Európsky týždeň boja proti drogám

Európsky týždeň boja proti drogám si pripomíname každoročne tretí novembrový týždeň. V roku 2023 bude tento týždeň prebiehať od 13. do 19. novembra. Jeho cieľom je zdôrazniť význam prevencie v boji proti zneužívaniu drog a zároveň zvýšiť povedomie o legálnych a nelegálnych drogách.

Závislosť je podľa Slovníka pojmov Svetovej zdravotníckej organizácie definovaná ako opakované užívanie psychoaktívnej látky alebo látok v rozsahu, v akom je užívateľ periodicky alebo chronicky intoxikovaný, má nutkanie užiť látku (alebo látky), má veľké ťažkosti s dobrovoľným vysadením alebo zmenou užívania látky a prejavuje odhodlanie získať psychoaktívne látky takmer akýmikoľvek prostriedkami (Lexicon of alcohol and drug terms, WHO, 1994). Riziko vzniku závislosti ovplyvňuje kombinácia faktorov. Užívaniu návykových látok a závislosti sa však dá predchádzať a vzdelávanie a osveta sú kľúčovými prvkami  v prevencii. Preto aj v tomto roku budú regionálne úrady verejného zdravotníctva pri príležitostí Európskeho týždňa boja proti drogám realizovať edukačné a informačno-propagačné aktivity pre deti, mládež aj dospelých. 

Národné dokumenty zamerané na problematiku návykových látok

Národná protidrogová stratégia
Národná protidrogová stratégia Slovenskej republiky na obdobie rokov 2021-2025 s výhľadom do roku 2030 bola schválená v roku 2021. Nadväzuje na Národnú protidrogovú stratégiu Slovenskej republiky na obdobie rokov 2013-2020. Cieľom stratégie je chrániť a zvyšovať blaho spoločnosti a jednotlivcov, chrániť verejné zdravie, poskytovať vysoký stupeň bezpečnosti pre širokú verejnosť a zabezpečiť multidisciplinárny, integrovaný, vyvážený a faktami podložený prístup k drogovej problematike. Kľúčovým zdrojom pre tvorbu stratégie bola Protidrogová stratégia Európskej únie na obdobie rokov 2021-2025, Protidrogový program a akčný plán Európskej únie na boj proti drogám na roky 2021-2025 a Stratégia Európskej únie pre bezpečnostnú úniu (na roky 2020-2024).

Národný akčný plán pre problémy s alkoholom
V roku 2022 bol vládou Slovenskej republiky schválený Národný akčný plán pre problémy s alkoholom na roky 2021-2030. Akčný plán vychádza z Globálnej stratégie znižovania škodlivých účinkov alkoholu a Národného akčného plánu pre problémy s alkoholom na roky 2013-2020. Cieľom akčného plánu je zvýšiť zdravotné uvedomenie a zdravotnú gramotnosť o rozsahu a povahe zdravotných, sociálnych a ekonomických účinkov škodlivého užívania alkoholu, ako aj redukovať negatívne dopady pitia alkoholu na rôzne cieľové skupiny, presadzovaním dôsledného dodržiavania regulačných opatrení zo strany štátu.

Národný akčný plán na kontrolu tabaku a súvisiacich výrobkov
Národný akčný plán na kontrolu tabaku a súvisiacich výrobkov pre roky 2023-2030 bol schválený v roku 2022. Hlavným cieľom akčného plánu je zavedenie komplexu opatrení zameraných na zníženie dopytu po výrobkoch určených na fajčenie, ako aj súvisiacich a novovznikajúcich produktoch. Ďalším cieľom je zvyšovanie informovanosti verejnosti o rizikách spojených s ich užívaním. Akčný plán vychádza z Národného programu na kontrolu tabaku, ktorý prijala vláda SR uznesením č. 398 z 2. mája 2007, z Národného akčného plánu na kontrolu tabaku na obdobie rokov 2009-2010, z Národného akčného plánu na kontrolu tabaku na roky 2012-2014 a v zmysle odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie. 

Národná protidrogová stratégia Slovenskej republiky na obdobie rokov 2021-2025 s výhľadom do roku 2030: https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/26538/1  
Národný akčný plán pre problémy s alkoholom na roky 2021-2030: https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/26770/1 
Národný akčný plán na kontrolu tabaku a súvisiacich výrobkov pre roky 2023-2030: https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/27880/1  

World Health Organization, 1994. Lexicon of alcohol and drug terms. Geneva: World Health Organization, 1994. Dostupné na: https://www.who.int/publications/i/item/9241544686 . ISBN 92 4 154468 6.