Aktuálna radiačná situácia k 9. marcu 2022

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky nepretržite vykonáva monitorovanie radiačnej situácie a konštatuje, že ani dnes, 9. marca 2022, neboli na našom území zaznamenané odchýlky od štandardne meraných hodnôt dávkových príkonov gama žiarenia.

Vo svetle medializovaných informácií v súvislosti s jadrovým zariadením v Černobyle zdôrazňujeme, že všetky štyri bloky jadrovej elektrárne v Černobyle sú vyradené dlhodobo z prevádzky a nepredpokladá sa za súčasnej situácie taký únik rádioaktívnych látok spod sarkofágu na 4. bloku elektrárne v Černobyle, ktorý by mohol mať medzinárodný dosah.

Ukrajinský dozorný orgán vo svojom stanovisku uviedol, že prevádzka monitorovacieho systému v jadrovom zariadení v Černobyle zatiaľ nebola obnovená, avšak dodáva, že bezpečnostné parametre jadrového zariadenia naďalej spĺňajú potrebné bezpečnostné kritériá.

Automatizovaný systém radiačného monitorovania v Záporožskej jadrovej elektrárni je prevádzkovaný v štandardnom režime a neboli pozorované žiadne zmeny radiačnej situácie v lokalite, na území Slovenskej republiky, ani inde v Európe. Nefunkčná je však webová stránka, z tohto dôvodu dáta nie sú prístupné verejnosti.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky je v permanentnom kontakte s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu, a rovnako s dozornými orgánmi iných členských krajín.

Údaje o radiačnej situácii v Európe aj na území Slovenskej republiky sú verejnosti k dispozícii v európskej databáze EURDEP:

https://remap.jrc.ec.europa.eu/ .