HIV/AIDS

Späť Výskyt HIV infekcie v Slovenskej republike k 31.12. 2022

Slovenská republika patrí v ostatných rokoch k členským štátom Európskej únie s najnižšou ročnou incidenciou HIV infekcie. Avšak v poslednom desaťročí pozorujeme u nás vzostupný trend vo výskyte nových prípadov HIV infekcie a rýchlo stúpa aj počet ľudí žijúcich s HIV infekciou (1147 občanov Slovenskej republiky žijúcich s HIV infekciou k 31.12.2022).

V roku 2022 bol zaznamenaný nižší výskyt nových prípadov HIV ako v predchádzajúcom kalendárnom roku. Celkovo (u občanov SR i cudzincov) bolo diagnostikovaných 103 nových prípadov HIV infekcie. Na diagnostikovaných prípadoch mali 22,33% podiel cudzinci, u ktorých bola infekcia odhalená v Slovenskej republike.

Od roku 1985 doteraz je výskyt a proces šírenia nákazy charakterizovaný hlavne dvoma javmi: väčšina prípadov sa v jednotlivých rokoch vyskytla u mužov (podiel žien je 10-15 %) a väčšina prípadov HIV infekcie je u občanov Slovenskej republiky prenášaná pohlavným stykom (90 % infekcií).

Aj od 1.1.2022 do 31.12.2022 bol v Slovenskej republike zaznamenaný nadpriemerný počet novo diagnostikovaných prípadov HIV infekcií.

U občanov Slovenskej republiky bolo od 01.01.2022 do 31.12.2022 diagnostikovaných a epidemiologicky vyšetrených 80 nových prípadov HIV infekcie (76 u mužov a 4 u žien).
V tomto období bolo diagnostikovaných a hlásených 9 prípadov syndrómu získanej imunitnej nedostatočnosti (AIDS) a 5 úmrtí pacientov s HIV infekciou. 

U občanov Slovenskej republiky bola nákaza akvirovaná v 49 prípadoch homosexuálnym stykom (MSM), v 8 prípadoch heterosexuálnym stykom, v 2 prípadoch išlo o osoby s bisexuálnymi stykmi, v 2 prípadoch intravenóznym užívaním drog a v 19 prípadoch nebol zatiaľ spôsob prenosu stanovený.

U cudzincov pri ich pobyte v Slovenskej republike bolo od 01.01.2022 do 31.12.2022 hlásených 23 nových prípadov HIV infekcie (16 u mužov a 7 u žien).

Od začiatku monitorovania prípadov HIV/AIDS v Slovenskej republike v roku 1985 do 31.12.2022 bolo registrovaných u občanov aj cudzincov spolu 1498 prípadov infekcie vírusom ľudskej nedostatočnosti.
Z 1223 prípadov u občanov Slovenskej republiky sa vyskytlo 1105 u mužov a 118 u žien. U 147 osôb (134 mužov, 13 žien) prešla HIV infekcia do štádia AIDS a zaznamenaných bolo 92 úmrtí ľudí s HIV (z toho 72 v štádiu AIDS).
Väčšina HIV infekcií bola v SR zaznamenaná v skupine mužov majúcich sex s mužmi a získanie nákazy homosexuálnym stykom bolo stanovené v 70 % prípadov. Heterosexuálnym stykom bolo prenesených 20 % infekcií, v prípade bisexuálnych stykov išlo o 2 % infekcií, 1,6 % injekčným užívaním drog (z 20 prípadov väčšina získaná mimo SR), 0,05 % transfúziou krvi (jeden prípad nákazy mimo SR v roku 1986) a v 6,35 % prípadov nebol spôsob prenosu stanovený.

Najviac HIV infikovaných ľudí žije vo väčších mestách a najvyššia kumulatívna incidencia HIV infekcie je dlhodobo v Bratislavskom kraji.

Viac ako 90 % ľudí diagnostikovaných s HIV infekciou v Slovenskej republike je na antiretrovirálnej terapii.

Kumulatívny počet prípadov HIV u občanov SR a cudzincov k 31.12.2022

Kumulatívny počet prípadov HIV u občanov SR a cudzincov k 31.12.2022

Výskyt prípadov HIV a AIDS od roku 2001 do 31.12.2022
(občania SR a cudzinci s trvalým pobytom)

Výskyt prípadov HIV a AIDS od roku 2001 do 31.12.2022

Kumulatívny počet prípadov HIV/AIDS v krajoch SR k 31.12.2022
(občania SR a cudzinci s trvalým pobytom)

Kraj 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Banskobystrický 1 2 6 2 4 4 5 5 7 10 3 4 8 10
Bratislavský 17 11 17 16 37 30 30 23 21 31 29 33 31 38
Košický 5 2 1 2 4 4 2 3 5 3 5 9 6 4
Nitriansky 3 2 9 6 13 11 13 18 11 14 10 14 7 10
Prešovský 4 0 2 1 5 7 5 3 2 7 4 5 4 3
Trenčiansky 7 2 2 7 5 7 9 9 3 4 8 4 7 2
Trnavský 4 4 4 4 6 13 11 12 6 8 8 7 13 10
Žilinský 4 2 5 5 6 7 4 9 11 5 7 7 7 3
Spolu SR 45 25 46 43 80 83 79 82 66 82 74 83 83 80

Rozdelenie prípadov HIV infekcie podľa spôsobu prenosu

Kumulatívne údaje od roku 1985 do 31.12.2022
(občania SR a cudzinci s trvalým pobytom)

Kumulatívne údaje od roku 1985 do 31.12.2022