Zákaz použitia CBD v potravinách

Kanabidiol (CBD) od 1.5.2021 nepatrí v SR medzi psychotropné látky. To však neznamená, že môže byť súčasťou potravín.

Aby mohol byť súčasťou potravín, musel by patriť medzi povolené nové potraviny v EÚ.

Na trhu EÚ je možné umiestniť iba tie nové potraviny, ktoré sú povolené a zaradené do únijného zoznamu nových potravín, alebo ktoré sa používajú v potravinách v súlade s podmienkami použitia a požiadavkami na označenie. V únijnom zozname sa CBD a iné kanabinoidy nenachádzajú.

CBD a iné kanabinoidy sú uvedené vo verejne dostupnom Novel Food katalógu so statusom nepovolenej novej potraviny podľa nariadenia EP a Rady č. 2015/2283 o nových potravinách.

CBD ako nepovolená zložka potravín, vrátane výživových doplnkov, býva opakovane predmetom hlásení Systému rýchleho varovania pre potraviny a krmivá - RASFF, prevádzkovaného EK ako systému rýchlej informovanosti členských štátov o oznamovaní priameho alebo nepriameho rizika pre ľudské zdravie pochádzajúceho z potravín alebo krmív, zriadeného EK podľa článku 50 nariadenia EP a Rady č. 178/2002.

Európska komisia dostala cez elektronický systém na podávanie žiadostí o povolenie nových potravín alebo tradičných potravín z tretích krajín aj žiadosti týkajúce sa CBD. Tieto sú momentálne v procese posudzovania. O povolení umiestnenia na trh dodnes rozhodnuté nebolo.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že CBD, ako ani iné kanabinoidy nie je možné umiestniť na trh v SR, ani v EÚ ako potravinu alebo zložku potravín, nakoľko ide o nepovolenú novú potravinu. EFSA vo svojom stanovisku z 26.4.2022 zatiaľ nepotvrdil bezpečnosť CBD ako novej potraviny.