Doklad o zabezpečení merania azbestu k vydaniu oprávnenia na odstraňovanie azbestu zo stavieb – nahradenie dokladu o zabezpečení merania čestným vyhlásením

Informácia pre fyzické osoby – podnikateľov,  právnické osoby a fyzické osoby, ktoré žiadajú Úrad verejného zdravotníctva SR o vydanie oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb podľa § 41 zákona č. 355/2007 Z. z.  

Požiadavky na vydanie oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb sú stanovené v § 41 ods. 2  a 3 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“).

Súčasťou žiadosti o vydanie oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb je doklad o zabezpečení merania azbestu podľa § 7 nariadenia vlády SR č. 253/2006 Z. z. (podľa § 41 ods. 3 písm. e) prvého bodu zákona č. 355/2007 Z. z.). 

Z dôvodu poruchy elektrónového mikroskopu v Národnom referenčnom centre pre zdravotnú problematiku vláknitých prachov na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre (ďalej len „RÚVZ so sídlom v Nitre“) sa aktuálne nevykonávajú analýzy vzoriek ovzdušia a materiálu pre ukazovatele anorganických vláknitých častíc (azbest). V tejto súvislosti RÚVZ so sídlom v Nitre dočasne nevydáva potvrdenia o zabezpečení merania azbestu pre žiadateľov o vydanie  oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb. Z toho dôvodu Úrad verejného zdravotníctva SR oznamuje, že doklad o zabezpečení merania azbestu (podľa § 41 ods. 3 písm. e) prvého bodu zákona č. 355/2007 Z. z.) k vydaniu oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb je možné dočasne nahradiť ČESTNÝM VYHLÁSENÍM.

V Bratislave, 28.04.2023

Pripravil:
Odbor preventívneho pracovného lekárstva ÚVZ SR
Odbor legislatívy a práva ÚVZ SR