Elektronické služby pre podnikateľa

Pre podnikateľa je určených viacero elektronických služieb pre uľahčenie plnenia jeho povinností.

Sú to:

Verejné zdravie:

 • Podávanie oznámení o začatí prevádzky na úrady verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
 • Podávanie návrhu na uvedenie priestorov do prevádzky, na zmenu v ich prevádzkovaní alebo na uvedenie priestorov do skúšobnej prevádzky
 • Plnenie oznamovacích povinností na úseku verejného zdravotníctva
 • Oznámenie závažného nežiaduceho účinku spôsobeného kozmetickým výrobkom
 • Podávanie žiadosti o vydávanie rozhodnutí na úseku verejného zdravotníctva
 • Podávanie žiadosti o vydávanie záväzných stanovísk, odborných posudkov na úseku verejného zdravotníctva
 • Podávanie žiadosti o vydanie osvedčenia o voľnom predaji alebo správnej výrobnej praxi kozmetického výrobku

Radiačná ochrana:

 • Podávanie žiadosti o vydanie rozhodnutia o registrácii alebo povolenia, žiadosti o zmenu alebo zrušenie rozhodnutia o registrácii alebo povolenia v oblasti radiačnej ochrany
 • Podávanie žiadosti o vydanie rozhodnutia v rámci posudkovej činnosti v oblasti radiačnej ochrany
 • Podávanie žiadosti o vydanie záväzného stanoviska v oblasti radiačnej ochrany
 • Plnenie oznamovacích povinností voči orgánom radiačnej ochrany
 • Podávanie žiadosti o vydanie výpisu z registrov v oblasti radiačnej ochrany

Podrobnejšie informácie o týchto službách
Priamo k realizácii konkrétnej elektronickej služby