Vitajte na webovom sídle úradov verejného zdravotníctva

Občan

Najviac vyhľadávané informácie a služby súvisiace s verejným zdravím dôležité pre občana.

Podnikateľ

Najčastejšie vyhľadávané informácie a služby verejného zdravia dôležité pre Vaše podnikanie.

Odborná verejnosť

V tejto sekcii nájdete informácie a služby najčastejšie požadované odbornou verejnosťou.

Top aktuality

Aktuality

Späť Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2023 (37. týždeň)

V 37. týždni (ku dňu 13.9.2023) naďalej dochádzalo k ukončovaniu prevádzky umelých aj prírodných kúpalísk.

 

PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ A PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY

Prírodné kúpaliská a prírodné vodné plochy s neorganizovanou rekreáciou:

Kraj Prírodné kúpaliská
v prevádzke
Iné vodné plochy s vyhovujúcou kvalitou vody
BB   Počúvadlianske jazero, Veľké Kolpašské jazero, Veľké Richnavské jazero, Vindšachtské jazero, Dolno Hodrušské jazero, Banská Štiavnica - Veľká vodárenská nádrž, Belianske jazero, Evičkino jazero, Klinger, Hodruša Hámre - Kopanice - jazero
BA Slnečné jazerá   Vajnorské jazero, Rusovce - Candell, Veľký Draždiak, Plavecký Štvrtok, Hlboké jazero, Nové Košariská, Ivanka pri Dunaji, Kuchajda, Čunovo
KE  

 

 

 

GEČA, IZRA, Pod Bukovcom, Zemplínska šírava - Paľkov, Zemplínska šírava - Biela hora, Zemplínska šírava -  Hôrka, Zemplínska šírava - Kamenec, Zemplínska šírava - Medvedia hora, Vinianske jazero, Palcmanská Maša, Jazero Úhorná, Turzovské jazero, VN Ružín (SKI a Počkaj Beach)
NR  

 

 

APÁLI - mŕtve rameno Váhu, štrkoviskové jazero Kava, TONA Šurany
PO  

 

 

Veľká Domaša - Valkov, Veľká Domaša - Dobrá, Veľká Domaša - Holčíkovce, Veľká Domaša - Nová Kelča, Veľká Domaša - Poľany, Veľká Domaša - Nová Kelča - polostrov „KRYM“
TN  

 

 

 

VN Prusy, VN Brezová pod Bradlom, VN Stará Myjava, Štrkovisko Horná Streda, VN Dubník I., Zelená voda - Nové Mesto nad Váhom, Veľké Uherce, Kanianka, Nitrianske Rudno
TT Prírodné kúpalisko  v Thermalparku  Šulianske jazero, Štrkovisko Sekule, RO Kunovská priehrada Sobotište,  Štrkovisko Gbely Adamov, Čierna Voda - bagrovisko, Tomášikovo - bagrovisko, Šintavské bane, Váh - Kaskády
ZA   VD Orava - ATC JAMI, VD Orava - ATC Slanica, VD Orava - Nábrežie - Námestovo, VD Orava - ATC Prístav, VD - ATC Stará Hora, Šútovské jazero - Kraľovany, Rieka, Jazero Ontário, Lipovecké jazerá, Sučianske jazerá, VD Žilina
Sumár 2 69

Vysvetlivky: VN - vodná nádrž; ATC - autokemping; VD - vodné dielo

Počas KS 2023 nie je možné na kúpanie využívať VN Ružiná z dôvodu jej napúšťania a VN Trenčín - Opatová z dôvodu vypustenia vody z nádrže.

Na Ružíne (Košice, odber zo dňa 6.9.2023) sa neodporúča kúpanie a vodné športy pre deti, alergikov a osoby s oslabeným imunitným systémom z dôvodu zvýšeného počtu cyanobaktérií; pre kúpanie dospelých zdravých osôb sa voda považuje za prípustnú.

Na základe posledných odberov je voda na kúpanie nevyhovujúca a kúpanie sa (pre všetkých) neodporúča na lokalitách:

  • VN Ružín (Prítoky) v okrese Gelnica (odber zo dňa 14.8.2023), Laborec Humenné (odber zo dňa 19.7.2023) a RO Gazarka Šaštín Stráže (odber zo dňa 23.8.2023) z dôvodu prekročenia medznej hodnoty zdravotne významných mikrobiologických ukazovateľov,
  • Štrkovisko Čaňa (odber zo dňa 19.7.2023) a Plážové kúpalisko JAZERO v Košiciach (odber zo dňa 6.9.2023) z dôvodu prekročenia medznej hodnoty cyanobaktérií a chlorofylu-a.

Na lokalitách Krpáčovo - jazero, Nová Baňa - Tajch, VN Duchonka  a Lipovina - Bátovce bola zistená znížená priehľadnosť, na lokalitách Lipovina - Bátovce, Nová Baňa - Tajch a Malé Leváre nebola dodržaná odporúčaná hodnota pre ukazovateľ farba a na lokalite VN Duchonka pre ukazovateľ fosfor. Všetky tri ukazovatele patria medzi zdravotne nevýznamné ukazovatele a voda je vhodná na kúpanie.

UMELÉ KÚPALISKÁ
V prevádzke bolo na konci 37. týždňa 58 umelých kúpalísk a 26 zariadení bolo mimo prevádzky.

Umelé kúpaliská - graf

Pozitívne účinky kúpania
Pobyt vo vode je odporúčaný najmä pri ochoreniach pohybového aparátu a podporuje napr. aj správne držanie tela. Zvyšuje obranyschopnosť a imunitu, ale pomáha aj pri znižovaní hmotnosti a formovaní postavy (plávanie je ideálnym športom pri znižovaní hmotnosti). Nezanedbateľné je priaznivé pôsobenie na psychickú pohodu a nervový systém, teda ako prevencia civilizačných ochorení. Je optimálne pre všetky vekové kategórie. Priaznivo tiež ovplyvňuje metabolizmus, krvný obeh a dýchanie.

Na stránke ÚVZ SR nájde verejnosť aj Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v Slovenskej republike, ktorý slúži pre zber údajov o možných zdravotných problémoch v súvislosti s kúpaním. Ak nás chcete informovať o Vašich skúsenostiach s využívaním vodných plôch, zapojte sa do prieskumu a kliknite, prosím, na nižšie uvedený odkaz:

Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v Slovenskej republike.
 

Oblasti verejného zdravia a radiačnej ochrany

Poslaním verejného zdravotníctva je ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia. Napĺňanie svojho poslania realizuje prostredníctvom 8 doleuvedených odborných oblastí.

Epidemiológia

Prenosné ochorenia a ich monitoring, analýza epidemiologickej situácie, preventívne a represívne opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu ochorení, nemocničné nákazy, očkovanie a ďalšie súvisiace aktivity

Výživa, potraviny a kozmetické výrobky

Bezpečnosť a hygiena potravín a výživových doplnkov, správna výživa obyvateľstva, dojčenecká výživa, bezpečnosť kozmetických výrobkov, riziká pesticídov a prípravkov ochrany rastlín

Životný štýl

Zdravotný stav a uvedomenie obyvateľstva, opatrenia pre zdravý životný štýl, sledovanie rizíkových faktorov, programy a projekty podpory zdravia, poradenské centrá zdravia pre občanov

Deti a mládež

Rozvoj a zlepšovanie zdravia mladej generácie, hygiena pre životné a pracovné podmienky detí a mládeže, hodnotenie zdravotných rizík, ochrana pred poškodeniami zdravia

Životné prostredie

Hygiena životného prostredia, pitná voda, voda na kúpanie, fyzikálne, chemické a biologické faktory, hygiena zariadení, pri ktorých dochádza ku kontaktu s ľudským telom, pohrebníctvo

Pracovné prostredie

Ochrana zdravia pri práci, výkon štátneho zdravotného dozoru, rizikové práce, prevencia ochorení z vplyvu pracovných podmienok, rozhodovanie v oblasti pracovnej zdravotnej služby

Laboratóriá

Diagnostika biologického materiálu, analýzy chemických, biologických, mikrobiologických faktorov a fyzikálnych faktorov životného a pracovného prostredia

Radiačná ochrana

Ochrana zdravia pracovníkov, pacientov a obyvateľov pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia, štátny dozor v oblasti radiačnej ochrany, špecializované analýzy a merania

Regionálne úrady

Zoznam úradov verejného zdravotníctva

Bratislavský kraj

  • Bratislava (okresy Bratislava I. - V., Malacky, Pezinok a Senec)

Banskobystrický kraj

Košický kraj

Nitriansky kraj

 

Prešovský kraj

Trnavský kraj

Trenčiansky kraj

  • Trenčín (okresy Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom, Myjava)
  • Považská Bystrica (okresy Považská Bystrica, Púchov, Ilava)
  • Prievidza (okresy Prievidza a Partizánske)

Žilinský kraj