberov vzoriek vôd ktoré pokračovali v priebehu 27. týždňa z prírodných vodných plôch (s neorganizovanou rekreáciou): Jazero Ontário (Biele Brehy) Lipovecké jazerá Sučianske jazerá (Sučianske Chorvátsko) nie sú zatiaľ k dispozícií.

V júli sú plánované odbery napr. na: Banská Štiavnica – Veľká vodárenská nádrž Evičkino jazero Jazero Kopanice Hodruša Hámre Veľká Domaša – Tíšava Čierna Voda – bagrovisko Šintavské bane Tomášikovo – bagrovisko Váh – Kaskády.

UMELÉ KÚPALISKÁ

Povolenie na prevádzku malo na konci 27. týždňa 147 umelých kúpalísk (ďalej len „UK“) a 483 bazénov.

Kraj V prevádzke V príprave na prevádzku Mimo prevádzky Umelé kúpaliská s nevyhovujúcou kvalitou vody
Kúpalisko Celkový počet bazénov Počet bazénov v prevádzke Kúpalisko Kúpalisko Kúpalisko Počet bazénov
BB 32 94 90 6 1 7 7
BA 12 45 45 0 0 1 1
KE 19 45 45 2 5 1 1
NR 16 73 71 1 1 2 5
PO 19 54 53 9 2 7 12
TN 14 40 40 0 1 7 14
TT 19 66 64 3 4 8 14
ZA 16 75 75 7 3 2 3
Sumár 147 492 483 28 17 35 57

V bazénoch v ktorých boli zistené nedostatky v kvalite vody na kúpanie prevádzkovatelia vykonali opatrenia na obnovenie kvality vody na kúpanie. Kvalita vody v bazénoch bude overená vykonaním kontrolných odberov.

Na stránke ÚVZ SR je pre verejnosť k dispozícií Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v Slovenskej republike ktorý slúži pre zber údajov o zdravotných problémoch v súvislosti s kúpaním. Ak sa chcete do prieskumu zapojiť kliknite prosím na nižšie uvedený odkaz: Dotazník výskytu ochorení

MUDr. Mgr. Tatiana Červeňová MPH MHA
hlavný hygienik Slovenskej republiky

Oblasti verejného zdravia a radiačnej ochrany

Poslaním verejného zdravotníctva je ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia. Napĺňanie svojho poslania realizuje prostredníctvom 8 doleuvedených odborných oblastí.

Epidemiológia

Prenosné ochorenia a ich monitoring, analýza epidemiologickej situácie, preventívne a represívne opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu ochorení, nemocničné nákazy, očkovanie a ďalšie súvisiace aktivity

Výživa, potraviny a kozmetické výrobky

Bezpečnosť a hygiena potravín a výživových doplnkov, správna výživa obyvateľstva, dojčenecká výživa, bezpečnosť kozmetických výrobkov, riziká pesticídov a prípravkov ochrany rastlín

Životný štýl

Zdravotný stav a uvedomenie obyvateľstva, opatrenia pre zdravý životný štýl, sledovanie rizíkových faktorov, programy a projekty podpory zdravia, poradenské centrá zdravia pre občanov

Deti a mládež

Rozvoj a zlepšovanie zdravia mladej generácie, hygiena pre životné a pracovné podmienky detí a mládeže, hodnotenie zdravotných rizík, ochrana pred poškodeniami zdravia

Životné prostredie

Hygiena životného prostredia, pitná voda, voda na kúpanie, fyzikálne, chemické a biologické faktory, hygiena zariadení, pri ktorých dochádza ku kontaktu s ľudským telom, pohrebníctvo

Pracovné prostredie

Ochrana zdravia pri práci, výkon štátneho zdravotného dozoru, rizikové práce, prevencia ochorení z vplyvu pracovných podmienok, rozhodovanie v oblasti pracovnej zdravotnej služby

Laboratóriá

Diagnostika biologického materiálu, analýzy chemických, biologických, mikrobiologických faktorov a fyzikálnych faktorov životného a pracovného prostredia

Radiačná ochrana

Ochrana zdravia pracovníkov, pacientov a obyvateľov pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia, štátny dozor v oblasti radiačnej ochrany, špecializované analýzy a merania

Regionálne úrady

Zoznam úradov verejného zdravotníctva

Bratislavský kraj

  • Bratislava (okresy Bratislava I. - V., Malacky, Pezinok a Senec)

Banskobystrický kraj

Košický kraj

Nitriansky kraj

 

Prešovský kraj

Trnavský kraj

Trenčiansky kraj

  • Trenčín (okresy Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom, Myjava)
  • Považská Bystrica (okresy Považská Bystrica, Púchov, Ilava)
  • Prievidza (okresy Prievidza a Partizánske)

Žilinský kraj