Elektromagnetické žiarenie

Niektoré druhy nízkofrekvenčného elektromagnetického žiarenia sú prirodzenou zložkou prostredia, na ktoré je  človek viac alebo menej adaptovaný. Iné vznikli a vznikajú až v posledných rokoch. Umelé aj prirodzené zdroje elektromagnetického žiarenia môžu pôsobiť na človeka nepriaznivo, najmä ak sa náhle zvýši ich intenzita, alebo zmení ich charakter.

Neionizujúce žiarenie nie je schopné spôsobiť vznik nabitých častíc (iónov), na rozdiel od ionizujúceho žiarenia. Neionizujúce pole a žiarenie tvoria elektrické a magnetické pole, elektromagnetické žiarenie, vrátane viditeľného svetla, ultrafialového a infračerveného
žiarenia.

Zdravotné riziká z expozície neionizujúcemu elektromagnetickému žiareniu a elektrickým a magnetickým poliam súvisia s ich tepelným a netepelným pôsobením. Môžeme sem zaradiť optické žiarenie (infračervené, viditeľné a ultrafialové), nízkofrekvenčné elektrické a
magnetické pole (pole u vedenia vysokého napätia, statické magnetické pole) a elektromagnetické žiarenie v bytoch a na pracoviskách.

Elektromagnetickým poliam (EMP) sú ľudia vystavení rôznymi cestami každý deň. Na expozícii sa podieľajú rôzne prístroje v domácnostiach, obrazovky počítačov, bezpečnostné systémy v obchodoch a na letiskách, rádiové a televízne vysielače, mobilné telefóny.
V súčasných životných podmienkach nie je možné, aby človek nebol pôsobeniu EMP exponovaný.

Pre ochranu zdravia ľudí z expozície EMP sú spracované a prijaté odporúčania medzinárodných odborných inštitúcií, sumarizované Svetovou zdravotníckou organizáciou a schvaľované národnou legislatívou jednotlivých krajín. V bežnom živote je väčšina ľudí
exponovaná EMP, ktorých hodnoty sú výrazne nižšie ako odporúčané limity.

Elektrické spotrebiče používané v domácnosti (televízory, monitory počítačov, mikrovlnné rúry) – produkujú elektromagnetické pole malého dosahu.

Monitory počítačov – vzhľadom k nízkym frekvenciám, ktoré nepresahujú 1 MHz je ich pôsobenie zanedbateľné, oproti pôsobeniu elektrických prúdov indukovaných v tele.

Konštrukcia mikrovlnných rúr zaisťuje, že mikrovlny sú uzavreté vo vnútri, vznikajú až keď je zapnutý el. spínač a súčasne sú zatvorené dvierka. Prenikanie vĺn špárkami u dvierok a sklom dvierok je obmedzené konštrukciou tak, že úroveň vyžarovania je bezpečne pod
hodnotami doporučenými medzinárodnými štandardami.

Z hľadiska zdravotných účinkov je možné konštatovať, že elektromagnetické žiarenie vyvoláva u ľudí ťažkosti skôr neuropsychické, nešpecifického charakteru, podobné syndrómu chorých budov.

V našich podmienkach požiadavky na ochranu zdravia pred elektromagnetickým žiarením upravuje zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a vykonávací predpis, vyhláška MZ SR č. 534/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na
zdroje elektromagnetického žiarenia a na limity expozície obyvateľov elektromagnetickému žiareniu v životnom prostredí.

Podľa zákona č. 355/2007 Z. z. :

  • Fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba, ktoré používajú alebo prevádzkujú generátor nízkych frekvencií, generátor vysokých frekvencií, alebo zariadenia ktoré takéto generátory obsahujú, sú povinné zabezpečiť technické, organizačné a iné opatrenia, ktoré vylúčia alebo znížia expozíciu obyvateľov na úroveň limitných hodnôt ustanovených vykonávacím predpisom.
  • Zdroje elektromagnetického žiarenia pri navrhovaní a uskutočňovaní stavieb je potrebné zabezpečiť tak, aby nedošlo k prekračovaniu limitných hodnôt expozície obyvateľov.

Vyhláška MZ SR č. 534/2007 Z. z. ustanovuje:

  • požiadavky na zdroje elektromagnetického žiarenia s cieľom zabezpečiť ochranu zdravia obyvateľov v životnom prostredí v súvislosti s expozíciou elektromagnetickému poľu od 0 Hz do 300 GHz a na predchádzanie rizikám pre zdravie, ktoré môžu vznikať v súvislosti s expozíciou elektromagnetickému poľu;
  • frekvenčný rozsah elektromagnetického poľa;
  • akčné hodnoty expozície elektromagnetickému poľu;
  • požiadavky na objektivizáciu expozície obyvateľstva EMG poľu od zdrojov vyžarovania EMG poľa.

Zákon č. 355/2007 Z. z. vymedzuje tiež pôsobnosť orgánov verejného zdravotníctva v SR. Vo veci zhotovovania, zmien a prevádzkovania telekomunikačných zariadení je kompetentným orgánom verejného zdravotníctva Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktorý zriaďuje Úrad verejného zdravotníctva SR.