Elektronické služby pre občana

Viaceré služby pre občana (fyzickú osobu, nie podnikateľa), ktoré bolo možné doteraz realizovať len formou listinného podania, sú k dispozícii aj v plne elektronickej podobe.
Sú to:

  • Overovanie odbornej spôsobilosti a vydávanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na úseku verejného zdravotníctva
  • Overovanie odbornej spôsobilosti a na vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu
  • Podávanie sťažností na správny orgán v pôsobnosti úradov verejného zdravotníctva
  • Podávanie podnetov na úseku verejného zdravotníctva a radiačnej ochrany
  • Podávanie žiadosti o vydávanie duplikátov dokumentov vydaných úradmi verejného zdravotníctva v Slovenskej republike

Podrobnejšie informácie o týchto službách.
Priamo k realizácii elektronickej služby môžete prikročiť na stránke formulárov.