Chrípka

Späť Vyhodnotenie zaočkovanosti proti chrípke v chrípkovej sezóne 2022/2023

V chrípkovej sezóne 2022/2023 boli v Slovenskej republike na očkovanie proti chrípke použité očkovacie látky Influvac Tetra (Viatris Slovakia s.r.o.) a Vaxigrip Tetra (Swixx Biopharma s.r.o.) pre dospelých a nazálna tetravalentná vakcína pre deti Fluenz Tetra (Astra Zeneca).

Zloženie chrípkových vakcín pre chrípkovú sezónu 2022/2023 odporučili experti Svetovej zdravotníckej organizácie a Výbor pre humánne lieky. Očkovacie látky proti chrípke obsahovali antigény štyroch kmeňov vírusu chrípky: A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09-like virus, A/Darwin/9/2021 (H3N2)-like virus, B/Austria/1359417/2021 (B/Victoria lineage)-like virus a B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage)-like virus.

Zloženie očkovacích látok aktualizuje Svetová zdravotnícka organizácia pred každou chrípkovou sezónou na základe výsledkov sledovania cirkulácie vírusov chrípky v populácii a analýzy ich antigénnych vlastností v rámci Globálneho programu surveillance chrípky, do ktorého je zapojené aj Slovensko. 

Údaje o spotrebe očkovacej látky proti chrípke na Slovensku vychádzali z údajov o počte spotrebovaných dávok očkovacej látky v rámci distribučnej siete a z údajov poskytnutých zdravotnými poisťovňami v Slovenskej republike.

V chrípkovej sezóne 2022/2023 bolo na Slovensko dovezených celkovo 317 820 dávok očkovacích látok proti chrípke, ktoré boli všetky dodané do distribučnej siete. V porovnaní s predchádzajúcou chrípkovou sezónou sa zaznamenal pokles počtu dodaných dávok očkovacích látok o 19,8 %. Počet spotrebovaných očkovacích látok konečným spotrebiteľom predstavoval 260 947 dávok, čo je 82,1 % z celkového počtu dávok dodaných do distribučnej siete (Tabuľka 1). Nevyužitých zostalo 56 873 dávok očkovacej látky proti chrípke dodaných do distribučnej siete (17,9 %). Oproti predchádzajúcej chrípkovej sezóne podiel spotrebovaných očkovacích látok konečným spotrebiteľom v rámci distribučnej siete klesol o 19,9 %.

Tabuľka 1: DRUH A MNOŽSTVO OČKOVACÍCH LÁTOK PROTI CHRÍPKE SPOTREBOVANÝCH V SR V CHRÍPKOVEJ SEZÓNE 2022/2023

Očkovacia
látka
Počet dovezených dávok
2022/2023

Počet dávok dodaných                 do distribučnej siete
2022/2023

Počet spotrebovaných dávok konečným spotrebiteľom v rámci distribučnej siete
2022/2023
Influvac Tetra 250 080 250 080 209 630
Vaxigrip Tetra 59 310 59 310 45 024
Fluenz Tetra 8 430 8 430 6 293
Spolu 317 820 317 820 260 947

Pre deti vo vekovej skupine do 15 rokov bolo spotrebovaných spolu 11 035 dávok očkovacích látok. V skupine 16 – 58 ročných bolo spotrebovaných 143 851 dávok očkovacích látok a pre osoby vo vekovej skupine 59 ročných a starších bolo vydaných 78 018 dávok očkovacích látok proti chrípke. Mimo zdravotného poistenia bolo spotrebovaných 28 043 dávok očkovacích látok proti chrípke (Tabuľka 2).

Tabuľka 2:    SPOTREBA DÁVOK OČKOVACÍCH LÁTOK PROTI CHRÍPKE V SR V CHRÍPKOVEJ SEZÓNE 2022/2023

Veková
skupina
Počet spotrebovaných dávok očkovacích látok
v chrípkovej sezóne 2022/2023
Hlásené zdravotnými poisťovňami Mimo zdravotného poistenia Spolu
abs. %* abs.** %* abs. %
0 - 15 rokov 11 035 1,2 0 - 11 035 1,2
16 – 58 rokov 143 851 4,6 28 043 0,5 171 894 5,5
59 rokov a viac 78 018 5,6 0 - 78 018 5,6

Spolu

232 904 4,3 28 043 0,5 260 947 4,8

*     % z celkového počtu populácie SR k 31. 12. 2022 podľa ŠÚ SR (celková populácia = 5 428 792; 
do 15 rokov = 927 221; 16 – 58 rokov = 3 120 203; 59 rokov a viac = 1 381 368)
**    počet dávok vykázaných mimo zdravotného poistenia

Všeobecná zdravotná poisťovňa uhradila 158 266 dávok očkovacej látky proti chrípke, čo je pokles o 12,2 % oproti predchádzajúcej chrípkovej sezóne. Zdravotná poisťovňa Dôvera uhradila 58 659 dávok, čo je oproti predchádzajúcej chrípkovej sezóne pokles o 12,4 %. Poisťovňa UNION uhradila 15 979 dávok, čo je pokles o 12,8 % oproti predchádzajúcej chrípkovej sezóne. 

V chrípkovej sezóne 2022/2023 bolo celkovo uhradených zdravotnými poisťovňami o 32 696 dávok očkovacích látok proti chrípke menej, čo oproti predchádzajúcej chrípkovej sezóne predstavuje pokles o 12,3 %. Prehľad počtu uhradených dávok očkovacej látky proti chrípke v chrípkovej sezóne 2022/2023 je uvedený v Tabuľke 3.

Tabuľka 3:    POČET UHRADENÝCH  DÁVOK  OČKOVACÍCH  LÁTOK  PROTI CHRÍPKE  V SR  V  CHRÍPKOVEJ   SEZÓNE 2022/2023  PODĽA ZDRAVOTNÝCH  POISŤOVNÍ

Veková skupina VšZP Dôvera Union Spolu*
0 - 15 rokov 5 436 3 845 1 754 11 035
16 – 58 rokov 119 327 17 352 7 172 143 851
59 rokov a viac 33 503 37 462 7 053 78 018
Spolu 158 266 58 659 15 979 232 904

* údaj k 17. 4. 2023

Z vyššie uvedených údajov možno usudzovať, že v chrípkovej sezóne 2022/2023 bolo očkovaním proti chrípke chránených 4,8 % populácie Slovenska (Tabuľka 2, Graf 1), čo je o 1,2 % menej oproti predchádzajúcej chrípkovej sezóne, pričom očkovaných bolo o 64 883  osôb menej. Najväčší pokles sa zaznamenal u osôb vo vekovej skupine 59 rokov a starších, kde bolo o 98 015 očkovaných osôb menej oproti predchádzajúcej chrípkovej sezóne. 

Graf 1:    ZAOČKOVANOSŤ CELKOVEJ POPULÁCIE PODĽA CHRÍPKOVÝCH SEZÓN V SLOVENSKEJ REPUBLIKE (%)

ZAOČKOVANOSŤ CELKOVEJ POPULÁCIE PODĽA CHRÍPKOVÝCH SEZÓN V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
 

Záver:

V chrípkovej sezóne 2022/2023 bolo do Slovenskej republiky dovezených 317 820 dávok očkovacích látok proti chrípke, z ktorých boli všetky dodané do distribučnej siete. Konečný spotrebiteľ využil 260 947 dávok očkovacích látok, čo predstavuje aj celkový počet očkovaných osôb. Z tohto množstva zdravotné poisťovne uhradili 232 904 (89,3 %) dávok očkovacích látok. Zvyšných 28 043 (10,7 %) dávok bolo uhradených mimo zdravotného poistenia. Z celkového počtu dávok dodaných do distribučnej siete zostalo 56 873 nevyužitých (17,9 %). Zaočkovanosť populácie Slovenskej republiky proti chrípke v chrípkovej sezóne 2022/2023 dosiahla hodnotu 4,8 %, čo oproti predchádzajúcej chrípkovej sezóne predstavuje zaočkovanosť nižšiu o 1,2 %. 

Vo vekovej skupine do 15 rokov bolo očkovaných 11 035 (1,2 % z počtu detí tejto vekovej skupiny). V tejto vekovej skupine sa zaznamenal mierny pokles zaočkovanosti proti chrípke o 0,1 %, čo je o 976 zaočkovaných detí menej oproti predchádzajúcej chrípkovej sezóne.

Vo vekovej skupine 16 – 58 ročných bolo zaočkovaných spolu 171 894 osôb (5,5 % populácie tejto vekovej skupiny). V tejto vekovej skupine bol zaznamenaný mierny nárast zaočkovanosti proti chrípke o 1,1 % , čo je o 34 108 zaočkovaných osôb viac v porovnaní s predchádzajúcou chrípkovou sezónou. 

Vo vekovej skupine 59 ročných a starších  bol zaznamenaný najväčší pokles zaočkovanosti s celkovým počtom 78 018 očkovaných osôb (5,6 % populácie tejto vekovej skupiny). Zaočkovanoť proti chrípke v tejto vekovej skupine klesla o 7,3 %, čo je o 98 015 zaočkovaných osôb menej ako v predchádzajúcej chrípkovej sezóne.  

Celkovo bola zaznamenaná zaočkovanosť nižšia o 1,2 %, čo tvorí o 64 883 menej zaočkovaných osôb proti chrípke v porovnaní s predchádzajúcou chrípkovou sezónou. 

V Bratislave, dňa 15. 5. 2023
Odbor imunizácie 
Sekcia epidemiológie a pripravenosti na pandémiu 
ÚVZ SR