Hmyz ako nová potravina v EÚ

Hmyz nebol v krajinách Európskej únie vo významnej miere používaný na ľudskú spotrebu, na základe čoho spadá do rozsahu nariadenia EP a Rady č. 2015/2283 o nových potravinách.

EK vedie a aktualizuje Únijný zoznam nových potravín povolených na umiestnenie na trhu EÚ.

V únijnom zozname nových potravín sú zaradené aj tieto druhy hmyzu:

  • sušené larvy, mrazené, sušené a práškové formy lariev Tenebrio molitor (múčiar obyčajný),
  • mrazené, sušené a práškové formy druhu Locusta migratoria (koník sťahovavý),
  • sušené a práškové formy druhu Acheta domesticus (svrček domový),
  • mrazené, pastové, sušené a práškové formy larvy Alphitobius diaperinus (potemník stajňový).

Povoleniu všetkých druhov hmyzu predchádzalo vedecké posúdenie Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (EFSA) a prijatie vedeckých stanovísk 1 (Tenebrio), 2 (Locusta), 3 (Acheta), 4 (Alphitobius) týkajúcich sa bezpečnosti vyššie uvedených druhov hmyzu.

Povolené druhy hmyzu sa môžu používať ako nová potravina v súlade s podmienkami uvedenými v únijnom zozname nových potravín, t.j. len do konkrétnych kategórií potravín za dodržania najvyšších prípustných množstiev a špecifických požiadaviek na označenie takýchto potravín. Jednotlivé druhy hmyzu musia zároveň spĺňať špecifikáciu uvedenú tabuľke 2 únijného zoznamu nových potravín.

Viac informácií o nových potravinách nájdete na internetovej stránke EK.

V procese posudzovania EFSA sú žiadosti o povolenie ďalších druhov hmyzu ako nových potravín (napr. sušené cvrčky (Gryllodes sigillatus)).